покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 1. Основни групи Технически индикатори и общи указания
1. Основни групи Технически индикатори и общи указания
Техническите индикатори ни позволяват да открием трендовете и момента на тяхното изменение. Те ни помагат по-добре да рaзберем съотношението на силите между “биковете” и  “мечките”. Индикаторите са по-обективни от нарисуваните графики.
Повечето от любителите-търговци търсят един единствен индикатор : сребърния куршум, който убива всички съмнения на пазара. Ето защо те с интерес разглеждат и проследяват търговските сигнали, които излъчва поредния нов индикатор. Те очакват, че ако купят и продадат акции съгласно сигналите на индикатора резултата винаги ще бъде положителен. Ако се случи някой от сделките да е с негативен резултат те бързо се разочароват, изоставят този индикатор и търсят друг, който ще даде по-високи резултати.
Други събират множество индикатори и се опитват да усреднят техните сигнали. Във всеки случай начинаещият инвеститор с компютър прилича на дете със спортна кола - от  него трябва да се очаква, че ще катастрофира. Сериозният търговец трябва да знае кои индикатори работят по-добре при определени условия. Преди да се възползваме от даден индикатор, ние трябва да узнаем, какво измерва той и как работи. Само тогава можем уверено да използваме техните сигнали.
Един от проблемите на  индикаторите се състои в това, че те си противоречат един на надруг. Някои работят по-добре при наличието на тренд, а други – при спокоен пазар. Някои по-добре откриват точките на обръщане, а други по-добре откриват тренда. 
Не бива да очакваме, че индикаторите ще ни осигурят 100% достоверност. Ако индикаторите се използват адекватно - трендовите индикатори за откриване на тренд, а осцилаторните индикатори  за откриване на точките на обръщане в канала, то много приблизително може да се каже, че практическата достоверност е около или малко повече от 70%. Това означава, че ако въз основа на даден индикатор сключим 100 сделки, то 70 сделки ще бъдат печеливши, а останалите 30 губещи в резултат на неверните сигнали, които е излъчил индикатора. Много е важно да се знае в случая, че когато индикаторите са добре настроени и те излъчат валидни сигнали за покупка и продажба, положителната курсова разлика е много по-висока отколкото отрицателната курсова разлика, когато сигналите са погрешни. Като се  направи равносметка след 100-те сключени сделки ще отбележим, че приходите са значително повече от загубите, което се дължи не само на по-големия брой печеливши сделки, но и на факта, че положителните курсови разлики са с по-голяма стойност от отрицателните. Тези резултати имат чисто статистически характер. Ние никога не можем предварително да знаем кога сигналите са верни и кога не, тъй като често се случва на фондовите пазари цените внезапно да започнат да се променят в посока обратна на очакваната, което всъщност е и риска поет от инвеститора.
Това, което със сигурност се знае е, че :

1. Ако използваме подходящ индикатор,
2. Ако добре сме се запознали със сигналите, които той излъчва,
3. Ако е правилно настроен,
4. И ако дисциплинирано следваме неговите указания,
5. То след достатъчен брой сделки ще реализираме една добра печалба.

Това изречение щеше да звучи много по-добре ако в него нямаше твърде много „ако”. Затова с няколко думи ще разясним как да накараме тези условности да заработят в наша полза.

