покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 3. Метод на сближаване/раздалечаване на средното движение на цената (MACD)
3. Метод на сближаване/раздалечаване на средното движение на цената (MACD)
Moving Average Convergence-Divergence (MACD) и (MACD) – хистограма.

Индикаторът МА определя тренда, като изглажда ежедневните колебания на цените. Джералд Апел, аналитик и финансист от Ню-Йорк е построил по-сложен индикатор. Методът на сближаване/раздалечаване на средното движение на цената или накратко MACD се състои не от една, а от три експоненциални средни МА. На графиката индикатора изглежда като две линии, пресичането на които дава търговски сигнал за покупка и продажба.
Графиката на курса EYR/USD  H4 (таймфрейм 4 часа) и индикатора MACD са показани на фиг 3.1 в отделни прозорци. Графиката на цените е показана в горния прозорец във вид на барове, а индикатора MACD в долния, във вид на две линии. Линията на индикатора MACD е представена във вид на светлосини стълбчета, а сигналната линиия във вид на плътна червена линия.

Графика на индикатора MACD

Фиг. 3.1

Построяване на MACD.

Индикаторът MACD се състои от две линии: във вид на стълбчета, която се нарича линия MACD и тънка червена, която се нарича “Сигнална”. Съществуват и други вариантиина изчертаване, но по-важното е двете линии да са ясно различими. Линията MACD е изчислена като разлика на две други експоненциални средни – едната е по-бърза, от която се изважда друга, която е по-бавна. В случая понятието по-бърза е употребено в смисъл, че усреднението е извършено за по-малък брой дни, а по-бавна съответно за по-голям брой дни. Напоследък за бърза линия се приема 12 – дневна ЕМА, а за бавна 26 – дневна ЕМА. Тези величини, получили най-голяма популярност са заложени в програмния пакет по подразбиране. Потребителят(търговецът) може много лесно да ги промени в зависимост от целите, които преследва. Върху така получената линия MACD се извършва още едно усредняване от типа ЕМА, което обикновенно е 9 – дневно. То има за цел допълнително да “изглади” линията MACD. Тази нова линия се нарича “Сигнална”. От начина на изчисляване на двете линии се вижда, че MACD е линията, която реагира по-бързо на изменение на цените, а сигналната по-бавно.
Сигнал за покупка или продажба се подава тогава, когато бързата линия MACD пресече бавната сигнална линия. Това е показано на фиг. 3.2

