покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 8. Скорост на изменение (Rate of Change)
8. Скорост на изменение (Rate of Change)
Скоростта на изменение Rate of Change (RoC) е основен индикатор, който показва дали тренда се ускорява, забавя или се движи със същата скорост. Индикаторът RoC много прилича на индикатора Momentum. И той като него обикновено достига максималната си стойност преди върха на цените и минимума преди дъното на спада в цените, което е характерно за почти всички осцилатори. Разликата между двата индикатора по-скоро се състои в спецификата на пазара, която те отразяват по свой начин, защото има пазари с преобладавщи плоски трендове, други с по-стръмни трендове, различна продължителност, различна динамика, както и други различни параметри.
Например, можем да видим, че единия индикатор на определен пазар може да покаже дивергенция клас „А”, а другият клас „С”  на същия пазар или въобще да не покаже нищо. И в това се състои квалификацията на инвеститора, да разбере за съответния пазар дори за съответната акция кой индикатор е по-подходящ. Неопитните инвеститори като забележат, че индикаторите подават различни сигнали обикновенно се объркват. Това произтича от грешката, която те често правят – в стремежа си да бъдат по-сигурни избират много на брой различни индикатори и очакват те да подадат едни и същи сигнали. Правилния подход в случая е да изберем малко на брой индикатори, но трябва добре да сме запознати с това какво те измерват и каква информация ни дават за пазара. Точно от това зависи правилното инвестиционно решение.
Известно е, че осцилаторите са индикатори с изпреварващи минимуми и максимуми по отношение на цените. Продължаващите нови максимуми показват, че е в сила възходящ тренд и е безопасно да се откриват нови позиции за покупка. Когато осцилаторът продължава да дава нови минимуми  могат  да се откриват нови позиции за продажба.
Индикаторът RoC е показан на фиг. 8.1, във втори допълнителен прозорец, защото неговите стойности се различават от тези на цените. Ценовата поредица за изчертаване на графиката е взета о т 4 часовия таймфрейм за търговия със зкато.

Графика на индикатора RoC

Фиг. 8.1

Описание на елементите на графиката.
Индикаторът RoC е изчертан в златиста плътна линия, заедно с две хоризонтални зелени линии. Горната хоризонтална справочна линия съответства на линията на свръхпокупка, а долната на свръхпродажба.

Забележка.
В платформата Meta Trader 4, която използваме за графично изображение на цените и индикаторите, индикаторът  RoC не е в списъка на щатните индикатори. В литературата, която използват инвеститорите би могло да се случи да има указания за използване на този индикатор, тъй като той е много известен и потребителите биха желали да видят графичното му изображение.
Поради тази причина прилагаме файл, разработен от нас по оригиналната MetaStock формула 8.1. Този файл трябва да се свали ( download ) и импортира в програмата Meta Trader 4.
Това става по следния начин:
1.Сваления файл с формат ( *.rar ) се разархивира до формат ( *.mq4 ),
2. Кoпира се в папка “Indicators” на Meta Trader 4, която намираме в  >>Program Files>> Meta Trader 4 >>experts >>indicators.
3. След това се отваря редактора MetaEditor (включен в платформата Meta Trader 4) и в него се отваря файла ( *.mq4 ),  който се компилира за да се получи изпълним файл с разширение ( *.ex4 ).
Индикаторът вече е готов за използване. Когато индикатора се инициализира в графичния прозорец на Meta Trader 4 ще се появи табло за корекции на входните параметри или задаване на нови. По подразбиране не са зададени справочните нива, които се задават от потребителя в таблото  >>Таб Уровен (level).

Файла с индикатора RoC, в който е заложена оригиналната MetaStock формула 8.1 свалете ( download ) от тук :

RoC_MetaStock.mq4   roc_metastock.rar
  
Изчиславане на индикатора RoC.
Скоростта на измение RoC сравнява днешната цена с тази, която е била преди няколко дни, но за разлика от Момента в случая се взема тяхното съотношение. За целта най-често се използват цените на затваряне, като  днешната цена се разделя на цената от преди няколко дни – формула 8.1.

