покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 4. Система на направление (Directional System +DI , -DI и ADX)
4. Система на направление (Directional System +DI , -DI и ADX)
Системата на направление (Directional System)
 
Системата на направление (Directional System +DI и -DI)  е индикатор за тренд. Тя позволява да се открие тренд и да се определи дали той се движи достатъчно бързо в смисъл дали си струва да го следваме. Системата на направление позволява на търговците да заемат търговски позиции по време на мощни трендове.
Системата на направление заедно със средния индикатор на направление ADX се състои от три линии: +DI , -DI и ADX.
Тези линии са показани на фиг. 4.1.

Графика на системата на направление и ADX

Фиг. 4.1

В горния прозорец е показана графиката на изменение на курса EUR/USD H4 (4-часов таймфрейм), а в долния системата на направление. Индикаторът ADX е изчертан с плътна оранжева линия, индикатора +DI с тънката прекъсната зелена линия, а индикатора –DI  с тънката прекъсната червена линия.

Построяване на Системата на направление .
Насоченото движение (Directional Movement) се определя като част от днешния коридор на цените, лежащ извън вчерашния коридор. Системата на направление  определя колко  и от коя страна днешния коридор на цените е отместен спрямо вчерашния. В съвременните търговски платформи този индикатор се изчислява автоматично.

1. Определяме стъпката на направление (DM), като сравним днешния интервал на цените  от  минимума до максимума с вчерашния. Стъпката на направление може да бъде 4 типа, които са показани на фиг. 4.2. (A), (B), (C) и (D), съответно. Численото значение на движението е винаги положително, а знака пред него (+DM) или (-DM) показва по-високо или по-ниско лежи днешния интервал на цените по отношение на вчерашния. С други думи (+DM) показва насочено движение нагоре, а (–DM) показва насочено движение надолу.

Графика на направлението

Фиг. 4.2 ( А)

Графика на направлението

Фиг. 4.2 (B)

Графика на направлението

Фиг. 4.2 (C)

Графика на направлението

Фиг. 4.2 (D)

Фиг. 4.2

Движението представлява тази част от днешния интервал на цените, който лежи извън вчерашния интервал на цените.
А. Ако днешния интервал на цените е разположен  по-високо, отколкото вчерашния, то движението е положително +DМ.
B. Ако днешния интервал на цените е разположен  по-ниско, отколкото вчерашния, то движението е отрицателно –DM.
С. Ако днешния интервал на цените е разположен  вътре във вчерашния, или извън него, но по равно от двете страни, то насочено движение няма и DM=0.
D.Ако днешния интервал на цените е разположен  извън вчерашния и от долу и отгоре, но в  различни пропорции , то направлението на движение е положително  или отрицателно в зависимост от това  в коя страна лежи по-голямата пропорция.
Числено, в текущия ден +DМ е равно на разстоянието между днешната цена на затваряне и вчерашния максимум,  а –DM е равно на разстоянието между днешната цена на затваряне и вчерашния минимум.

2. Определяме “истинския коридор” (True Range -TR). Това е винаги положително число, най-голямото от трите:

А. Разстоянието между днешния максимум и минимум.
Б. Разстоянието между днешния максимум и вчерашната цена на затваряне.
В. Разстоянието между днешния минимум и вчерашната цена на затваряне.

3. Изчисляваме дневния индикатор на направление (Directional Index +DIi или -DIi). Този индекс се явява по-меродавен, защото се изчислява в проценти от истинския коридор на всеки пазар и позволява да се сравняват различните пазари. Изчисленията са съгласно формула 4.1.

Формула

формула 4.1

Значението на DIi е положително число, защотото +DM и –DM  са  положителни числа. Знакът не е числов, а само показва посоката. Индикаторът +DIi е равен на нула в този ден, в който няма движение нагоре, а –DIi  е равен на нула в този ден, в който няма движение надолу.