Сигнали за покупка и продажба в графиката на MACD

Фиг. 3.2

Изчисляване на MACD:
1. Изчисляване на 12-дневна ЕМА по цените на затваряне за последните 12 дни.
2. Изчисляване на 26-дневна ЕМА по цените на затваряне за последните 26 дни.
3. Изчисляване на разликата, като от 12-дневната ЕМА се извади 26-дневната ЕМА. Така получаваме бързата линия MACD.
4. Изчисляване на 9-дневна ЕМА като за данни се използват стойностите на MACD за последните 9 дни. Така получаваме бавната линия наречена сигнална линия (Signal Line).
Така изчислените линии имат за цел да отразят психологията на пазара. Всяка цена отразява консенсуса по повод стойността на актива, с който се извършват сделки в момента от всички участници на пазара. Показателят на средното движение на курса отразява средния консенсус за зададения период. Усреднението за по-голям брой дни отразява дългосрочния консенсус, а усреднението за по-малко дни отразява краткосрочния консенсус. В случая, дългосрочната линия служи като база за сравнение. Когато краткосрочната линия се намира над нея това означава, че тренда е възходящ. Пресичането на дългосрочната линия от краткосрочната от горе на долу означава, че краткосрочния възходящ тренд е приключил и започва краткосрочен низходящ тренд. Когато краткосрочната линия се намира под дългосрочната това означава, че тренда е низходящ. Пресичането на дългосрочната линия от краткосрочната от долу на горе означава, че краткосрочния низходящ тренд е приключил и започва краткосрочен възходящ тренд. Когато разглеждахме процесите, които протичат на финансовите пазари отбелязахме, че неопитните търговци регистрират промените на пазара едва тогава когато са станали, а професионалистите в самото начало. Нека да предположим, че се намираме във фазата на един бичи пазар. Ако изчислим една 12-дневна ЕМА и една 26-дневна ЕМА и ги нанесем на графиката на цените, ще видим, че най-отгоре се намира линията на цените, по-надолу 12-дневната ЕМА, а най-отдолу 26-дневната ЕМА. Най-отдолу се намира 26-дневната ЕМА, защото тя обхваща най-дълъг период на усредняване. В нейния “състав” се намират както свежите цени от преди няколко дни така и старите цени от преди 20-26 дни. Но при бичи пазар, цените преди 26 дни са много по-ниски от цените сега. Ето защо на графиката 26-дневната линия на ЕМА се намира най-отдолу. Над нея се намира линията на 12-дневната ЕМА. Нека сега да си мислим, че се намираме в средносрочен възходящ тренд, след което следва промяна към мечи пазар. Вече отбелязахме, че краткосрочния връх се забелязва лесно на графиката, но често след него следва още един, а може би и още един и т.н. Тази поредица се прекратява, след средносрочния връх, след който следва средносрочен мечи пазар. Средносрочня връх обаче, много трудно се регистрира защото е силно деформиран от поредицата краткосрочни върхове и долове. Ако проследим взаимното разположение на двете ЕМА в този момент ще забележим, че кракосрочната 12-дневна ЕМА, започва да приближава от горе надолу дългосрочната 26-дневна ЕМА, пресича я и след това продължава движението си под нея. Причината за това е, че по-бързата ЕМА “усеща” промяната в цените по-бързо, докато по-бавната 26-дневна ЕМА продължава да се движи по инерция още известно време. Следователно пресичането на двата показателя ЕМА е важен сигнал за опитните търговци, който им съобщава, че на пазара започва промяна на тренда. В случая бичия пазар започва да се променя към мечи. Направените разсъждения са верни и за случая, когато мечия пазар се променя към бичи.
За да се види по-ясно разликите между двата индикатора ЕМА се построява индикатора MACD. Сега вече е ясно защо той се нарича Метод на сближаване/раздалечаване на средното движение на цената. Тъй като линията MACD се състои от точки с много по-ниски стойности от тези на цените, тя няма да може да се види на графиката с цените и техния мащаб. Ето защо, тя не се построява на графиката на цените, а в отделен прозорец, на отделна графика с отделна нулева ос, при подходящ мащаб и разбира се синхронизирана с цените.
Когато линията MACD се намира над нулевата ос и расте, това означава, че расте темпа (скоростта) на нарастване на цените – бичия пазар бързо набира скорост. Когато линията MACD достигне връх и започва да се движи надолу, това означава, че бичия пазар започва да се променя по бавно. Пресичането на нулевата линия от линията MACD означава, че е започнал да се формира мечия пазар. Движението на линията MACD в отрицателна посока е знак, че мечия пазар се развива с все по-големи темпове. Достигането на отрицателен връх и обръщането на линията MACD в посока към нулевата линия означава, че мечия пазар постепенно загубва силата си. Пресичането на нулевата линия от долу на горе е сигнал за преминаване на пазара от меча в бича фаза. В такъв случай е ясно, че за нас са интересни положителните и отрицателни върхове на MACD. Първо, защото начина на изчисление на MACD предполага известно закъснение и второ, което е по-важно, защото искаме да имаме една предварителна информация, че предстои промяна в тренда, а пресичането на нулевата линия от  MACD означава че тази промяна вече е станала.
За да могат да се регистрират по-ясно тези върхове се изчислява 9-дневната сигнална линия, която е по-бавна от MACD. Пресичането на сигналната линия от линията MACD излъчва валидни сигнали за покупка и продажба. Вече  отбелязахме, че тези сигнали получаваме след известно закъснение, защото трябва да изминат определен брой дни за изчисление на ЕМА. За да можем още по-фино да определим момента за откриване и закриване на търговски позиции ще изчисляваме по-нататък още една линия – MACD- хистограма.
Пресичането на линията MACD със сигналната линия показва че има разместване в баланса на силите между “бикове” и “мечки”. Бързата линия MACD отразява консенсуса на мнозинството за кратък период. По-бавната сигнална линия отразява консенсуса за по-дълъг период. Когато бързата линия MACD се изкачи над бавната сигнална линия това означава, че биковете доминират на пазара и е добре да се откриват търговски позиции на повишение. Когато бързата линия премине под сигналната, това показва, че мечките доминират на пазара и трябва да се откриват търговски позиции към понижение.

