покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 5. Индикатор Параболична система SAR ( Parabolic Stop and Reverse )
5. Индикатор Параболична система SAR ( Parabolic Stop and Reverse )
Индикаторът Параболична система получава наименованието си от начина, по който се изобразява неговата линия на графиката когато има монотонно движение на цените, независимо дали това движение е надолу или нагоре. Тази линия много пролича на парабола. Параболичната система напоследък е много популярна и затова е включена в много програми за технически анализ.
Нейното предназначение е да улови новия тренд и да предупреди, че стария тренд вече е завършил. С други думи казано Параболичната система регистрира реверсията (обръщането) на текущия тренд. Нейната уникална характеристика се състои в това, че тя реагира както на продължителността във времето, така и на изменението на цените. Много от инвеститорите се концентрират в цените и игнорират времето, но то също е важен фактор.

Индикаторът Параболична система е показан на фиг. 5.1

Графика на индикатора Параболична система  ( SAR)

Фиг. 5.1

Описание на графиката.
Данните с цените са взети от валутния пазар за двойката EUR/USD в 1-часов таймфрейм и са изобразени във вид на лентова графика. Индикаторът Параболична система и изчертан със златиста линия във вид на точки.

Построяване на индикатора.
Параболичната система регистрира реверсиите на тренда и е изчислена по такъв начин, че търговецът да остане на пазара през цялото време. Когато индикаторът ни показва, че трябва да закрием дългите позиции, защото възходящия тренд е приключил, това означава, че веднага след това трябва да открием къси позиции на същите цени. Когато индикаторът ни показва, че трябва да закрием късите позиции, защото низходящия тренд е приключил, това означава, че веднага след това трябва да открием дълги позиции на същите цени. Този начин на откриване и закриване на позиции работи много добре на по-спокойните пазари с плавни трендове, но при по-динамичните пазари, за които са характерни много отскоци индикаторът се сблъсква с определени трудности. Поради тази причина Параболичната система трябва да се използва само когато на пазара има трендове.
Параболичната система е основана на старото и изпитано правило – Стоповете за излизане от дълги позиции да се преместват само нагоре към по-високи цени, а стоповете за излизане от къси позиции да се преместват само надолу към по-ниски цени.
Точките от Параболичната система се изчисляват съгласно формулите:

SAR[ i ] = SAR[ i-1] + AF*( High[ i-1] – SAR[ i-1 ] ) при повишаващи се цени

SAR[ i ] = SAR[ i-1] + AF*( Low[ i-1] – SAR[ i-1 ] ) при понижаващи се цени

Където:
SAR[ i ]    – стойността на индикатора за текущия бар
SAR[ i-1]  – стойността на индикатора за миналия бар
AF            – коефициент на ускорение
High[ i-1] – най-високата цена за миналия ден
Low[ i-1] – най-ниската цена за миналия ден

Коефициента AF е уникален и той определя колко бързо трябва да се променят стойностите на Параболичната система във времето. Той зависи от броя на новите максимуми спрямо последната реверсия, когато цените се повишават и броя на новите минимуми, спрямо последната реверсия, когато цените се понижават. Този коефициент се избира от потребителя и първоначалната му стойност е 0.02. Това означава, че индикатора се премества с 2%  нагоре от разликата между най-високата цена за миналия бар и стойността на индикатора за миналия бар когато цените се повишават. А когато цените се понижават индикатора се премества с 2% надолу от разликата между най-ниската цена за миналия бар и стойността на индикатора за миналия бар. И още нещо. Коефициента  AF се увеличава с още 2% след първия максимум при повишаване на цената или след първия минимум при понижаване на цената. Това става всеки път при поява на нов максимум или нов минимум съответно, докато се стигне до AF[max], който по подразбиране е 0.2 и също се избира от потребителя.
Например: Ако при един дълъг възходящ тренд се получат 3 нови максимуми AF става равно на 0.08, защото към сумата от 0.02 първоначална стойност се добавя 3*0.02.
AF = 0.02+3*0.02 = 0.08
Ако имаме 9 нови максимума AF става равно на AF[max] = 0.2 или 20% и не се променя повече.
В началото след реверсия, коефициента на ускорение е малък и индикаторът бавно се премества в определената посока. Ако на пазара се получат нови минимуми или нови максимуми, то коефициента AF нараства и Параболичната система започва да се движи по-бързо. Това се забелязва много отчетливо на фиг. 5.1.
Твърде интересен е случаят, когато на пазара не се появяват нови минимуми или нови максимуми. Тъй като AF вече има някаква стойност, индикаторът продължава да се променя в първоначалната посока и след известно време пресича цените, което е сигнал за реверсия. По този начин Параболичната система предпазва търговците да следват трендове, които не водят на никъде.
Както вече споменахме, коефициентите AF и AF[max] могат да се променят от потребителя. Най-често се променя коефициента AF, тъй като на съвременните пазари рядко се срешат 9 поредни нови минимуми или нови максимуми. Когато AF се настройва от потребителя и става по-голям, Параболичната система става по-чувствителна и реагира по-навреме, но повече на брой пъти. Това може да доведе до ненужно затваряне, респективно отваряне на нови позиции и да намали значително печалбите. Когато AF се настройва и става по-малък, Параболичната система става по-нечувствителна и реагира по-рядко, като прескача малките отскоци, но сигналите и закъсняват и цените са се променили значително в обратна посока. Това може да доведе до ненужна ерозия на печалбите. Поради тази причина се препоръчва AF да се променя в границите от 0.012 до 0.026. Ако все пак се наложи да се променя AF[max] препоръчителните граници са от 0.18 до 0.23.