1. Подходящ индикатор.
Вече има създадени над 100 индикатора. От тях най-често използваните са около 30, като част от тях са класическите индикатори, а другата част са модерни индикатори създадени през последните години. За начинаещите търговци е по-добре да започнат с класическите, тъй като те са проучени и изследвани по-добре, има повече литература за тях и  повече натрупан опит в практическото им използване. Много е важно да подчертаем, че някои от тях са подходящи в условията на тренд, а други в условия, когато цените се движат в канал. По-нататък са разгледани някои от тях.
2. Трябва добре да познаваме сигналите, които излъчва определен индикатор.
Те са обикновено три типа и  всеки един е описан в указанията за използването му. Силни, които трябва неотклонно да следваме, умерени, които трябва да се потвърдят и от други сигнали и слаби, които служат като предупреждение. За всеки един от тях трябва да имаме точно и еднозначно действие, което да извършим незабавно след получаване на съответния сигнал:
- Получаваме силен сигнал от трендови индикатор, че се развива възходящ тренд. Действие: купуваме незабавно.
- Получаваме умерен сигнал от трендови индикатор, че се развива възходящ тренд. Действие: проверяваме  с друг също трендови индикатор. Ако сигнала се потвърди купуваме незабавно. Ако сигнала не се потвърди – изчакваме.
- Получаваме слаб сигнал от трендови индикатор, че се развива възходящ тренд. Действие: този сигнал ни предупреждава внимателно да наблюдаваме пазара, тъй като е възможно скоро да се развие силен тренд, чието начало не трябва да изпускаме. Изчакваме като следим пазара.
3. Правилно настроен индикатор.
Във всеки един индикатор  има някакъв период на усредняване. Този период се измерва с броя времеви интервали (дни)  и е достъпен за потребителя да направи своя избор след като в началото програмата ни предлага някакво число по подразбиране. Малките периоди правят индикатора по-чувствителен и по-бърз, но неверните сигнали са повече на брой. Големите периоди намалят броя на неверните сигнали, но самите сигнали закъсняват много и печалбата е подложена на ерозия (курсовата разлика е намалена поради късната покупка и късната продажба).  В съвременните програми има модул, с помощта на който това става автоматично. Потребителят задава числа ту по-малки, ту по-големи докато се получи най-добър резултат.
4. Дисциплинирано следваме указанията на индикатора.
След като сме се запознали с определен индикатор, проверили сме го многократно как работи с историческите данни, убедени сме, че той излъчва печеливши сигнали за търговия и сме взели решение да го използваме, трябва стриктно и дисциплинирано да следваме сигналите, които той излъчва. Много от инвеститорите правят сериозна грешка като не следват точно указанията на индикатора по време на търговия. Често пъти, когато цените започнат да се движат в противоположна посока и започнат да се трупат загуби, търговците не следват точно указанията на индикатора за затваряне на сделката, като се надяват, че това е  временно и скоро цените ще започнат да се движат в желаната посока. Това обаче не става и  в резултат на негативните емоциите поведението на търговците става ирационално и те понасят още по-големи загуби.
5. Достатъчен на брой сделки.
Съществува един класически спор между две големи групи от аналитици относно връзката на миналите (историческите)  и бъдещите цени на фондовите борси. Първата група твърди, че това което пазара е казал за себе си през миналите години, вероятно ще се повтори и през следващите. Следователно, въз основа на миналите цени могат да се съставят по определен начин прогнози за бъдещото движение на цените. Втората група твърди, че това което се е случило през миналата година не може да се очаква, че пак ще се случи туй като светът непрекъснато се променя, а заедно с него и всичко останало. Следователно, въз основа на миналите цени не могат да се съставят достатъчно точни прогнози за бъдещото движение на цените. Тъй като решаването на този спор едва ли е по нашите сили, ние ще се опитаме само да формулираме малко по-подробно този проблем и да извлечем някои практически изводи.
Нека да разгледаме съвсем накратко от какво зависи стръмността на трендовете и големината на корекциите. Все повече учени подкрепят тезата, че съвременните финансови пазари имат сложна, динамична и йерархична (фрактална) структура, която по форма е вълнообразна. В основата на тази вълнообразна структура стои циклично повтарящия се единичен ценови пулс на всички йерархични нива, което е причина формата да се запазва, но съдържанието  непрекъснато да се променя. Промяна в съдържанието ще рече промяна в нивата на точките, в които трендовете се обръщат и коригират.Основните причини за тази структура е факта, че инвеститорите непрекъснато са засипани с голям брой информационни шокове от една страна и тяхното групово поведение в реакцията на тези шокове от друга страна. Реакцията на шоковете става по законите на логаритмичната спирала с основа „Златното сечение”, което пък осигурява пропорциите на Фибоначи. От казаното до тук може да се направи важното заключение, че вълнообразната форма на движение на цените и цикличната смяна на посоката ще се запази и в бъдеще и в този смисъл първата група аналитици са прави. Непрекъснато променящия се свят, обаче  предполага, че и информационните шокове  ще имат променлив характер. Реакцията на публиката от инвеститори също ще се променя, а от там и съдържанието на циклите също ще се променя. Следователно,  ще се променя както продължителността на циклите, така и скоростта на нарастване (намаляване)  на цените, а също и  нивата, при които посоката на тренда се обръща. В този смисъл и втората група аналитици също са прави. Е, звучи малко странно твърдението, че две групи от хора, които имат противоположни мнения по определен въпрос са едновременно прави, но тук няма да се спираме върху философията на това твърдение.
Само ще обобщим в заключение, че вълнообразната форма и цикличния характер на движението на цените ще се запази и  в бъдеще, но продължителността на циклите, скоростта на изменение на цените и нивата при които се сменя посоката на тренда непрекъснато ще се променят.
Тъй като ние се интересуваме не толкова коя група е права и коя не, а повече как да реализираме по-високи доходи на фондовите борси, ще заемем една трета гледна точка, която е оптимално разположена между споменатите две. Да предположим, че ние сме настроили нашия индикатор точно според изискванията на точка 3, използвайки тестовия модула на програмата. Това на практика означава, че ние сме адаптирали индикатора към преобладаващите  нормални по продължителност и стръмност трендове. Когато обаче, дойдат трендове с ниска стръмност и големи корекци, този индикатор няма да работи добре и ще дава загуби. Трябва добре да се разбере в този случай, че това е обективна закономерност и това не трябва да ни тревожи. Следователно, ние не трябва да искаме всяка сделка да е печеливша, защото това е невъзможно. Това, което трябва да очакваме е статистическа печалба от повече на брой сделки. Вече дадохме  пример, че ако сключим 100 сделки – около 70 от тях може да са печеливши, а останалите 30 може да са губещи. Така нашето убеждение, че крайния резултат ще е положителен ще ни освободи от негативните емоции при всяка загуба.
Тъй като ние се интересуваме не толкова коя група е права и коя не, а повече как да реализираме по-високи доходи на фондовите борси, ще заемем една трета гледна точка, която е оптимално разположена между споменатите две. Да предположим, че ние сме настроили нашия индикатор точно според изискванията на точка 3, използвайки тестовия модула на програмата. Това на практика означава, че ние сме адаптирали индикатора към преобладаващите  нормални по продължителност и стръмност трендове. Когато обаче, дойдат трендове с ниска стръмност и големи корекци, този индикатор няма да работи добре и ще дава загуби. Трябва добре да се разбере в този случай, че това е обективна закономерност и това не трябва да ни тревожи. Следователно, ние не трябва да искаме всяка сделка да е печеливша, защото това е невъзможно. Това, което трябва да очакваме е статистическа печалба от повече на брой сделки. Вече дадохме  пример, че ако сключим 100 сделки – около 70 от тях може да са печеливши, а останалите 30 може да са губещи. Така нашето убеждение, че крайния резултат ще е положителен ще ни освободи от негативните емоции при всяка загуба.
Като се освободим от сложната терминология и подходим прагматично, можем напълно спокойно да дефинираме фондовата борса като едно хармонично съчетание на трендове с различна големина и различна скорост на нарастване. За да опростим още повече модела на фондовата борса ще дефинираме, че слабите движения на цените, при които са характерни малки по големина промени в цените е безтрендово (flat). Следователно фондовия пазар с течение на времето заема една от двете възможни фази:

безтрендова фаза (липса на тренд)
трендова фаза (умерен или силен тренд).

По този начин превърнахме борсовия пазар в един статистически модел, който е изобразен графично на фиг. 1.

Графика на тренд

Фиг. 1

Нека да разгледаме малко по-подробно как на практика става оптимизирането на индикаторите. Статистиката работи с колкото може по-голям брой точки и ето защо на нас ни е необходим достатъчен брой сделки. Разчитаме, че фондовия пазар и в миналото и в бъдещето ще е една съвкупност от безтрендови и трендови движения, като последните са с различна продължителност и различен наклон (скорост). Въз основа на данните с цените, които са показани на графиката, програмата изчислява и изчертава графиката на съответния технически индикатор автоматично. Пак програмата въз основа на сигналите излъчени от техническия индикатор изчислява цените на покупка и продажба в съответните дни, курсовата разлика и крайния резултат в някаква валута, най-често в долари.
От нас се изисква правилно да зададем периода на усредняване (число, което означава броя времеви интервали) на индикатора, който тестваме (проверяваме ) в момента. Програмата ни предлага период по подразбиране, а ние го променяме с по-големи и по-малки числа докато получим най-висок краен резултат в парични знаци. Когато нагласяваме периода на усредняване, се съобразяваме с факта, че по-малките числа правят индикатора по-чувствителен и той по-рано ни дава сигнал за образуване на тренд, но броя на фалшивите сигнали също се увеличава. По-големите числа силно намаляват броя на фалшивите сигнали, но закъсняват със сигналите и се пропуска началото на тренда. Ето защо е много важно да се намери оптималния период на усредняване.
За да сме сигурни, че проверката е достатъчно добра ще ни трябват данни с цени за около 250 времеви интервала (дни).Статистическите изследвания показват, че за да разчитаме на печалба достоверността на индикатора, който употребяваме трябва  да е между 55 и 60%. Ако постигнем достоверност 70% или по-висока, това означава, че този индикатор може да се използва в търговската ни дейност.