Правила на търговия:

Пресичането на линията MACD и сигналната линия показват изменението на пазарната тенденция. Да се търгува в направление на пресичането, означава да се върви в крак с мнозинството.
1. Когато бързата линия MACD пресича сигналната линия отдолу на горе (виж фиг. 3.2) това е сигнал за покупка. В този момент трябва да се купува и да се вземат подходящи предохранителни мерки – поставяне на “стоп” позиция на ниво малко по-ниско от последния локален минимум.
2. Когато бързата линия пресече сигналната от горе на долу това дава сигнал за продажба. В този момент трябва да се продава и да се вземат подходящи предохранителни мерки – поставяне на “стоп” позиция на ниво малко по-високо от последния локален максимум (фиг. 3.2).
Понякога се случва MACD да подава фалшиви сигнали и след покупка да следва понижение на тренда, а след продажба да следва повишаване на тренда. Това се случва, когато по време на тренда се получи контратрендов шок. За тези случаи по-подробно може да се прочете в /Помагала>>Математически модел/. Затова трябва да  предвидим суответния  стоп, който ще ограничи загубите до минимум.
Тези търговски правила позволяват да се открият всички важни трендове и дават значително по-малко краткосрочни “отскоци”, отколкото пресичането на линията на цената с един показател за средно движение. Краткосрочните отскоци по принцип дават неверни търговски сигнали и затова трябва да се избягват.
Mного търговци се опитват да оптимизират MACD, като исползват други ЕМА вместо стандартните 12, 26 и 9. Съвременните търговски платформи и програмни пакети позволяват потребителят сам да избере тези числа. Toва се налага от факта, че цените вече се доставят в твърде голям обхват. Освен популярните дневни цени брокерите  доставят седмични и месечни цени, а също така и вътрешнодневни като 4 часа, 2 часа, 1 час, 30 минути, 15 минути, 10 минути, 5 минути, 1 минута и дори тикови цени. Този широк диапазон от временни интервали предполага и по-прецизен избор на усредняване. Колкото ценовият интервал е по-кратък, толкова периода на усредняване трябва да е по-голям. За настройка  на MACD е популярен и набора 5, 34, 7, a също и 5, 34, 5. Добри резултати дава и набора 13, 34, 9. Ако на пазара има доминиращ времеви цикъл  MACD може да се настрои, като за първата ЕМА се избере коефициент на усредняване равен на четвъртината от този период, а втората ЕМА на половината от този период. Сигналната линия не зависи от този период и си остава същата, например - 9.
Търговците с по-малък опит трябва по-често да наблюдават и да настройват индикатора MACD. В някои търговски платформи това е много лесно и удобно. Съществува опция, която позволява графиката да съдържа повече от 500 бара (точки), което е напълно достатъчно за да се направи един добър тест. С избора на индикатора MACD се появява меню, в което избираме коефициенти, например 12, 26 и 9. Съществува бутон за увеличение и намаление на времевия диапазан видим на екрана и стрелка тип “ролер” за предвижване на екрана спрямо графиката. По този начин може да се избере подходящо увеличение на екрана и да се обходи цялата графика като визуално се регистрират всички сигнали за покупка и продажба, които излъчва  MACD. След това избираме,  друга комбинация например 5, 34, 7 и отново регистрираме сигналите за покупка и продажба, като ги сравняваме със сигналите от първата комбинация. Този процес може да продължи с още няколко комбинации и по метода на “пробите и грешките” да изберем най-подходящия от тях. Лесно е да се каже “най-подходящия”, но да се изпълни тази задача не е много лесно. Докато придобият известна рутина за начинаещите търговци се препоръчва да започнат с комбинацията, която е включена по подразбиране, най-често това е 12, 26, 9. После да увеличават тези числа докато закъснението на сигналите стане неприемливо голямо, т.е. сигнала за продажба се появява доста след като е минал върха, а сигнала за покука се появява доста след като е минал дола. Тогава се опитва с по-малки коефициенти на усредняване докато броя на “неверните” сигнали стане неприемливо голям. Неверен сигнал се получава, когато при краткосрочни отскоци в цената отбележим сигнал за покупка на по-висока цена, отколкото ни показва сигнала за продажба. Ако тъгуваме съгласно тези сигнали ще получим загуба от по-високата покупна цена спрямо по-ниската продажна цена. По този метод фиксираме горна и долна граница на коефициентите на усредняване. За “най-подходящ” избираме средния между тези граници. С придобиване на опит тези настройки стават все по-прецизни.

MACD-хистограма.

