покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow Групово поведение на хора и инвеститори
Групово поведение на хора и инвеститори
1. Борсови групи.
2. Жизнен цикъл на групите.
3. Дуализъм.
4. Влияние на групите върху индивидуалния инвеститор.
5. Ролята на обратната връзка.

1. Борсови групи.


Още от дълбока древност хората са осъзнали, че когато живеят заедно не само  оцеляват и се отбраняват по-добре, но и редица дейности от техния битов и стопански живот се извършват по-лесно и по-ефективно. Така се е появила и до голяма степен усъвършенствала потребността им да вършат нещата заедно. Вършейки нещата заедно хората се чувстват по-сигурни.
Тази тяхна потребност се проявява и когато инвестират на финансовите пазари. Всеки човек като личност е различен и е трудно да се предскаже предварително дали той ще инвестира в определен вид  акции и каква сума. Когато обаче инвеститорите искат да бъдат по-сигурни, те започнат взаимно да обменят мнение относно бъдещото си поведение на финансовите пазари. Тогава започва един процес на интеграция, който в края на краища довежда до образуване на група. Ако индивидуалното поведение на инвеститорите се прогнозира трудно, то груповото им поведение  води до предсказуеми резултати. С други думи групата оказва силно влияние върху индивида и той започва да се държи по един по-предсказуем начин.
Много известни учени са отделили доста време за да изследват груповото поведение на хората. В резултат на тази изследователска дейност са постигнати сериозни резултати, които ни помагат по-добре да разберем поведението на хората когато образуват групи. Ние ще приемем наготово, че това явление наречено “групово поведение” е факт и ще се опитаме да разберем какво е влиянието му върху движещите сили на пазара. Ще споменем накратко и някои важни характеристики от груповото поведение на инвеститорите.
Хората, които влагат свободните си средства на финансовите пазари във валута, акции, облигаци, фючерси, опции и др. ценни книжа с цел да получат допълнителен доход е прието да се наричат инвеститори, т.е. те са инвестирали своите капитали в определени активи. Тези инвеститори, които често купуват и продават ценни книжа за да получат доход от курсовата разлика обикновеnно се наричат “търговци” (trader). Покупко-продажбата на едни и същи акции  може да стане няколко пъти за един ден. Инвеститорите са хора, които правят по-дългосрочни инвестиции и често пъти очакват да получат дивидент. В литературата, която касае Техническия анализ не се прави принципна разлика между “търговец” и “инвеститор”.
Основна единица в йерархията на инвеститорите е индивидуалния инвеститор. По същество инвеститор е всеки, който притежава търговска позиция. Тези позиции са два вида:
- Дълги позиции – Това е случая, когато инвеститорът е закупил акции с цел да ги продаде на по-висока цена и да спечели от курсовата разлика между по-високата продажна и по-ниската покупна цена. След като е закупил акции и ги задържа очаквайки изгодна цена за да ги продаде, инвеститорът се намира в “отворена дълга позиция”. В момента, в който той продаде акциите си “дългата позиция” се затваря. Следователно сделката има два етапа:  покупка на акции (отваряне на дълга позиция), с което сделката се активира и продажба (затваряне на дългата позиция), с което сделката се деактивира. Важно е да се знае, че вложените пари в сделката се променят само когато тя е активна. Ако ние имаме депозит при някои брокер, но нямаме отворена позиция нашите пари не се променят.
