покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 13. Индекс на относителната сила (RSI)
13. Индекс на относителната сила (RSI)
Индексът на относителната сила (Relative Strenght Index - RSI), по същество представлява осцилатор, който измерва относителната сила на пазара като проследява цените на затваряне. Той е най-често изпреварващ, понякога синхронен, но никога закъсняващ индикатор.
Графиката на индикатора RSI е показане на фиг. 13.1, изчертан със светлорозова линия в допълнителния прозорец, тъй като неговите стойности се различават от тези на цените. Изчертани са и двете хоризонтални лини на свръхпокупка на ниво 70% и свръхпродажба на ниво 30%, наречени още справочни линии.

Графика на RSI

Фиг. 13.1

В програмите за технически анализ RSI се изчисляват автоматично и на потребителя се показва готовата графика в нов прозорец.

1. Изчисляване на индикатора RSI.

Индикаторът RSI се изчислява по формула (13.1).

Формула на RSI

Формула 13.1

където:
Rn  -  е сумата на всички положителни разлики между цените на затваряне за периода на усредняване n.
Sn -  е сумата на всички отрицателни разлики между цените на затваряне за периода на усредняване n.
n  -  броя дни в периода на усредняване
RSI – Индекс на относителната сила

Индексът се измерва в проценти и се изменя от 0 да 100%. Най-често използвания обхват на усредняване за RSI  е от 7 до 14 дни. Ако всички разлики между цените на затваряне в един 9-дневен период са положителни, то числото R/S става безкрайно голямо, а RSI = 100%. Ако всички разлики между цените на затваряне в един 9-дневен период са отрицателни, то числото R/S става 0, а RSI = 0% . Графичната картина, която дава максимумите и минимумите на RSI слабо зависи от избора на броя дни в усредняемия период. Когато RSI достига максимумите и започва да се движи надолу, тогава показва ценови връх. Когато RSI достига минимумите и започва да се движи нагоре, тогава показва ценово дъно.
Нивата на свръхпокупка и свръхпродажба се определят от горната справочна линия прекарана на ниво 70% и долната справочна линия прекарана на ниво 30%. При RSI тези нива са малко относителни. В някои пакети те са прекарани на нива 80% и 20% съответно. Най-добре е тези нива да се преглеждат от време на време и да се коригират така, че да съответстват на по-значителните пикове. Тези корекции трябва да се правят на всеки 3 месеца, като се прилага правилото “5%”. Ако графиката съдържа 100 точки придвижваме горната справочна линия докато над нея останат 5 точки, респективно долната справочна линия надолу докато под нея останат 5 точки.

2. Психология на пазара.

Всяка сделка отразява консенсуса на всички участници на пазара по повод цената на акцията. Когато цените на закриване стават все по-високи и разликата между днешната и вчерашната цена се запазва положителна, RSI нараства и това означава,че биковете са силни. След като RSI пресече горната справочна линия получаваме важна информация, че пазара е свръхизкупен и вероятно цените ще тръгнат надолу. Обратно, когато цените на закриване стават все по-ниски и разликата между днешната и вчерашната цена се запазва отрицателна, RSI намалява и това означава, че мечките са силни. След като RSI пресече долната справочна линия получаваме важна информация, че пазара е свръхпродаден и вероятно цените ще тръгнат нагоре.

3. Правила за търговия.

RSI дава 3 типа сигнали разположени в низходящ ред по степента на важност:
• дивергенция
• фигури
• ниво на индикатора.

Дивергенции.
Дивергенцията между RSI и цените дава най-силния сигнал за покупка и продажба. Тя обикновенно се проявява в основните минимуми и максимуми. Дивергенцията е налице, когато новия ценови минимум не се потвърждава от новия минимум на индикатора или когато новия ценови максимум не се потвърждава от новия максимум на индикатора. Дивергенцията показва кога тренда е слаб и е готов да се обърне обратно в другата посока. В зависимост от непотвърждението на ценовия минимум или от непотвърждението на ценовия максимум се образуват дивергенцията на биковете или дивергенция на мечките. Тези дивергенции са показани на фиг. 13.2

Графика на дивергенциите на RSI

Фиг. 13.2

3.1. Дивергенцията на биковете дава сигнал за покупка. Тя възниква, когато цените падат до нов минимум, а RSI дава по-малко дълбок минимум, отколкото при предишния минимум на цените. На фиг 13.2 се вижда, че новия ценови минимум в точка B е на по-ниско ниво от стария ценови минимум в точка A, за разлика от новия минимум на индикатора RSI в точка B, който стои на по-високо ниво от стария минимум на индикатора в точка A. Купуваме веднага щом RSI започне да се движи нагоре от втория минимум в точка B. Вземаме предохранителни мерки, като поставяме стоп на ниво малко по-ниско от последния локален минимум на цените, в случая точка B. Сигналът за покупка е особенно силен, когато първия минимум на RSI лежи по-ниско от долната справочна линия, а втория по-високо от тази линия, както е показано на  графиката.

3.2. Дивергенцията на мечките дава сигнал за продажба. Тя възниква, когато цените се покачват до нов максимум с по-високо ниво, а RSI дава максимум с по-ниско ниво, отколкото при предишния максимум на цените. На фиг 13.2 се вижда, че новия ценови максимум в точка D е на по-високо ниво от стария ценови максимум в точка C, за разлика от новия максимум на индикатора RSI в точка D, който стои на по-ниско ниво от стария  максимум на индикатора в точка C. Продаваме веднага щом RSI започне да се движи надолу от втория максимум в точка D. Вземаме предохранителни мерки, като поставяме стоп на ниво малко по-високо от последния локален максимум на цените, в случая точка D. Сигнала за продажба е особенно силен, когато първия максимум на RSI лежи по-високо от горната справочна линия точка  C, а втория по-ниско от тази линия, точка D съответно.