Изчисляване на MACD – хистограмата:
Изчисляваме разликата между линията MACD и сигналната линия за да получим индикатора MACD-хистограма.
Графиката на курса EYR/USD  H4 (таймфрейм 4 часа) и индикатора са показани на фиг. 3.3 в отделни прозорци. Тъй като най-често графиката на MACD – хистограмата се дава синхронно с  MACD, графиката на цените е показана в горния прозорец във вид на барове, във втория вече познатия MACD, а индикатора MACD - хистограма в най-долния, във вид на светложълти стълбчета.

Графика на индикатора MACD - хистограма

Фиг. 3.3

MACD-хистограмата  дава възможност по-дълбоко да се разбере баланса на силите между бикове и мечки отколкото самия MACD. Тя показва не само кой от двата отбора този на биковете или този на мечките контролира пазара, но и кой става по-силен и кой по-слаб. Това превръща  MACD-хистограмата  в един от най-добрите инструменти за Технически анализ на пазара.
Ако бързата линия MACD се намира над сигналната линия стойността на MACD-хистограмата  е положителна и се разполага над хоризонталната ос. Ако бързата линия MACD се намира под сигналната линия стойността на MACD-хистограмата  е отрицателна и се разполага под хоризонталната ос. Когато двете линии се пресичат стойността на хистограмата става равна на нула. Когато разликата между двете линии се увеличава,  MACD-хистограмата  става по-широка. Когато разликата между двете линии се намалява,  MACD-хистограмата  става по-тясна. Наклона на MACD-хистограмата се определя от съотношението между две съседни стълбчета. Ако следващото стълбче е по-високо, то хистограмата се движи нагоре, а ако следващото стълбче е по-ниско, то хистограмата се движи надолу.

Психология на пазара.

MACD-хистограмата показва разликата между дългосрочния и краткосрочния консенсус по повод стойностите на пазара. Бързата линия MACD отразява консенсуса за по-кратък период, а бавната сигнална линия отразява консенсуса за по-дълъг период. MACD-хистограмата проследява разликата между двете линии. Наклона на MACD-хистограмата описва доминиращата на пазара група. Покачващата се MACD-хистограма показва, че биковете стават  по-силни. Падащата MACD-хистограма показва, че по-силни стават мечките.
Когато бързата линия MACD се покачва по-бързо отколкото бавната сигнална линия MACD-хистограма се покачва. Тя показва, че сега биковете са по-силни отколкото преди и е разумно да се купува. Когато бързата линия MACD пада по-бързо отколкото бавната сигнална линия MACD-хистограма се понижава. Тя показва, че сега мечките са по-силни отколкото преди и е разумно да се продава. Когато наклона на MACD-хистограмата съвпада с движението на цените, трендът е в безопасност. Когато наклона на MACD-хистограмата се движи в направление обратно на цените, трендът е под въпрос. По-добре е да се търгува в направление съгласно наклона на MACD-хистограмата, защото той показва кой доминира на пазара – бикове или мечки. Наклонът на MACD-хистограмата е по-важен, отколкото позицията й над или под оста. По-добър сигнал за продажба се подава тогава, когато MACD-хистограмата е по-голяма от нула, но е наклонена надолу и показва, че биковете са загубили сила. По-добър сигнал за покупка се подава тогава, когато MACD-хистограмата е по-малка от нула, но е наклонена нагоре и показва, че мечките се задъхват.

MACD-хистограмата дава на търговците два типа сигнали:
- Един обикновен, който възниква при всяка нова черта на графиката на цените.
- Другият е много рядък, но затова пък е много силен.

Обикновеният сигнал се дава от наклона на MACD-хистограмата (фиг. 3.4). 
Ако текущото стълбче е по-високо от предишното, то наклона е нагоре. Това показва, че кормилото е в ръцете на биковете и трябва да се купува.   Ако текущото стълбче е по-ниско от предишното, то наклонът е надолу. Това показва, че  в момента  командват мечките  и трябва да се продава. Не забравяме, че когато MACD-хистограмата е под нулевата ос стълбчето, чиито връх е по-близо до нулевата ос е с по-висока стойност от стълбчето, чиито връх е по-далеч от нулевата ос. Ако цените се движат в една посока, а MACD-хистограмата в друга това означава, че доминиращото мнозинство е загубило своя ентусиазъм и текущият тренд е слаб и несигурен.

Търговски сигнали на графиката на индикатора MACD-хистограма

Фиг. 3.4

MACD-хистограмата потвърждава тренда, когато тя дава нови максимуми и минимуми едновременно с цените. Новите минимуми на MACD-хистограмата в точкките E и F  потвърждават низходящия тренд. Новите минимуми на този индикатор показват на търговеца, че низходящият тренд, вероятно ще се спусне още по-ниско. Новите максимуми B и C на MACD-хистограмата потвърждават възходящия тренд. Те показват, че възходящият тренд вероятно ще се издигне още по-високо.