- Къси позиции – Това е случая, когато инвеститорът е продал акции с цел да ги закупи на по-ниска цена и да спечели от курсовата разлика между по-високата продажна и по-ниската покупна цена. След като е продал определен брой акции и ги задържа очаквайки изгодна цена за да ги закупи, инвеститорът се намира в “отворена къса позиция”. В момента, в който той закупи същия брой акции “късата позиция” се затваря. Следователно сделката има два етапа:  продажба на акции (отваряне на къса позиция), с което сделката се активира и покупка (затваряне на късата позиция), с което сделката се деактивира. Важно е да се знае, че вложените пари в сделката се променят само когато тя е активна. Ако инвеститорът не разполага с определен вид акции, но вижда, че цените им се понижават, той може да ги заеме от някъде за един ден и да ги продаде сутринта. Така търговецът ще отвори една къса позиция. Преди края на работното време той ще трябва да ги закупи независимо от цената в момента, с което ще затвори късата си позиция и ще върне акциите на този от когото ги е взел. Ако инвеститорът е прогнозирал правилно посоката на цените и те наистина са се понижили, то цената на покупка ще е по ниска и той ще спечели. Ако обаче цените са се покачили инвеститорът ще загуби. Той ще трябва да закупи акциите независимо от високата цена, тъй като е задължен да ги върне в края на работния ден съгласно уговорката. Риска е за негова сметка.
Стратегията за печалба на финансовите пазари е ясна: “Купувай евтино – продавай скъпо” или което е същото: “Продавай скъпо и купувай евтино”. За да се реализира тази стратегия трябва всеки инвеститор да е способен с определена точност да прогнозира бъдещото движение на цените.
Ако инвеститорът очаква, че цените ще се повишат, той отваря дълга позиция. За тези инвеститори е прието жаргонното название “Бик”, защото атакуват пазара отдолу на горе, така както бика атакува с рогата си.
Ако инвеститорът очаква, че цените ще се понижат, той отваря къса позиция. За тези инвеститори е прието жаргонното название “Мечка”, защото атакуват пазара отгоре на долу, така както мечката атакува с лапите си.
Освен индивидуални инвеститорите могат да бъдат и институционални – инвестиционни, пенсионни, взаимни и др. фондове.
Няколко инвеститори могат физически да се съберат, да обменят мнение, да се консултират и да съгласуват позициите си на пазара. Така те образуват група, но малкия ресурс, с който разполагат не им позволява да оказват влияние на борсовите цени.
Когато обаче голяма група от инвеститори се осведомяват от медиите за борсовите цени, финансовото състояние и коментариите за печалбите на една определена компания те могат да формират еднакви очаквания за бъдещото развитие на тази компания. Ако тези очаквания са за увеличаване на борсовите цени, ще се получат съгласувани поръчки за покупка или ако очакванията са за намаляване на цените ще се получат съгласувани поръчки за продажба. По-този начин големи групи от хора действат съгласувано на пазара въпреки, че се намират на огромни разстояния един от друг, без да контактуват помежду си, без дори взаимно да се познават. Огромния ресурс, с който разполагат им позволява ефективно да влияят върху цените. Това влияние може да бъде толкова голямо, че цените на една компания рязко да се повишат или рязко да се намалят, без финансовото състояние на тази компания да се е изменило съществено. Така се създава феномена нарече “борсова група”. В зависимост от инвеститорите, които ги формират има два вида борсови групи: Групата на “Биковете” и Групата на “Мечките”.
Тези две групи непрекъснато се борят за надмощие, тъй като всяка от тях иска да промени цените в желаната от нея посока. Много е важно инвеститорът да разбере коя е по-силната група в момента, тъй като тя ще определи бъдещото движение на цените.

