покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 12. Стохастика (Stochastic)
12. Стохастика (Stochastic)
Индикаторът Стохастика показва положението на всяка цена на закриване от днешния ден спрямо максималните и минимални цени в предишния интервал от време. Той прилича на индикатора Уйлямс %R, но е по-сложен от него. В него има заложени няколко стъпки, чрез които се премахва пазарния шум и се подтискат лошите сигнали. Индикаторът Стохастика е показан на фиг. 12.1.

Графика на индикатора  Стохастика

Фиг. 12.1

Описание на елементите на графиката.

Индикатора стохастика се вижда във втория допълнителен прозорец на графиката. Той се състои от две линии. Бързата линия е изчертана с плътен оранжев цвят, а бавната с прекъсната червена линия. Показани са и две справочни хоризонтални линии с прекъснат зелен цвят. Горната е изчертана на ниво 80%, а долната на ниво 20%. Самия индикатор се изменя от 0 до 100%.
В Математическия модел на финансовите пазари   е обяснено, че свръхкраткосрочните трендове се явяват като “шум” по отношение на средносрочните трендове. Този шум се подтиска, чрез прилагане на движещи се средни (МА), които играят ролята на времеви филтър.

Разчет на индикатора Стохастика.
Стохастиката се състои от две линии – бърза, която се нарича %К и бавна, която се нарича %D.

1. Първата стъпка при разчета на Стохастиката е изчисляването на бързата линия  %К, според формула 12.1.

Формула на индикатора Стохастика

Формула 12.1

където: 
Cc – днешна цена на затваряне,
Ln – минималната дневна цена за избрания период от време,
Hn – максималната дневна цена за избрания период от време,
n –  броя дни влизащи в избрания период на време,
%K – бързата линия на индикатора Стохастика.

Стандартното време за разчет на Стохастиката е 5 дни, но много търговци използват и повече дни. Краткият период позволява да се регистрират повече на брой точки на обръщане, а по-дългия регистрира по-малко на брой точки на обръщане, но по-важни.

2. При следващата стъпка се изчислява бавната линия %D. Това става като се изглади линията %K, обикновенно за 3 дни формула 12.2.

Формула на индикатора Стохастика

Формула 12.2

където e избрано j = 3 дни.
С други думи за всяко „j” изчисляваме съответния период „n”.
Ако изкаме изглаждането да е по-голямо избираме броя на дните “n” по-голямо число. Забелязваме, че изглаждането е малко по-особенно от вече познатото МА. В много от програмните пакети е избрано именно изглаждането посредством прилагане на МА върху %K, за което може да се прочете в Индикатор на средното движение на цената, наричан още Движеща се средна .
В Стохастиката показана на фиг. 12.1. бързата линия, която е изчертана с плътен оранжев цвят е  бързата линия %К, а бавната, която е изчертана с прекъсната червена линия е бавната линия %D. Стохастиката  се използва в два варианта: бавна Стохастика и бърза Стохастика. Обръщаме внимание да се прави разлика между бавна Стохастика и бърза Стохастика  от една страна и бавна линия %D и бърза линия %К от друга страна.
Както вече отбелязахме бързата Стохастика се състои от две линии бърза линия %К и бавна линия %D, които се рисуват на една и съща графика. Tя е много чувстветелна към реверсиите на тренда, но дава и много неверни сигнали при краткосрочните отскоци на цените.  Много от търговците предпочитат по-малко чувствителната бавна Стохастика. В бавната Стохастика ролята на бърза линия играе линията %D, която допълнително се изглажда и така се получава бавната линия. В техническата литература е прието линиите в бавната Стохастика отново да се бележат с %К и %D, което води до известно объркване. В този случай ще знаем, че %D от бързата Стохастика е всъщност %К от бавната Стохастика, а %D от бавната е изгладената %D от бързата Стохастика.
В някои програми за бавната линия на бавната стохастика е прието означението R%. При това предположение е налице следната подредба:

Бърза стохастика:  Бърза линия - %K          Бавна линия - %D
Бавна стохастика:  Бърза линия - %D          Бавна линия - %R

Бавната Стохастика по-добре подтиска пазарния шум и дава по-малко отскоци. Най-популярна е 5-дневната бавна Стохастика с приложено изглаждане за 3 дни.
Избора на периода на усреднение се определя от това какъв тренд преследваме. По-краткосрочните Стохастики (около 5 дни) помагат да се уловят краткосрочните реверсии. По-дългите периоди (около 14) дни помагат да се уловят реверсиите на по-големите (средносрочни) трендове.
Стохастиката може да се колебае между 0 и 100%. За разлика от Уйлямс %R, тук горната граница е 100%, а долната 0%. Справочните линии се прекарват на ниво 20% и 80% и отбелязват областите на свръхпродажба и свръхпокупка. Бавната Стохастика, обаче по-рядко достига тези крайни стойности.