Дивергенция е едно понятие, което по-нататък често ще се използва. То означава, че цените и съответния индикатор се раздалечават в смисъл, че се движат в различни направления. А понятието реверсия означава, че трендът е сменил посоката си.Дивергенцията между MACD-хистограмата и цената ни насочва към основните точки на реверсия. Тези сигнали се появяват рядко, но ако все пак се появят ще ни позволят да уловим момента на основната реверсия и началото на новия тренд.
Дивергенцията на мечките C – D, дава прекрасна възможност да се продаде. Цената в  точка D (проследи в прозорецз на цените) е в нов максимум спрямо точка C, а масимума на индикатора  в точка D е по-нисък от предишния в точка  C. Дивергенцията на мечките означава, че цената е в нов максимум, който е по-висок от предишния, а максимум на индикатора е по-нисък от предишния. Това е и смисъла на мечата дивергенция – максимумите (върховете) на цените се движат нагоре, а максимумите (върховете) на индикатора надолу. С други думи, разположението на максимумите в ценовата графика не се потвърждава от разположението на максимумите в индикаторната графика. На графика фиг. 3.4 това са съответно точки C и D. Това е Принципа на непотвърждението. Ако трябва образно да се изразим, можем да кажем, че този път биковете са изпуснали “въздуха си” и мечките в този момент поемат инициативата. Дивергенцията на мечките в точки C - D дава прекрасна възможност да се продаде в точка D. Подходящият момент  за продажба  е тогава, когато MACD-хистограмата  се движи надолу от своя втори максимум B. Веднага щом открием къси позиции трябва да вземем предохранителни мерки като поставим стоп на малко по-високо ниво от цената в точка D. Този стоп трябва да се понижава постепенно с развитието на тренда.

Дивергенция на мечките има и между точките A и B, но тя е слаба, защото ни подсказва корекция на 4-та вълна в 5 вълновия модел на Елиът. Докато точка D е върхът на 5-тата вълна след която низходящите движения са по-осезателни.

Дивергенцията на биковете F – G,  дава възможност да се купи, въпреки, че тя не е много очевидна. Цената е в нов минимум, а минимума на индикатора е по-висок от предишния. Малко пояснения: Цената в точка G  на ценовата графика е по-ниска от цената в точка F на ценовата графика. Стойността на индикатора в точка G на индикаторната графика е по-висока от стойността на точка F на индикаторната графика. Например (-3) е по-голямо от (–5). Това е и смисъла на дивергенцията – минимумите (доловете) на цените се движат надолу, а минимумите (доловете) на индикатора нагоре. С други думи, разположението на минимумите в ценовата графика в смисъл, че G е по-ниско от F не се потвърждава от разположението на минимумите в индикаторната графика в смисъл, че G е по-високо от F. Това е Принципа на непотвърждението,  за който вече споменахме. Ако трябва образно да се изразим, можем да кажем, че мечките са изпуснали “въздуха си” и биковете в този момент поемат инициативата.

Правила за търговия, когато са регистрирани нoви максимуми и нови минимуми:
1. Купуваме, когато MACD-хистограмата  престане да пада и започва да се движи нагоре. Поместваме предохранителните мерки по-ниско от последния локален минимум.
2. Продаваме, когато MACD-хистограмата  престане да расте и започва да се движи надолу. Поместваме предохранителните мерки по-високо от последния локален максимум.