2. Жизнен цикъл на групите.

Основната причина, поради която групите се формират и нарастват е общата кауза. Общата кауза на борсовата група е да печели. Биковете печелят когато цените нарастват, а мечките печелят, когато цените се понижават. Всеки инвеститор в зависимост от своите очаквания се определя като принадлежащ към една от двете групи, а има и такива, които още не са се определили. Когато борсовите цени нарастват към групата на биковете прииждат нови членове, а от групата на мечките започва дезертьорство. Групата на биковете нараства, а групата на мечките се разпада, защото изчезва общата кауза да се печели от спадането на цените. Следователно борсовите групи имат жизнен цикъл. Този жизнен цикъл се състои от три фази:

• Раждане и растеж.
• Зрелост.
• Упадък.

Тези фази са показани на фиг. 1

Чертеж на жизнения цикъл

Фиг. 1

По хоризонталната ос е нанесено времето, а по вертикалната броя на членовете. Например в бичата група броя на членовете се определя от инвеститорите, които очакват цените на дадена компания да се повишат и са си купили акции, а в мечата от броя на инвеститорите, които очакват цените да се понижат.
Групата се създава с формирането на обща цел. В случая общата цел е да се печели от инвестиции в акции. Тя започва да нараства под въздействие на външната информация, т.е. дали целта, която обединява членовете на групата се реализира успешно. В случая на бича група това е борсовата информация, която показва, че цените продължават да нарастват. Във фазата на зрелост външната информация започва да става променлива, но лидерите на групата я интерпретират като положителна. Чрез свои доклади и изявления в медиите, те започват да твърдят, че ръста на цените временно е спрял, но финансовото състояние на разглежданата компания е добро и цените ще продължават да растат . Групата запазва своята цялост, а нейните членове се чувствуват комфортно, защото цените на акциите,  които те са си купили по-рано наистина са се покачили. Във фазата на упадък все повече личи, че цените на разглежданата компания започват да се променят в обратна посока – в случая на бича група да намаляват. Планираните печалби започват да ерозират. В членовете на групата се поражда несигурност и страх от бъдещи загуби и затова те започват да я напускат. Групата вече не може да оказва влияние върху   посоката на цените. Общата кауза се загубва и тя се разпада. Нейните членове вече са свободни да преминат в друга група.
Професионалните инвеститори напускат групата в момента на нейната зрелост, когато цените са най-високи ( в случая на бича група). Тогава все още изобилстват хвалебствените слова за компанията и всички продължават да обсъждат  бъдещите още по-високи цени. А може би е по-правилно да се каже, че професионалистите въобще не са се интегрирали в групата. Те са наблюдавали развитието на групата отвън, безпристрастно, без да се обвързват емоционално с нея и без да се радват на все по-високите цени. Затова те откриват позиции, когато групата е във фаза на растеж, използват нейната огромна енергия да предвижи цените в определена посока и лесно закриват позиции, когато групата се намира в своята  зрелост,  малко преди да се разпадне.

3. Дуализъм.

За хората и в часност инвеститорите е характерна способността в определени случаи да се изявяват като индивиди, а в други да принадлежат към определени групи. Дуализмът се състои в това, че индивидуализма, когато търговците действат самостоятелно и конформизма, когато търговците се съгласяват с чуждото мнение, взаимно се допълват в съзнанието на всеки инвеститор. Идеята, че мотивацията има дуалистичен характер представлява голям пробив в нашето разбиране за поведението на хората. Всяка личност несъзнателно проявява тенденция да бъде индивид с уникален и личен поглед върху заобикалящия го свят, както и тенденцията да принадлежи към определена група. Въпреки, че индивидуализма и конформизма съществуват паралелно в човешката личнност съотношението им в определени моменти се променя. В някои случаи търговците са склонни да вземат самостоятелно решение за покупка на акции, а в други те наблюдават действията на останалите и съществено се влияят от тяхното мнение и поведение. Ако търговецът се чувства компетентен и сигурен, той няма нужда да проучва чуждото мнение. Ако обаче той не е сигурен, в стремежа си да не допусне грешка започва да наблюдава какво правят другите. Фаталното в случая е липсата на време. В началния момент сигналите от пазара са противоречиви – едни купуват, други продават. След това, като че ли сигналите се проясняват – започват масови покупки, които повишат трайно цените или масови продажби, които трайно понижават цените. Ако са налице масови покупки и повишаване на цените решението е ясно – трябва да се купи. И търговецът наистина купува, защото вече се чувствува сигурен. Той не допуска, че толкова много хора могат да грешат едновременно като купуват. Скоро обаче цените спират да растат. Масовите покупки означават, че всички които са желаели да купят акции вече са го направили и търсенето значително е намаляло. Оказва се, че несигурния търговец е бил един от последните, които са направили покупки. Това състояние на пазара се нарича свръхизкупен (overbought), за което ще говорим по-нататък. След този момент на силно ограничено търсене и най-малкото предлагане води до понижаване на цените. Както споменахме по-горе, в този момент професионалистите започват да продават и понижаването на цените става реален факт. С други думи сделката е направена прекалено късно и в крайна сметка резултата ще е загуба. А причина за късно направената сделка е, че търговеца е попаднал в капана на групата. До последния момент той си е мислел, че не е възможно толкова много хора да грешат едновременно като купуват, затова е купил и той. Разбира се като говорим за група имаме в предвид едно условно понятие. Не става въпрос, че група търговци са се събрали някъде и заедно купуват или продават акции. Въпроса е, че всеки търговец получава отнякъде борсова информация, в която се съобщава, че вчера са се купили голям брой акции, ще рече много хора и много сделки, а цените отново са се повишили еди колко си. Като взема решение също като тези много на брой търговци нашия търговец се присъединява към едно условно образование наречено “група”, обвързва се емоционално с нея и действа на пазара като неин член. В резултат на своята некомпетентност, търговецът е заменил част от “индивидуализма” си със значителна доза “конформизъм”. Влиянието на съответната група върху него вече е неизбежно.