Психология на пазара.
Всяка сделката представлява консенсус по отношение цената на акциите между продавачи и купувачи и различна оценка по отношение на стойността им. Продавачите си мислят, че стойността на акцията е ниска и изкат да я продадат, а купувачите си мислят, че е висока и изкат да купят. Горния край на отминалия интервал на цените показва колко високо биковете могат да повишат цените и каква е тяхната максимална сила. Долния край на отминалия интервал на цените показва колко ниско мечките могат да понижат цените и каква е тяхната максимална сила. От друга страна цената на закриване е най-важния консенсус за деня. Стохастиката сравнява цената на затваряне за всеки ден с минималната и максимална цена от отминалия определен интервал от време. По този начин той ни показва дали биковете могат да установят цените на затваряне в най-горната граница на интервала и  дали мечките могат да установят цените на затваряне в най-долната граница на интервала. Стохастиката определя баланса на силите между биковете и мечките в най-важния момент на деня, когато се формират цените на затваряне. Така ние разбираме коя от двете групи е способна да установи цените на закриване в своя полза. Ако биковете не могат да установят цените на затваряне до максимума по време на повишаване на цените то те са по-слаби отколкото изглежда. Това е възможност за продажба – т. A на фиг. 12.2. Ако мечките не могат да установят цените на затваряне до минимума по време на понижение на цените то те са по-слаби отколкото изглежда. Това е възможност за покупка -  т. B на фиг. 12.2.

Графика на индикатора  Стохастика

Фиг.12.2

След като Стохастиката ни показва баланса на силите, ние лесно можем да преценим кой от двата отбора на биковете или на мечките в момента е по-силен, респективно – по-слаб и кой ще спечели поредното сражение на пазара. Ако искаме да търгуваме успешно трябва да сме в отбора на победителите.

Правила на търговия.

Стохастиката дава три типа сигнали, разположени в низходящ ред:
•    Дивергенция,
•    Ниво на линията на Стохастиката
•    Направление на линията на Стохастиката

Дивергенция.
Най-силния сигнал за покупка или продажба Стохастиката дава при дивергенция между нея и цените. Тези сигнали са показани на фиг. 12.3. Повече за сигнала Дивергенция прочетете в  Осцилатори – обща характеристика .

Графика на индикатора  Стохастика

Фиг. 12.3

1. Дивергенция на биковете възниква тогава, когато цените падат до нов минимум, а Стохастиката се устанoвява в по-малко дълбок минимум отколкото при предишния минимум на цените. Това са точките D и B на фиг 12.3. Цената в точка B има ценови минимум с ниво, което е по-ниско от нивото на ценовия минимум в точка D, а индикаторът Стохастика, обратно на това има минимум в точка B, чиито ниво е по-високо от минимума в точка D. Това показва, че мечките са загубили сили и цените се движат надолу по енерция. Когато Стохастиката се движи нагоре и надминава втория минимум се подава силен сигнал за покупка. След отваряне на позицията с покупка, вземаме предохранителни мерки, като поставяме стоп малко по-ниско от последния локален минимум. Сигналът е най-силен, когато първия минимум е по-ниско от справочната линия, а втория по-високо от нея, както е случая на фиг.12.3.

2. Дивергенция на мечките възниква тогава, когато цените се покачват до нов максимум, а Стохастиката се устанoвява в по-нисък максимум отколкото при предишния максимум на цените. Това са точките C и A на фиг 12.3, където имаме дивергенция клас „A”и точките E и F на фиг 12.3, където имаме дивергенция клас „C”.  Цената в точка A има ценови максимум  с ниво, което е по-високо от нивото на ценовия максимум в точка C, а индикаторът Стохастика, обратно на това има  максимум в точка A, чиито ниво е по-ниско от максимум в точка C. Това показва, че биковете са загубили сили и цените се движат нагоре по енерция. Когато Стохастиката започне да се движи надолу и подминава втория максимум, се подава силен сигнал за продажба. След отваряне на позицията с продажба, вземаме предохранителни мерки, като поставяме стоп малко по-високо от последния локален максимум. Сигналът е най-силен, когато първия максимум е по-високо от справочната линия, а втория по-ниско от нея, както е случая на фиг.12.3.