формула

Формула 8.1

където:
RoC – скоростта на изменение
Pc    -  днешна цена на затваряне
Pc-n  -  цената на затваряне преди n дни

Броя на дните n се избират от търговеца.
Например, 7-дневния RoC на цените е равен на съотношението между сегашната цена и цената преди 7 дни. RoC е по-голям от 1, ако днешната цена е по-висока от предишната, по-малък от 1, ако днешната цена е по-ниска и равен на 1, ако двете цени са равни. Наклона на линията, която свързва точките на RoC изчислен за всеки ден показва дали той нараства или намалява.
 В програмите за технически анализ тези формули се изчисляват автоматично и на потребителя се показва готовата графика в нов прозорец, синхронизиран с цените, както е показано на фиг. 8.1.
Търговецът трябва много внимателно да избере периода на усредняване n за изчисляване на RoC. За него също важат общите съображения казани за индикаторите. По-големия период n дава по-голямо закъснение, а по-малкия период n дава повече неверни резултати. Опитът показва, че за осцилаторите трябва да се избират по-кратки периоди на усредняване от индикаторите на тренд. Осцилаторът трябва да улови бързите промени, докато трендовия индикатор, трябва да улови тенденцията.
RoC има същите недостатъци, както и МА. Той реагира два пъти на едно и също изменение на цените – веднъж, когато цената влиза в усредняемия период и веднъж, когато излиза от този период. Изгладения (усреднения) индикатор решава този проблем.

Групово поведение на пазара и отражението му от RoC.
Всяка цена отразява консенсуса по повод цената на търгувания актив между всички участници на пазара в момента на сделката и  разликата в стойността. Продавачите си мислят, че стойността е ниска и искат да продадат, а купувачите си мислят, че стойностт е висока и иаскат да купят. Моментът сравнява сегашния консенсус (цените сега) и миналия консенсус (цените преди). Те измерват динамиката на оптимизма и песимизма.
Когато  RoC достигне нов максимум, това говори, че оптимизма на мнозинството расте и покачването видимо ще продължи. Когато  RoC достигне нов минимум, това говори, че песимизма на мнозинството расте и понижаването на цените видимо ще продължи и в бъдеще.
Когато цените нарастват, а RoC намалява, това е предупреждение, че върхът е близо и е дошло време да се извлекат печалби от откритите вече позиции, а стоповете да се преместят малко по-нагоре от последния локален минимум. Когато цените се изкачат до нов максимум, а максимума на RoC е по-нисък от предишния, дивергенцията на мечките показва силен сигнал за продажба. Обратното е вярно за низходящия тренд.
Понякога  RoC се оказва не предварителен, а синхронен индикатор. Това се случва, когато на пазара се съобщават неочаквани и лоши новини (шокове). Тогава и цените и RoC се сриват едновременно.

Правила за търговия:
Изпреварващите индикатори сигнализират подобно на стоп-сигналните лампи на автомобила движещ се по шосето пред нас. Когато те светнат, ние не знаем дали водача само се е докоснал до спирачките или ги е натиснал здраво. Затова трябва да сме много внимателни, когато търгуваме само въз основа на изпреварващи индикатори. В тези случаи се препоръчва  сигналите от изпреварващите индикатори да се използват съвместно със сигналите на други индикатори.

• Дивергенция.
• Пресичане на справочните лини.
• Общи правила.

Дивергенция
Най-силен сигнал за откриване на търговски позиции е  дивергенцията. За сигналите на дивергенцията прочетете повече в Осцилатори – обща характеристика.
На фиг.8.2 са показани както бича така и меча дивергенция.

Графика на индикатора RoC

Фиг.8.2

1. Дивергенция на мечките възниква тогава, когато цените се покачват до нов максимум, а RoC се устанoвява в по-нисък максимум отколкото при предишния максимум на цените. Това са точките A и B на фиг 8.2, където имаме дивергенция клас „A”. Цената в точка B има ценови максимум  с ниво, което е по-високо от нивото на ценовия максимум в точка A, а индикаторът RoC, обратно на това има максимум в точка B, чиито ниво е по-ниско от нивото на  максимум в точка A. Това показва, че биковете са загубили сили и цените се движат нагоре по енерция. Когато RoC започне да се движи надолу и подминава втория максимум, се подава силен сигнал за продажба. След отваряне на позицията с продажба, вземаме предохранителни мерки, като поставяме стоп малко по-високо от последния локален максимум. Сигналът е най-силен, когато първия максимум е по-високо от справочната линия, а втория по-ниско от нея. На фиг. 8.2 максимума на индикатора в точка A е над справочната линия, а втория мамсимумум в точка B е върху справочната линия.  Разликата в нивата е голяма и затова имаме силен сигнал за продажба, както се вижда от по-нататъшното развитие на цените.