От всичко казано до тук трябва да направим следните важни изводи:

1. Не е необходимо да търсим вълшебен индикатор от типа „Хари Потър”, който винаги да дава верни резултати. По-добре е да се спрем на добре познати, известни и добре проверени индикатори. Лошите сделки ще са част от нашата инвестиционна дейност и това не бива да ни притеснява докато печелившите са повече на брой. И най-големите инвеститори имат немалко на брой лоши сделки, но печелившите са много повече и крайните резултати са доста добри печалби.
 
2. Не е необходимо да се опитваме да прогнозираме бъдещите нива, до които ще достигнат цените тъй като това никой не го знае със сигурност. За нас е важно само да знаем, момента когато с текущия тренд ще започнат да се обвързват достатъчно голяма група инвеститори за да го поддържат и да формират значителна курсова разлика, а след това и момента, когато тази голяма група инвеститори наистина се е обвързала с настоящия тренд и вече няма да има кой да го поддържа. За това ще се погрижи нашия добре настроен и добре работещ индикатор, който ще ни подаде валиден сигнал за влизане и излизане от  пазара.

3. Не е необходимо да се безпокоим всеки път когато индикаторът ни подава търговски сигнал, дали този сигнал е валиден или не и дали няма да ни доведе до загуби. Въпрос на инвестиционна култура е да сме дисциплинирани и стриктно да спазваме указанията на индикатора. Така ще си осигурим максимален психологически комфорт и ще си спестим много тревоги, нервно напрежение, съпроводено от ирационално поведение и неприятни загуби.

Досега обсъдихме използването на един индикатор. Опитните търговци използват търговска система, която съдържа няколко трендови индикатора и няколко осцилатора но не повече от 6-7. По-големия брой индикатори би довел до противоречиви и объркващи сигнали. При всички положения, по-малкия брой, но по-добре разучени индикатора ще свършат по-добра работа.

Търговците делят индикаторите на три групи:
указатели на трендове (Trend Following),
осцилатори (Oscillator) и
други.

Указателите на трендове работят добре, ако пазара е в движение, но дават опасни сигнали, когато пазара е неподвижен – безтрендов(flat). Осцилаторите показват точките на обръщане на неподвижния пазар, но издават преждевременни и опасни сигнали, когато пазара започне да се движи в тренд. Между другото индикаторите дават добра представа за психологията на масите. Тайната на успешната търговия  е в обединяването на няколко индикатора от различни групи, така че отрицатените им качества взаимно да се компенсират, а положителните да останат неутрални.
Указателите на трендове включват в себе си: Индикатор на средното движение на цената МА (Moving Average), MACD (Принципа на сближаване/раздалечаване на средния курс ),  MACD-хистограма, Системата на направление (Directional System), Балансовия обем (On Balance Volume), Показател Акумулация / Разпределение (Accumulation/Distribution) и други. Тези указатели на трендове са изоставащи индикатори, те се движат, когато тренда се изменя.
Осцилаторите помагат да се определи точката на обръщане. Към тях се отнасят Стохастиката (Stochastic), Скорост на изменение (Rate of Change), Изгладената скорост на изменение (Smoothed Rate of Change), Моментът (Momentum), Индекс на относителната сила (RSI), Лъчите на Елдер (Elder-Ray), Индекса на силата (Force Index), %R  Уилямс (Wm%R),  Индекс на стоковия канал (ССI) и други. Осцилаторите са синхронни  или изпреварващи индикатори  и често се променят по-рано от цените.
Други индикатори – те позволяват да се оцени мнението на пазара и неговата близост до биковете или мечките. Сред тях е Индекса на новите максимуми и минимуми (New High-New Low), отношението между търсене и предлагане (Put-Call Ratio), консенсус на биковете (Bullish Consensus), индекс на подем/спадане (Advance/Decline), Индекс на търговците (Traders Index)  и т.н. Те могат да бъдат синхронни или изпреварващи индикатори.

Последна редакция на 09.07.2008
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com