Вътрешнодневната MACD-хистограма  се движи толкова често нагоре и надолу, че ако търгуваме с тази честота ще настъпят загуби от спреда. В този случай за меродавни избираме тези сигнали от MACD-хистограмата, които се получават при максимално отдалечена линия на MACD от нулевата.
За най-информативна се смята дневната графика и затова трябва често да си “сверяваме часовника” с нея. Тя ни показва кога да очакваме нови върхове и нови долове. MACD-хистограмата работи като фаровете на автомобил – с тяхна  помощ водача вижда пътя далеч напред. След максимумите и минимумите на този индикатор обикновено следват максимумите и минимумите на цените. Рекордния връх за последните три месеца на ежедневната MACD-хистограма показва, че биковете са извънредно силни и цените скоро ще се повишат още повече. Рекордния дол за последните три месеца на ежедневната MACD-хистограма показва, че мечките са извънредно силни и цените скоро ще се понижат още повече. Когато MACD-хистограмата достигне максимално значение по време на повишение на цените, то възходящия тренд е в “пълно здраве” и при следващото повишение на   индикатора, цените трябва да достигнат предишния ценови максимум или да го задминенат. Ако MACD-хистограмата  пада до ново минимално значение по време на низходящия тренд, то мечките са силни и спада вероятно ще достигне или ще надмине предишния минимум. Тази тенденция ще продължи, докато на графиката се появи сигнал за дивергенция.
Дивергенцията между цените и MACD-хистограмата възниква сравнително рядко, но това е един от най-силните сигнали в техническия анализ. Тази дивергенция показва основните точки на реверсия и дава много силен сигнал за покупка или продажба. Наличието на този сигнал означава, че ще последва фундаминтално изменение на тренда.
Когато цените се покачват към нов максимум, а MACD-хистограмата се установява на по – ниска стойност в максимума, се образува дивергенция на мечките (Bearish Divergence) фиг. 3.4. По-малкото покачване на MACD-хистограмата показва, че биковете са вътрешно слаби, независимо от високите цени. Когато биковете се задъхат, мечките са готови да поемат инициативата. Дивергенцията на мечките между MACD-хистограмата и цените показва слабост на пазарния връх. Тя дава сигнал за продажба тогава, когато повечето търговци усещат възбуда от очаквания нов връх.

3. Продаваме, когато MACD-хистограмата се движи надолу от своя втори по-нисък максимум, а в същото време цените са достигнали по-голям максимум. Поместваме предохранителните мерки на ниво по-високо от последния локален максимум.
Докато цените дават минимуми и MACD-хистограмата продължава да се движи надолу това е потвърждение за низходящ тренд. Ако цените са достигнали нов минимум, а MACD-хистограмата се е спуснала не толкова ниско както преди това означава, че се е образувала дивергенция на биковете (Bullish Divergence). Тя говори за това, че цените падат по инерция. Мечките са по-слаби отколкото ни се струва, а биковете са готови да поемат инициативата. Дивергенцията на биковете между цените и MACD-хистограмата показва, че биковете вече набират сили на пазара. Тя дава сигнал за покупка тогава, когато повечето търговци са изплашени, че цените ще спаднат до нов минимум.

4. Купуваме тогава, когато MACD-хистограмата се движи нагоре от своя втори по-малко дълбок минимум, а в същото време цените падат до нов минимум. Поместваме предохранителните мерки по-ниско от последния локален минимум.

5. Ако дивергенцията на биковете между MACD-хистограмата и цените се преустанови и цените паднат до нов минимум трябва да прекратим покупките. Продължаваме да следим MACD-хистограмата. Ако тя се установи в още по-нисък минимум при достигане на цените до рекордно ниско ниво, това означава че сме се натъкнали на тройна дивергенция на биковете – особенно силен сигнал за покупка. Отново  купуваме когато MACD-хистограмата започне да се движи нагоре от третия малък минимум. Същото е приложимо в обратния случай когато продаваме при тройна дивергенция на мечките.
И още нещо - MACD-хистограмата работи на всички времеви мащаби: неделни, дневни, и вътрешнодневни. Сигналите от неделната MACD-хистограма предполагат по-големи изменения на цените отколкото сигналите от дневния индикатор. Това е вярно за всички индикатори – сигналите от по-големите времеви мащаби съответстват на по-големи изменения на цените.  В този смисъл, когато търгуваме в по-кратки времеви интервали, за индикаторите трябва да подбирами по-дълги периоди на усредняване.

И накрая нещо много важно! Когато търгуваме на определен таймфрейм, например 4 часа, винаги трябва да се съобразяваме с цените и индикаторите на следващия по-висок таймфрейм – в случая дневния таймфрейм. Когато на дневния таймфрейм имаме възходящ тренд не трябва да откриваме къси позиции в 4-часовия таймфрейм, защото низходящите вълни ще са много по-къси от възходящите и ще претърпим загуби. Същото се отнася при нисходящия тренд на по-високия таймфрейм. Когато на дневния таймфрейм имаме низходящ тренд не трябва да откриваме дълги позиции в 4-часовия таймфрейм, защото възходящите вълни ще са много по-къси от низходящите и ще претърпим загуби. За този важен похват прочетете повече в /Помагала>>Динамични структури на финансовите пазари и вълните на Елиът/.
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com