Свръхпокупка и свръхпродажба.
Когато Стохастиката се покачи над горната справочна линия, това показва, че пазара е свръхизкупен. Ако е купено твърде много, това означава, че почвата за движение надолу е подготвена. Когато Стохастиката се спуска по-долу от долната справочна линия на пазара се наблюдава свръхпродажба. Ако е продадено твърде много, то почвата е подготвена за движение нагоре.
1. Когато линиите на Стохастиката преминават над или под справочнате линии, те ни помагат да определим областите с максимални или минимални цени. Тези сигнали работят добре когато се намираме в коридор на цените, но дават преждевременни и опасни сигнали, когато се образува тренд. Това е показано на фиг. 12.4

Графика на индикатора  Стохастика

Фиг. 12.4

Стохастиката пресича горната справочна линия отгоре надолу, след като е била за известно време над нея в точките C, G и K и би трябвало според казаното  по-горе да продадем в тези точки, а долната справочна линия Стохастиката пресича отдолу нагоре в точките D и L след като е била за известно време под нея и би трябвало да купим в тези точки. В същото време казваме, че това може да са опасни сигнали по време на тренд. Да разясним този важен случай по-подробно.
Припомняме си за фракталната структура на пазара в смисъл, че едновременно се движат няколко тренда едновременно от различно йерархично ниво. Прочете повече в Динамична структура на финансовите пазари и вълните на Елиът . Когато старшия тренд е слаб, цените се движат в коридор. Този коридор може да е хоризонтален, а може и да е с наклон. За да проверим какъв е старшия тренд отваряме графичното изображение с дневните цени показано на фиг. 12.5. Припомняме, че нашата работна област са 4 часовите графики на фиг. 12.4.

Графика на индикатора  Стохастика

Фиг. 12.5

Със зелените вертикакални линии на фиг 12.5. е показан учстъка от 20.03.2008г до 25.04.2008г, същия като на фиг 12.4, на 4-часовата графика, като съответните точки са синхронизирани. Тренда на дневната графика е от по-високо иерархично ниво от този на 4-часовата графика. Сега вече спокойно можем да кажем, че ако продадем в точка  C по сигнала на Стохастиката от 4-часовата графика, това ще е достоверен сигнал, защото старшия тренд на дневната графика се понижава. Същото се отнася и за точка D. Ако закупим в точка D по сигнала на Стохастиката от 4-часовата графика, това ще е достоверен сигнал, защото старшия тренд на дневната графика се повишава. Очевидно по тази логика и сигнала в точка L е достоверен. Не е такав сценария обаче, в точките  G и K. В тези точки Стохастиката на фиг. 12.4, която е работната област подава сигнал за продажба. В същото време виждаме на дневната графика, фиг. 12.5, че старшия тренд е възходящ. Логично е да се очаква, че старшия тренд ще изтласка цените нагоре, защото той е значително по-мощен. В този случай определено може да се каже, че сигналите на Стохастиката в точки G и K от работната област показана на фиг. 12.4 са недостоверни.
Трябва да сме особенно внимателни, когато в графиката на цените се наблюдава тренд и този тренд е от по-високо йерархично ниво. При възходящ тренд Стохастиката бързо навлиза в област на свръхпокупки и подава неверен сигнал за продажба по време, когато цените растат. В нисходяшия тренд Стохастиката бързо навлиза в област на свръхпродажба и подава неверен сигнал за покупка по времето, когато цените падат. Добре е в такъв случай Стохастиката да се комбинира с дългосрочен индикатор на тренд. Когато дългосрочния индикатор показва възходящ тренд, купуваме, когато и Стохастиката даде сигнал за покупка, но не продаваме, когато Стохастиката даде сигнал за продажба. Купуваме в точки D и L но не продаваме когато Стохастиката пресече горната справочна линия в точки G и K. Когато дългосрочния индикатор показва низходящ тренд, продаваме, когато и Стохастиката даде сигнал за продажба, но не купуваме, когато Стохастиката даде сигнал за покупка. Продаваме в точка C, но не купуваме в случай, че Стохастиката пресече долната справочна линия в участъка C-D.