2. Дивергенция на биковете възниква тогава, когато цените падат до нов минимум, а RoC се устанoвява в по-малко дълбок минимум отколкото при предишния минимум на цените. Това са точките C и D на фиг. 8.2. Цената в точка D има ценови минимум с ниво, което е по-ниско от нивото на ценовия минимум в точка C, а индикаторът RoC, обратно на това има минимум в точка D, чиито ниво е по-високо от минимума в точка C. Това показва, че мечките са загубили сили и цените се движат надолу по енерция. Когато RoC се движи нагоре и надминава втория минимум се подава силен сигнал за покупка. След отваряне на позицията с покупка, вземаме предохранителни мерки, като поставяме стоп малко по-ниско от последния локален минимум. Сигналът е най-силен, когато първия минимум е по-ниско от справочната линия, а втория по-високо от нея, както е случая на фиг.8.2.

Пресичане на линиите на свръхпокупка и свръхпродажба.
Линиите на свръхпокупка и свръхпродажба са един психологически феномен в резултат на груповото поведение на инвеститорите. За Груповото поведение на инвеститорите прочетете повече в Групово поведение на хора и инвеститори. Когато по-голяма част от групата вече е купила, то тази част, която остава да купи и поддържа тренда вече е малка. Логично е да се предположи, че в този случай тренда скоро ще се обърне. Точно този момент улавя линията на свръхпокупка, тя и затова се нарича така, защото вече е купено достатъчно много. Същия психологически момент се улава и при свръхпродажбите. Когато продавачите рязко са намалели, защото значителна част от тях вече са продали, логично е да се очаква, че тренда скоро ще се обърне. Точно този момент улавя линията на сврухпродажба, тя и затова се нарича така, защото вече е продадено достатъчно много. Това се отнася само, когато цените са в коридор. Ако има развиващ се тренд в това време сигналите могат и да не са достоверни, защото един силен възходящ тренд от по-високо иерархично ниво може да задържи индикатора RoC дълго време над линята на свръхпокупка. Същото се отнася и за силни низходящи трендове от по-високо иерархично ниво, които могат да задържат индикатора RoC дълго време под линята на свръхпродажба. В тези случаи са валидни сигналите на дивергенцията. За трендове от различни иерархични нива прочетете повече в Динамични структури на финансовите пазари.
Сигналите получени при пресичане на справочните линии на свръхпокупка и свръхпродажба са показани на фиг. 8.3. Това са точките E, F и G.

Графика на индикатора RoC

Фиг. 8.3

Поради причините, които изброихме сигналите, които се получават при пресичане на справочните линии са по-слаби. Това са нивата  на горната справочна линия съответстваща на линията на свръхпродажба, а долната на свръхпокупка. Единственно трябва да внимаваме да не се развива тренд през време на сигнала, което не можем да знаем предварително. За този тренд може да разберем като разгледаме графиката от по-старшия таймфрейм. Ето защо купуваме по сигналите на индикатора RoC на 4 часовия таймфрейм, върху който е изчертана графиката на фиг 8.3, само ако има дневен (по-старши) възходящ или плосък тренд на цените и продаваме по 4 часовия таймфрейм по сигналите на RoC,  само ако има дневен низходящ или плосък тренд на цените. 
В участъка от точка E  до G имаме тенденция към плосък тренд. Когато RoC премине над горната справочна линия, това показва, че биковете са в края на силите си и че пазара е свръхизкупен. След като е достигната максималната скорост и тя започва да намалява, логично е да се предположи, че броя на купувачите започва да намалява. А дали това е максималната скорост ни показват нивото на справочната линия. При това положение е много вероятно да започнат разпродажби и цените да тръгнат надолу. Това e сигнала в точка E и точка G.
Когато RoC премине под  долната справочна линия, това показва, че мечките са в края на силите си и че пазара е свръхпродаден. След като е достигната максималната отрицателна скорост и тя започва да намалява (става по-малко отрицателна), логично е да се предположи, че броя на продавачите започва да намалява. При това положение е много вероятно да започнат покупки  и цените да тръгнат нагоре. Това е случаят в точка  F.
 