4. Влияние на групите върху индивидуалния инвеститор.

От гледна точка на групата, съществено за нейната автономност е тя да може да организира своите членове. Това е единствения начин да се обедини енергията на всички и тя да се насочи към постигане на  общите цели. Подобна самоорганизация се осъществява чрез ценностната система на групата. Новопостъпващите членовете на групата възприемат същите убеждения като другите членове и с това подтискат своята собствена индивидуалност. Така се формира еднакъв начин на мислене по определени въпроси, което внушава на всички чувство за обединеност, единство и по-голяма сигурност. Много е важно да се разбере, че господството на общата ценностна система подтиска способността на отделните членове да останат самоосъзнати и да мислят логично. Поради тази причина групите разпознават промените само когато са големи, очевидни и стават за кратко време. В следствие на което групите регистрират промените на финансовите пазари с голямо закъснение, което често пъти е фатално. Ако някой от членовете забележи, че пазара започва да се променя и подаде сигнал за внимание, другите членове ще го обвинят във враждебна дейност, няма да му обърнат внимание или ще се опитат да го отлъчат. Така първоначалните сигнали ще бъдат подтиснати, а промените ще бъдат разпознати едва след като са станали.
Фактът, че членовете на групата са склонни да приемат решението изфабрикувано от групата и да отхвърлят всяко друго, което е различно от него, се потвърждава от следния експеримент:
На група ученици в Харвардския университет е била дадена задача да съпоставят дължината на една линия с 3 други и без да ги измерват да отговорят, коя от трите линии има същата дължина като първата. Когато учениците решавали задачата самостоятелно те почти не допуснали грешка. Когато, обаче събрали много ученици в една обща стая и инструктирали предварително голяма част от тях съзнателно да поддържат един грешен отговор, резултатите били изненадващи. В резултат на общата дискусия в групата, една трета от учениците, които не знаели отговора и с които всъщност се е експериментирало, дали погрешен отговор.
За да изясним по-пълно механизма, при който се оформя мнението на групата трябва да отбележим и ролята на “Груповия лидер”. Фройд изразява схващането, че лидера в групата заменя “родителя” в нашето подсъзнание и затова ние сме склонни да се вслушваме в неговите съвети. Лидерът действа като основен интерпретатор на новата информация от околната среда, определя тактиката и направлява стратегията. Лидери на групите стават тези, които по някакъв начин успяват да привлекат вниманието на другите членове на групите. Групата може да хареса дотолкова своя лидер, че да го превърне в диктатор. Изискванията към такъв лидер са много високи – почти всички негови решения трябва да са правилни и компетентни. Дори и едно погрешно решение може да доведе групата до катастрофа. Има много примери, когато един “борсов гуро” води своите последователи успешно и те го хвалят и превъзнасят, а след това проклинат и заклеймяват след една погрешна прогноза довела до сериозни загуби. Проблемът не е в това, че прогнозата по принцип е била погрешна, а в това, че много хора действат съгласувано на пазара след тази прогноза и така подкопават правотата й в бъдеще време.
И наистина, ако някои известни аналитици излязат в медиите с мнението, че икономическите резултати на определена компания са много добри и че скоро цените на акциите й ще се повишат, то много от инвеститорите ще започнат да търсят и купуват от тези акции. Така ще се образува една група от инвеститори, която ще измени съотношението между търсене и предлагане в полза на търсенето. Вече казахме, че повишеното търсене променя цените в посока на покачване. Виждайки, че цените действително се покачват, много от колебаещите се инвеститори ще вземат решение и те да направят съответните покупки. Така групата ще нарасне още повече, а заедно с нея и цените. Получава се процес на лавинообразно нарастване на групата и цените. Когато престанат да се присъединяват “свежи сили” към групата, търсенето на акции постепенно спира, а заедно с него спират да растат и цените на акциите. Опитните инвеститори разпознават този процес (как?) и започват да продават същите акции, хвалени до този момент. Образно казано те напускат досегашната група и се присъединяват към другата алтернативна група, която предлага за продажба пак от същите акции. Съотношението между търсене и предлагане отново се променя, този път в полза на предлагането. Цените започват да се движат по същия лавинообразен начин само че в посока към понижение. Първоначалната прогноза на лидера може да е била правилна, но съгласуваните действия на голяма група от хора след известно време я превръщат в погрешна. От всичко казано дотук следва, че вероятността една група да вземе погрешно решение е много голяма. Логично е да се предположи, че търговецът, който се намира под влиянието на съответната група взема същото погрешно решение.