Фигури

Класическите похвати на техническия анализ работят с RSI много по-добре отколкото другите индикатори. Линията на тренда, линиите на подкрепа и съпротивление, фигурите ”глава и рамо” имат много добра съвместимост с фигурите на RSI. Често пъти RSI завършва формирането на тези фигури няколко периода по-рано отколкото линията на цените, подсказвайки по този начин за вероятната динамика на цените.
Обикновенно RSI пресича своята линия на тренда по-рано, отколкото линията на цените пресича своята трендова линия. Пресичането на линията на тренда от RSI дава сегнал, че тренда на цените ще се обърне. Наличието на дивергенция, последвано от пресичане на тренда от RSI дава много силен сигнал за отваряне на търговска позиция в съответната посока. На фиг.13.3 е показано как  червената линия на низходящия тренд на индикатора пресича линията на индикатора малко по-рано отколкото червената линия на низходящия ценови тренд пресича цените. Със зелени линии е показано как линията на възходящия тренд на индикатора пресича линията на индикатора малко по-рано отколкото линия на възходящия ценови тренд пресича цените.

Графика фигури на RSI

Фиг. 13.3

3.3. Когато RSI пресече низходящата линия на тренда, даваме поръчка за покупка за да хванем възходящия пробив. Това е един сравнително точен сигнал за покупка. Този пробив е малко след точка B.
3.4. Когато RSI пресече възходящата линия на тренда, даваме поръчка за продажба за да хванем низходящия  пробив. Това е един сравнително точен сигнал за продажба. Този пробив е малко след точка D.

Нива на RSI.

Когато RSI премине над горната справочна линия, това показва, че биковете са в края на силите си и че пазара е свръхизкупен. При това положение е много вероятно да започнат разпродажби и цените да тръгнат надолу. Когато RSI премине под  долната справочна линия, това показва, че мечките са в края на силите си и че пазара е свръхпродаден. При това положение е много вероятно да започнат покупки  и цените да тръгнат нагоре. Това са случаите в точка E и точка A съответно, показани на фиг. 13.4.

Графика на RSI

Фиг.13.4

Не напразно употребяваме термина “вероятно”. Не забравяме, че под текущия тренд се движи друг по-мощен, който може да изведе цените още по-високо въпреки, че има локален максимум над горната справочна линия или още по-ниско въпреки, че има локален минимум под долната справочна линия. Такъв фалшив сигнал има в точка F в прозореца на цените. Ето защо купуваме по сигналите RSI на 4 часовия таймфрейм, върху който е изчертана графиката, само ако има дневен (по-старши) възходящ тренд на цените и продаваме по 4 часовия таймфрейм по сигналите на RSI,  само ако има дневен низходящ тренд на цените.
3.5. Купуваме, ако RSI се спусне по-ниско от долната справочна линия, а след това тръгне нагоре и я пресече. Сигналът е още по-силен, ако дневния график на цените е възходящ.
3.6. Продаваме, ако RSI се покачи по-високо от горната справочна линия, а след това тръгне надолу и я пресече. Сигналът е още по-силен, ако дневния график на цените е низходящ.

4. Особенности на индикатора RSI.

Още в самото начало обявихме, че индикаторът RSI по принцип е от типа осцилатори. Следователно той е подходящ за използване, когато тренда е неутрален (плосък). Изключение от това правило правят сигналите от типа дивергенции. Това е така, защото те „усещат” по-старшия тренд. Например, ако разгледаме дневния RSI, той е по-старши и по-силен от RSI в  4 часовия таймфрейм. Затова твърдим, че дивергенцията може да се използва като сигнал, когато се равива тренд на  4 часовия таймфрейм, защото ако нямаше подкрепа от дневния трнд, то дивергенция в 4 часовия таймфрейм нямаше да има.
Особено силен сигнал се получава при тройната дивергенция. Преди обаче, да дойде тройната дивергенция, ние ще видим двойната и няма да знаем, че ще дойде още една, която ще я превърне в тройна. Ако сме имали двойна бича дивергенция както е на фиг. 13.2 точка D, ние ще продадем според правилата. Но би могло след като цената се понижи, след известно време, тя да започне силно да се покачва (в случая този сценарий не е налице). Тогава, ние трябва да закрием позицията с поставения според правилата стоп и ще реализираме известни загуби. Но когато дойде третия непотвърден връх и се образува тройна дивергенция, тогава ще последва реверсия с много силно понижение на цените и ние ще реализираме от късата си позиция много по-висока печалба отколкото при втория непотвъден връх. Това се дължи на много силния старши възходящ тренд, след който почти винаги има силно понижение на цение. Такъв обикновенно е сценарият след 5-тата възходяща вилна на Елиът. Същото се отнася и за бичата тройна дивергенция. Повече за вълните на Елиът прочетете в Динамична структура на финансовите пазари и вълните на Елиът. Тези случаи, обаче са много редки.

RSI дава още един специфичен сигнал – сигнал за потвърждение. Това са точките G, K и F на фиг. 13.5, които са поредни максимуми върху линията на индикатора RSI. Тези максимуми се потвърждават и на ценовата графика. С други думи казано, в тези точки цените също обазуват максимуми, като всеки следващ максимум е по-висок от предишния, както е при максимумите образувани от индикатора RSI.

Графика на RSI

Фиг. 13.5
 
Това потвърждение между цени и RSI показва, че текущия тренд е в сила и че той ще се запази поне още известно време. В случая се потвърждава възходящия тренд, което означава, че ако в този момент сме с отворени дълги позиции не би трябвало да  се безпокоим за тях. 
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com