1. Откриваме дълга позиция с покупка, ако RoC се спусне по-ниско от долната справочна линия, а след това тръгне нагоре и я пресече в случай, че тренда се развива в канал - точка F. Сигналът е още по-силен, ако дневния график на цените е възходящ.
2. Откриваме къса позиция с продажба, ако RoC се покачи по-високо от горната справочна линия, а след това тръгне надолу и я пресече в случай, че тренда се развива в канал - точка E и точка G. Сигналът е още по-силен, ако дневния график на цените е низходящ.
Предохранителни мерки вземаме като след откриване на дълга позиция поставим стоп малко под последния локален минимум или ако сме открили къса позиция поставим стоп малко над последния локален максимум.
Eдно ориентировъчно правило, което търговецът може да използува това е дали сигнала RoC се задържа дълго време под долната справочна линия, или дълго време над горната справочна линия и дали пресечената площ е голяма. Това често означава, че се развива съответния тренд от по-високо ниво и сигнала може да се окаже фалшив.
Трябва да сме особенно внимателни, когато в графиката на цените се наблюдава тренд и този тренд е от по-високо йерархично ниво. При възходящ тренд RoC бързо навлиза в област на свръхпокупки и подава неверен сигнал за продажба по време, когато цените растат. В нисходяшия тренд RoC бързо навлиза в област на свръхпродажба и подава неверен сигнал за покупка по времето, когато цените падат. Добре е в такъв случай RoC да се комбинира с дългосрочен индикатор на тренд.
3. Когато дългосрочния индикатор показва възходящ тренд, купуваме, когато и RoC даде сигнал за покупка, но не продаваме, когато RoC даде сигнал за продажба.
4. Когато дългосрочния индикатор показва низходящ тренд, продаваме, когато и RoC даде сигнал за продажба, но не купуваме, когато RoC даде сигнал за покупка.
С натрупване на опит тези сигнали стават по-лесно различими и това, което е най-важното е, че верните сигнали са повече на брой от фалшивите. Добре е индикаторите от типа „осцилатори” да се използват съвместно с индикатор за тренд или индикатор от смесен тип.

Общи правила.
1. Като използваме индикатор за тренд (например МА), и се убеждаваме, че тренда е възходящ, купуваме, когато RoC се спуснал по-ниско от средната линия и вече започва да се покачва. Това показва, че възходящия тренд се е затормозил за малко, подобно на влака, който спира на гарата да вземе пътници и пак потегля. При низходящ тренд продаваме, когато RoC се е покачил по-високо от средната линия и започва да се понижава.
2. Когато имаме открита дълга позиция, а цената се придвижва надолу, трябва да проверим дали RoC е достигнал максималното си значение в сравнение с предишния връх на цените. Рекордното значение на RoC  показва, че биковете са силни и те вероятно ще могат да повдигнат цените до същото или още по-високо ниво. Да се задържи дългата позиция в този момент е относително безопасно. Ако следващия пик на RoC, обаче е по-нисък от предишния, когато цените нарастват, това е сигнал, че биковете са отслабнали и е добре дългите позиции да се закрият. При низходящ тренд трябва да се приложи обратния подход.
3. Пробив в линията на тренда на графиката на RoC, често изпреварва аналогичния пробив в линията на тренда в графиката на цените с няколко дни (ако търгуваме на дневната графика). Ако видим, че линията на тренда в графиката на изпреварващия индикатор RoC е пробита, трябва да имаме готовност за пробив и в графиката на цените.

Резюме.
Когато RoC нараства, това означава, че покачването на цените се ускорява. Когато  пада това означава, че понижаването на цените се ускорява. Максимумите и минимумите на този индикатор показват кога трендът е достигнал максималната си скорост. Когато RoC променя посоката си и тръгва в обратно направление, трябва да очакваме, че в скоро време и цените ще променят посоката си. Тези индикатори от типа осцилатори дават най-добрите сигнали когато се разминават с цените и образуват дивергенции.

Последна редакция на 11.07.2008
Коментари
Ivailo Doichev  - :)   |85.217.136.xxx |2010-02-21 12:32:00
Индикатора си показва всичко, както би трябвало да бъде, но като се има на предвид че Meta Trader 4. Не са го закупили
от реалният собственик е по-вероятно да не е много верен в статистиките които показва.

Наскоро почнах да го
използвам, Но съчетавам още с Bollinger Bans, Ichimoku, RSI, ADX, Moving Average, MACD - точка на пресичане, MFI - като се следи само
дивергенцията, ако се получи такава, Sochastic Oscillator - само за ориентация не го взимам на сериозно този индикатор и
не на последно място OBV.

Някои биха спорили за това, че някои от индикаторите са моменти, а други не, Но след 3
години опит бих могъл да кажа че 90% от позициите които отварям са в правилната посока.
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com