5. Ролята на обратната връзка.

Както споменахме по-горе, някои  от инвеститорите се колебаят дали да купят акции или да изчакат. Виждайки, че цените на наблюдаваните акции стабилно се покачват с времето, част от тях вземат решение да закупят акции. Това тяхно действие допълнително увеличава цените и подканя косвено и останалите инвеститори да купуват акции. Ясно е, че ако е налице промяна в цените, например към повишение, това ще предизвика ново търсене и ново повишение на цените. Може да се каже, че ако групата представлява една система, то информацията за нивото на цените  намираща се в изхода на системата се подава към нейния вход и системата (групата) реагира с ново повишение на цените в своя  изход. Тази информация отново се подава на входа и т.н., което схематично е показано на фиг. 2.

Чертрж на обратната връзка

Фиг.2

В Теорията на автоматизираните системи явлението, при което сигнала (информацията) от изхода на една система по определен канал се подава към входа й, се нарича обратна връзка. Ролята на този канал на финансовите пазари играят медиите, интернет и останалите комуникации, които днес са много бързи и на практика мигновено разнасят информация за текущото ниво на цените до всички инвеститори. Вече обяснихме причините, поради които едно повишаване на цените с помощта на груповото поведение на инвеститорите довежда пазарите до състояние на свръхразширение, след което цените се понижават. По същия механизъм понижението на цените след известно време води до тяхното повишение. Наличието на обратна  връзка усилва този процес и води до генериране на вибрации т.е. до периодично покачване и спадане на цените.
Всичко звучи доста елементарно и ако разгледаме графичното изображение на цените на някоя компания за един по-дълъг период от време, лесно ще се убедим, че казаното дотук е абсолютно вярно. На графиките действително се вижда, че след периодите на покачване на цените следват периоди на тяхното понижаване. Лошата новина е, че многото “технически” корекции (за които ще говорим по-нататък) пречат не само на неопитните, но и на част от опитните инвеститори да разпознаят кога действително започва период на нарастване и кога период на намаляване на цените. В резултат на тези грешки често се случва цените да започнат да спадат няколко дни след като сме купили или пък да нараснат няколко дни след като сме продали. Такива грешки допускат и най-добрите търговци. При тях обаче това не е фатално защото броя на погрешните сделки е много по-малък от броя на печелившите.  Напротив – една серия от грешки лесно може да разори един начинаещ инвеститор. Най-често срещаната грешка (за която вече споменахме по-горе) е когато начинаещия търговец изчаква прекалено дълго време за да види какво правят другите и да разбере коя е вярната посока на движение на цените. Чак когато той се убеди, че всички купуват и че цените еднозначно се движат нагоре решението за покупка е взето и приведено в изпълнение. Само след няколко дни обаче начинаещия инвеститор с неприязън научава, че цените са започнали да се понижават. Независимо дали неудачника е склонен да приеме този резултат или не, той е много логичен. Вследствие на дългото изчакване и колебание дали да купи или не, другите купувачи са го изпреварили. Той е бил един от последните купувачи и след него вече не е имало търсене и покупки. Цените престават да растат, тъй като няма търсене и след кратко време започват да се понижават. В началото това понижение не е очевидно. След известно време, трайното намаляване на цените се забелязва от всички, но вече е много късно за продажби. Така неопитните инвеститори циклично допускат една и съща грешка!
Образно казано групата прилича на един магнит. Колкото по-голяма става тя толкова по силно те привлича. Идва един момент в който тази сила става толкова голяма, че ако си наблизо, просто те поглъща. Масовите покупки от страна на групата водят до значително повишаване на цените и въпреки това нейните членове продължават да купуват. Поведението на групата вече е ирационално – цените на акциите са значително надценени, но членовете на групата продължават да купуват.