2. Ако ние сме определили възходящ тренд по дневната графика, трябва да изчакаме докато Стохастиката се спусне по-долу от долната справочна линия. След това попълваме ордер (поръчка) за покупка на цена по-висока от максимума на последния интервал на цените без да чакаме Стохастиката да започне движение нагоре и да пресече долната справочна линия. Доколкото сме решили да задържим тази позиция, вземаме предохранителни мерки като поставяме стоп на ниво по-ниско от минимума на текущия или миналия ден в зависимост от това кой е по-нисък.
Формата на минимума в Стохастиката показва колко силен трябва да бъде следващия подем на цените.  Ако минимума е тесен и малък, това означава, че мечките са слаби и следващото покачване на цените ще бъде значително. Ако минимума е дълбок и широк, то мечките са силни и покачването ще е незначително. Трябва да реагираме само на силните сигнали за покупка.

3. Ако ние сме определили низходящ тренд по дневните графики, трябва да изчакаме докато Стохастиката се покачи по-горе от горната справочна линия. След това попълваме ордер (поръчка) за продажба на цена по-ниска от минимума на последния интервал на цените без да чакаме Стохастиката да започне движение надолу и да пресече горната справочна линия. Доколкото сме решили да задържим тази позиция, вземаме предохранителни мерки като поставяме стоп на ниво по-високо от максимума на текущия или миналия ден в зависимост от това кой е по-висок.
Формата на максимума в Стохастиката показва колко силен трябва да бъде следващия спад на цените.  Ако максимума е тесен и малък, това означава, че биковете са слаби и следващото понижение на цените ще бъде значително. Ако максимума е висок и широк, то биковете са силни и понижението ще е незначително. Трябва да пропускаме такива сигнали и да реагираме само на силните сигнали за продажба.

4. Не бива да купуваме, ако Стохастиката показва свръхпокупки и не бива да продаваме, ако тя показва свръхпродажби. Така ние ще си спестим много на брой лоши сделки.

Направление на линиите.

Когато и двете линии на Стохастиката се движат в едно направление, те потвърждават съществуващия краткосрочен тренд. Ако цените растат и двете линии на Стохастиката също растат, то много е вероятно ръста на цените да продължи. Когато цените се понижават и двете линии на Стохастиката също се понижават, то много е вероятно спада на цените да продължи.
Избора на периода на усредняване на Стохастиката е много важен. Краткосрочните осцилатори са по-чувствителни, но те дават и повече отскоци. Дългосрочните осцилатори дават сигнали само в по-важните минимуми и максимуми. Ако използваме само Стохастиката, то по-добре е да изберем по-дълъг период. Ако използваме Стохастиката съвместно с дългосрочен индикатор за тренд  по-добре е да изберем по-краткосрочен период на усредняване.

5. Можем да използваме и един малко по-рискован начин на търговия. Ако Стохастиката е преминала горната справочна линия и пресече движещата се средна отгоре надолу, в случая ако жълтата плътна линия пресече червената прекъсната линия, можем да продадем но на таймфрейм (времеви интервал) по-малък от 4-часовия, например едночасовия. Веднага след като жълтата плътна линия пресече червената прекъсната линия отдолу на горе на 4-часовия таймфрейм затваряме сделката с покупка но на часовата графика. Такъв е участъка сдед точка E на фиг. 12.4. По същия начин можем да процедираме, когато стохастиката се намира под долната справочна линия. Този начин се практикува от опитните търговци (пипсовчици) за свръхкраткосрочни сделки за незначителни курсови разлики. Логиката е, че ако имаме по-голям капитал дори и дребната курсова разлика ще ни донесе прилична печалба при това за много кратко време.

6. Един много рисковън начин за използване на Стохастиката е да се купи при възходящ тренд веднага щом тя пресече горната справочна линия. В случая се разчита, че биковете са все още силни. Веднага щом Стохастиката започне да се понижава се закрива позицията с продажба. Така се печели малка ценова разлика като се разчита на последната вълна на покачване – 5 вълна от вълновия модел на Елиът. По същия начин може да се процедира и при понижаващ се тренд.

Последна редакция на 11.07.2008
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com