Психология на пазара.
Неопитните търговци се разоряват, защото държат прекалено дълго губещите позиции с надеждата, че тренда ще се промени в желаната посока. Параболичната система защитава инвеститора от собствената му нерешителност и го подчинява на желязна дисциплина. Тя го принуждава да затвори губещите позиции и да отвори нови, в правилната посока съгласувана с текущия тренд.
Ако инвеститорът е открил дълги или къси позиции, а цените се движат в хоризонтална посока и не се променят Параболичната система му съобщава, че момента за търговия е избран неправилно.
В този момент в по-добре да не се търгува. Инвеститорът не би трябвало да отваря дълга позиция, ако не е убеден, че цените се движат към повишение и не би трябвало да отваря къса позиция, ако не е убеден, че цените се движат към понижение. Параболичната система се премества по посока на тренда като заповядва на инвеститора: ”Или печели или излизай от позиция!”
По времето на монотонни трендове (непрекъснато намаляващи или непрекъснато увеличаващи се), индикаторът Параболична система е изключително полезен. Той дава много точни и много навременни сигнали за закриване на вече отворените позиции. След това могат веднага да се отворя позиции в противоположната посока. В тези случаи Параболичната система значително превъзхожда другите индикатори. Когато обаче, тренда не е монотонен и на пазара има много и значителни отскоци, сигналите на Параболичната система не са подходящи за откриване позиции, а само за закриване на текущата позиция ако има отворена такава. С други думи казано, ако получим сигнал за затваряне на дълга позиция, това не означава, че автоматично трябва да отворим къса и обратно ако получим сигнал за затваряне на къса позиция, това не означава, че автоматично трябва да отворим дълга.
В обобщение ще кажем, че когато на пазара има монотонни трендове индикаторът Параболичната система дава много добри сигнали за отваряне и затваряне на търговски позиции, а когато пазарът не е монотонен и има много отскоци, той трябва да се използва само за затваряне на вече открити позиции, ако има такива.

Правила на търговия.

Индикаторът Параболичната система излъчва търговски сигнали за покупка и продажба, когато неговата линия пресича линията на цената. Тези сигнали са дадени на фиг. 5.2.

Графика на индикатора Параболична система  ( SAR)

Фиг. 5.2.

Дълги позиции отваряме с покупка (Open Long), когато линията на индикатора Параболична система пресече линията на цената отгоре надолу. Тези случаи са отбелязани със зелена стрелка на фиг. 5.2.
Дългите позиции затваряме с продажба (Close Long), когато линията на индикатора Параболична система пресече линията на цената отдолу нагоре. Тези случаи са отбелязани с червена стрелка на фиг. 5.2.
Къси позиции отваряме с продажба (Open Short), когато линията на индикатора Параболична система пресече линията на цената отдолу нагоре. Тези случаи са отбелязани с червена стрелка на фиг. 5.2.
Късите позиции затваряме с покупка (Close Short), когато линията на индикатора Параболична система пресече линията на цената отгоре надолу. Тези случаи са отбелязани със зелена стрелка на фиг. 5.2.

Както се вижда от графиката, сигналът за затварянето на едната позиция, автоматично означава, че трябва да отворим друга. В случая на фиг. 5.2, зелената стрелка означава затваряне на късата позиция, ако има такава и отварянето на дълга веднага след това на същата цена. Червената стрелка означава затваряне на дългата позиция, ако има такава и отварянето на къса веднага след това на същата цена.
Ако разгледаме графиката по-внимателно ще се убедим, че индикаторът дава много добри сигнали за откриване на позиции по време на тренд. Когато, обаче тренда не е монотонен и има много отскоци тези сигнали не са ефективни за отваряне на позиции. Тази система не работи добре и когато имаме плосък тренд (flat) или коридор на цените(range). Това веднага означава, че Параболичната система не трябва да се използва в системите за автоматична търговия като самостоятелен индикатор, защото не може да се каже предварително какъв ще бъде тренда.
Това обаче в никакъв случай не пречи индикаторът да се използва за затваряне на вече отворени позиции. Следователно може да се използува механична система от индикатори, които да ни дават сигнал за отваряне на позиции, а Параболичната система да ни дава сигнал за затваряне на тези позиции. Такава система се нарича система със следящи стопове (Trailing Stoploss). При тази система стоповете се настройват веднага след откриването на нов бар. Стопа се премества на нивото, което Параболичната система е показала само ако нивото му е под нивото на предишния бар при открити дълги позиции или само ако нивото му е над нивото на предишния бар при открити къси позиции. Трябва да се избягват случаите, при които стопа се вмества в интервала на цените определен от миналия бар. Вече знаем, че при открити дълги позиции, когато тренда е нагоре стоповете се преместват само нагоре, независимо от движението на цената, а при открити къси позиции, когато тренда е надолу стоповете се преместват само надолу независимо от движението на цената. От теорията знаем, че цените се движат вълнообразно и не са редки случаите, когато цените се движат надолу при възходящ тренд и нагоре при низходящ тренд. За тези случаи прочетете повече в Динамична структура на финансовите пазари и вълните на Елиът.
В заключение ще кажем, че е най-добре Параболичната система да се използва съвместно с друг индикатор на тренд. Втория индикатор ще подава сигнал за тренд и влизане в позиция, а Параболичната система първа ще регистрира, кога тренда е завършил и ще подаде сигнал за излизане от позиция. Така ще се избегна откриването на позиции, когато тренда е плосък и ще спестят на търговците значителни загуби.
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com