В заключение можем да кажем, че изучаването на груповото поведение на инвеститорите на финансовите пазари е важен елемент  от Техническия анализ. Инструментите на Техническия анализ изграждат у инвеститорите умение да разпознават по-точно момента на формиране на групата за да се присъединят към нея, респективно – предстоящия момент на разпадане за да я напуснат.
Изводът е ясен – стой далеч от групата и мисли самостоятелно!
По нататък ще се запознаем с определени технически индикатори, които ще ни помогнат да определяме по-точно кога се заражда една група, кога нараства активно, кога е нейната зрелост и кога започва да се разпада.
Точно това правят професионалистите. Стоят “далеч” от групата и я наблюдавт. “Далеч” в случая ще рече - да имаш собствени критерии за развитието на пазара, а не да се влияеш от мнението на другите. Когато разпознаят със собствените си критерии, че групата нараства активно професионалистите правят същото, което прави и групата, т.е. ако групата купува – купуват и те, ако групата продава – продават и те. И няма как иначе. Групата прилича на стихия – ако тръгнеш срещу нея – ще те смаже. Когато обаче професионалистите разпознаят, че групата е достигнала своята зрелост, те правят обратното на това което прави групата, защото от тук нататък тя и нейните членове започват да действат ирационално. Ако групата продава – професионалистите купуват, ако групата купува – те продават, защото знаят, че скоро цените ще започнат да се движат в обрана посока. За разлика от професионалистите, неопитните търговци не могат сами да се ориентират на пазара. Те изчакват групата да се утвърди и да им покаже “правилното” решение. А групата вече се намира в своята зрелост и започва да се държи ирационално. Групата в този момент излъчва погрешни сигнали и неопитните търговци купуват, а всъщност би трябвало да продават и продават, когато би трябвало да купуват. Естествено те купуват (или продават) от професионалистите, които в този момент  затварят печелевшите си позиции и реализират значителни доходи.
Инвеститорите, които са участвували на финансовите пазари с готовност ще се солидаризират с представата за конфликтен двустранен натиск върху техните решения. От една страна техния личен подход към вземането на решение за инвестиране може да предполага една линия на поведение , а от друга страна примамливостта на “стадния инстинкт”  може да ги дърпа изцяло в противоположна посока. Дори калените професионалисти, които си изкарват прехраната чрез предвиждане и надхитряване на останалите участници на финансовите пазари, понякога ще се окажат в положение на обща истерия точно в мига, когато изглежда, че нещата са под техен контрол. Много рядко има търговец, който може честно да заяви, че не е купил акции на върха на движението на цените и не е продал акции в дъното на ценовото движение.
Причината за този двустранен натиск върху всеки индивид се крие в природата на груповото членство. От една страна, всеки човек носи в себе си тенденция към себеутвърждаване или способност да се държи по самоопределен индивидуалистичен начин. От друга страна обаче, всеки индивид притежава и интегративна тенденция, което гарантира, че той има готовност да принадлежи към група. Членството в група принуждава хората , в случая инвеститорите,  да се държат по начин различен от този, по който биха постъпвали поединично. Групата предлага сигурност и уют за известно време, но и риска да катастрофираш, ако се задържиш прекалено дълго време там.
Ето защо професионалистите печелят, а начинаещите и неопитни търговци губят. Често ще чуете неудачниците да коментират - ” Тъкмо си купих акции и „ТЕ” им свалиха цените, тъкмо ги продадох и „ТЕ” им вдигнаха цените”. Ако ги запитате кои са „ТЕ” – няма да могат да отговорят. Защото „ТЕ” са въображаемите виновници за нашите грешки, които грешки нашето високомерие не ни позволява да си признаем.  Докато „ТЕ” са в нашето съзнание, ние никога няма да спечелим!

ta.vhod2.com
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com