4. Построяваме изгладените (усреднени) линии на направления (+DI и –DI).
 Изглаждането на +DI и –DI става чрез използване на движеща се средна. В повечето програмни пакети е избрано число на усредняване 13 по подразбиране, но то може да се променя. Получаваме две линии: изгладено положително направление  за посока нагоре +DI и изгладено отрицателно направление  за посока надолу –DI. Графично двете линии се изобразяват като различен тип ( прекъсната  и плътна ) или с различен цвят, както е показано на фиг. 4.1.
Съотношението между положителната и отрицателна линия определя тренда. Когато линията  +DI преминава отгоре над –DI  това означава, че тренда е нагоре, а когато линията  –DI преминава отгоре над  +DI това означава, че тренда е надолу. Пресичането на +DI и –DI дава сигнали за покупка и продажба – виж фиг. 4.1

5. Изчисляваме средния индикатор на направление ADX.
Този уникален компонент на системата на направление показва кога тренда трябва да се следва. ADX измерва разстоянието между линията на направление +DI и –DI . Той се изчислява на две стъпки:

5.1 Изчисляваме ежедневния индикатор на направление  DX, съгласно формула 4.2:

Формула

Формула 4.2
                                            
5.2 Изчисляваме средния индикатор на направление ADX, като усредняваме DX чрез метода на движещата се средна, например 13-дневна ЕМА. С други думи използваме данните от индикатора DX за да направим 13-дневно усредняване за да изчислим ADX.

Когато трендът (възходящ или низходящ) се движи нормално в една и съща посока, разстоянието между изгладените линии на направление се увеличава и ADX расте - фиг 4.1.
 ADX започва да пада, когато трендът се обръща обратно или когато пазарът влиза в коридор на цените. Когато ADX расте, трябва да се използуват индикатори, които следват тренда, а когато ADX пада тези индикатори не трябва да се използват.

 Поведение на масовия инвеститор.
Системата на направление измерва привличането на масовия инвеститор към групата на биковете или мечките. Тя измерва способността на биковете и на мечките да изтласкват цените зад предела  на вчеращния интервал. Ако днешния максимум се намира на по-високо ниво от вчеращния, това означава, че масовия инвеститор се присъединява към биковете, а ако днешния минимум е по-ниско от вчерашния, това означава, че масовия инвеститор се присъединява към мечките.
Относителното положение на лините на направление определя тренда. Когато положителната линия на направление преминава над отрицателната, пазара се управлява от биковете. Когато отрицателната линия на направление преминава над положителната пазара се управлява от мечките, които са станали по-силни. Разумно е да се откриват позиции в съответствие на по-горната линия на движение.
Средния индикатор на направление ADX расте, когато разстоянието между линиите на направление се увеличава. Това означава, че доминиращата група става още по-силна, а загубилата още по-слаба, което е причина трендът да продължи в същата посока. Когато ADX расте е изгодно да се търгува в съответствие с по-горната линия на направление, като се използва указателите на посока +DI или –DI съответно.
Средният индикатор на направление ADX пада , когато разстоянието между линиите на направление +DI и –DI се намалява. Това означава, че доминиращата група става по-слаба, а противниковата група набира сили, което е причина трендът да се държи нестабилно. В този случай  указателите на тренд +DI и –DI не трябва да се използват.

Правила на търговия.
Някои от търговските сигнали произтичащи от правилата на търговия са показани на фиг. 4.3. Тъй като с тази система ще проследяваме трендове, ще отваряме позиция, когато тренда започне и ще затваряме вече откритата позиция когато тренда свърши. Това не означава, че веднага ще отваряме противоположна позиция, защото тренда може и да не смени посока си, а след известно време да продължи в същата посока под въздействие на тренд от по-високо ниво.
Например: Ако системата покаже, че възходящия тренд е приключил и затваряме дългата позиция с продажба, това не означава непременно, че веднага ще открием къса позиция отново с продажба. Къса позиция ще открием, когато индикаторът покаже, че трендът действително е сменил посоката си.

Графика на  ADX и търговски сигнали

Фиг. 4.3

1. Къси позиции с продажба отваряме, когато -DI се намира по-високо +DI, а  дълги позици с покупка отваряме, когато +DI се намира по-високо –DI. Най-доброто време за покупка настъпва, тогава когато и +DI и ADX линиите са на  по-високо ниво от линията –DI  и в същото време линията ADX нараства – точка А, точка С и точка  Е  на фиг. 4.3. Това говори за укрепване на възходящия тренд. Най-добре е индкаторът ADX  да се използва, когато той започва да се повишава и пресича долната линия +DI или –DI от долу на горе. Още по-силен сигнал се получава, ако ADX се е намирал в минимум и изведнъж със скок се премести с около 4 единици нагоре. Поместваме предохранителните мерки по-ниско от последния локален минимум.

2. Най-доброто време за отваряне на къси позиции с продажба настъпва, тогава когато и –DI  и ADX линиите са на  по-високо ниво от линията +DI и в същото време линията ADX нараства – т. G на фиг 4.3. Това говори, че мечките са станали по-силни и е налице низходящ тренд. Поместваме предохранителните мерки на ниво по-високо от последния локален максимум.
Линиите на направление +DI и –DI определят посоката на тренда, а линията  на средния индикатор на направление ADX показва силата на тренда. Ако +DI е на по-високо ниво от –DI е добре да се търгува в посока към повишение (дълги позици), а когато –DI е на по-високо ниво от +DI е добре да се търгува в посока към понижение (къси позиции). Най-доброто време за използване на индикатора на тренда ADX настъпва когато той се покачва и преминава на по-високо ниво спрямо по-ниската линия на направление. Това са двата признака за откриване на позиции, когато е налице динамичен тренд.

3. Системата на направление дава най-добри сигнали за търговия,  когато ADX  престои известно време и под двете линии на направление. Това се случва, когато пазара се намира в застой за известно време. Колкото е по-дълго това време, толкова вероятността за следващо силно движение се увеличава. Веднага щом ADX се “събуди” и започне да се движи нагоре като премине 4 или повече единици (например от 15 до 25 ), това представлява силен сигнал  за да се търгува в направление на по-горната линия на направление. На фиг. 4.3 това е точка „А”, която скача от 12 на 14. Този сигнал често се появява преди главното движение на пазара. Системата на направление е уникална с това, че тя ни показва кога е вероятно да настъпи началото на нов тренд. Тя звъни като камбана и ни известява, че се е родило мъничко бикче или мъничко мече. Финансовият риск в това време обикновено е малък, защото пазарът се колебае незначително в началото на тренда.

4. Когато ADX пада, това означава, че направлението на движение на пазара става все по-малко изразително. Тогава се получават много “отскоци”, така както се получават много водовъртежи при смяна на прилив с отлив в океана. В този случай не трябва да се имат в предвит сигналите за посока на тренд - линиите на направление +DI и –DI за откриване на нови позиции, а за закриване на вече откритите и извличане на печалби. На фиг. 4.3 т. В и т. D и т.F виждаме, че при падащ  ADX, линията +DI пада близо до линията –DI (още по добре е ако +DI пресече линията –DI отгоре надолу), което е сигнал, че дългите позиции трябва да се закрият с продажба. Аналогично виждаме, че при падащ  ADX, линията –DI пада близко до линията +DI (още по добре е ако –DI пресече линията +DI отгоре надолу), което е сигнал, че късите позиции трябва да се закрият с покупка т. H  на фиг. 4.3.

5. Ако ADX преминава по-ниско и от двете линии на направление, това означава, че пазарът е вял и сънлив. В този случай също не трябва да се използват указателите на тренд, но трябва да сме нащрек, защото основните и силни трендове започват именно от такива застойни зони.

6. Когато ADX са повишава  и достига ниво по-високо и от двете линии на направление, това означава, че пазарът е прегрял. Когато ADX се понижава, но се намира на ниво по-високо  и от двете линии на направление, това означава, че доминиращия тренд се е “препънал”. Това е добър момент да се извлекат печалби, което означава, че трябва да се закрият по-рано откритите търговски позиции или част от тях, а малко по-късно и останалите. Това са точки B, E и F на фиг. 4.3.

Ще дадем малко пояснение за възникналото на пръв поглед малко противоречие между т. 4 и т. 6. В т. 4 казахме, че в точки В, D и F на фиг. 4.3 при падащ  ADX, линията +DI пада близо до линията –DI (още по добре е ако +DI пресече линията –DI отгоре надолу), което е сигнал, че дългите позиции трябва да се закрият с продажба, т.е. че линиите на направление трябва да се пресекат за да се закрият позициите. В т. 6 обаче казваме, че е достатъчно ADX да пада и да е над двете лини на направление +DI и –DI и не казваме, че линиите на направление трябва да се пресекат. Ние сме взели компромисното решение да закрием позициите когато  ADX пада и линиите на направление се доближат една до друга. Ако ги бяхме закрили още щом ADX започне да пада, особенно в точки А и  F, щяхме да пропуснем немалко печалби, а ако бяхме изчакали и закрили позиции след пресичането на двете лини на направление +DI и –DI, това щеше да стане при много ниски цени и пак щяхме да загум печалби. С набиране на опит и опознаване на пазара инвеститорите се научават да правят разумни компромиси.
Когато ADX пада, това е мек сигнал (предупредителен) в смисъл, че в този момент трябва да сме много внимателни, ако искаме да добавим нови позиции. По-добре е в този момент да започнем да извличаме печалби като закриваме позиции и да намаляваме обема на сделки докато закрием всички позиции.

Последна редакция на 09.07.2008
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com