покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 11. Уилямс %R (William’s %R)
11. Уилямс %R (William’s %R)
Oсцилаторът Уимляс %R отразява способността на биковете и мечките да установят цените на затваряне в своя полза  в края на периода r  в интервала на цените между максималната и минималната за същия период r. Ако сме избрали този период да бъде r=7 дни, изчисляваме най-високата цена от всички максимални цени за 7-те дни и най-ниската от всички минимални цени за същия период. Така получаваме интервала от цените за 7 дни  и го съпоставяме с цената на затваряне в последния ден. По-подразбиране говорим за дневния таймфрейм, където един бар съответства на един ден. Индикаторът Уимляс %R много прилича на Стохастиката, но има и някои разлики. Приликата се състои в това, че и двата индикатора проследяват цената на затваряне за определен период от време спрямо максималните и минимални цени и се опитват да ни покажат кой отбор е по-силен в момента. Разликата се състои в това, че Стохастиката има едно допълнително изглаждане, което премахва по-ефективно пазарния шум, а индикатора Уимляс %R, по-отчетливо усеща промяната в посоката на цената.

Изчисляване на индикатора Уимляс %R


За изчисляване на индикатора Уимляс %R използваме формулата 11.1.

Формула на индикатора Уиляmс %R

Формула 11.1

където :
 r – интервал избран от търговеца
 Hr – максималния дневен максимум за избрания интервал r
 Lr – минималния дневен минимум за избрания интервал r
 C – последната цена на затваряне
 Wm%R –  индикатора Уимляс %R

В програмите за технически анализ тези формули се изчисляват автоматично и на потребителя се показва готовата графика в допълнителен прозорец в избрания таймфрейм, който не е задължително да бъде дневния.
Индикаторът Уимляс %R е показан на фиг. 11.1 в допълнителния прозорец.

Графика на индикатора Уиляmс %R

Фиг. 11.1

Описание на графиката.
В прозореца на цените е показано графичното изображение на стойността на валутната двойка EUR/USD в 4-часов таймфрейм във вид на лентова графика. Индикаторът Уимляс %R е показан в допълнителния прозорец със синя линия. Изчертани са и двете спрсвочни линии. Едната е на ниво – 20% и се нарича линия на свръхпокупка, а другата на ниво -80% и се нарича линия на свръхпродажба.
Индикаторът Уимляс %R потвърждава тренда и предупреждава за неговото градивно обръщане в обратна посока. Той регистрира положението на всяка цена на затваряне в предишния интервал на цените. За интервал от 100% се смята разстоянието от най-високия максимум до най-ниския минимум за избрания период от време. Индикатора Уимляс %R отразявая разстоянието на последната цена на затваряне до горния край на интервала спрямо целия интервал в проценти. По този начин той се колебае между 0 и 100%. Уимляс %R е равен на 0, когато биковете са максимално силни. Тогава цената на затваряне достига най-високата цена в интервала. Уимляс %R е равен на 100% , когато мечките са максимално силни. Тогава цената на затваряне достига най-ниската цена в интервала. За удобство на потребителя в програмния пакет линията 100% е разположена отдолу и най-често е отбелязана като -100%.

Съществува едно емпирично правило, което важи за всички осцилатори.

Ако се съмняваме в подадените сигнали избираме по-кратък период на усредняване. За указателите на тренд важи обратното - ако се съмняваме в подадените сигнали избираме по-дълъг период на усредняване. По принцип осцилаторите работят с по-кратки периоди на усредняване. Ако ни се удаде да регистрираме цикъл, за период на усредняване избираме дължина равна на половината от дължината на цикъла. Ако няма други съображения Уимляс %R работи добре със седем периода интервал на усредняване при по-спокойните пазари, каквито са фондовите. За по-динамичните пазари като валутните е добре да се избира период на усредняване 10 или 14.
Хоризонталните справочни линии за Уимляс %R  се прекарват обикновено на ниво 10% и 90%, но може и на нива 20% и 80% съответно.
Когато Уимляс %R се установи на по-високо ниво от горната справочна линия, това означава, че биковете са силни, но пазара е свръхизкупен. Когато Уимляс %R се установи на по-ниско ниво от долната справочна линия, това означава, че мечките са силни, но пазара е свръхпродаден.

Психология на пазара.
Всяка цена представлява консенсус на всички участници на пазара по отношение на сделката и противоположност между купувачи и продавачи по отношение стойността на актива. Продавачите си мислят, че цената е по-висока от стойността  в момента и затова продават, а купувачите си мислят обратното, че стойността е по-висока от цената и затова купуват. Горният край на отминалия интервал на цените показва доколко високо биковете могат да повишат цените и каква е тяхната максимална сила. Долният край на отминалия интервал на цените показва доколко ниско мечките могат да понижат цените и каква е тяхната максимална сила. От друга страна цената на закриване е най-важния консенсус за периода на един бар. Уимляс %R сравнява цената на затваряне за всеки бар с минималната и максимална цена на отминалия определен интервал от време. По този начин той ни показва дали биковете могат да установят цените на затваряне в най-горната граница на интервала, а също и дали мечките могат да установят цените на затваряне в най-долната граница на интервала. Уимляс %R определя баланса на силите между биковете и мечките в най-важния момент на бара, когато се формират цените на затваряне. Така ние разбираме коя от двете групи е способна да установи цените на закриване в своя полза. Ако биковете не могат да установят цените на затваряне до максимума по време на повишаване на цените, то те са по-слаби отколкото изглежда. Това е възможност за продажба. Ако мечките не могат да установят цените на затваряне до минимума по време на понижение на цените то те са по-слаби отколкото изглежда. Това е възможност за покупка.

Правила на търговия.

Уимляс %R дава три типа сигнали. По важност те се подреждат в низходящ ред:
1. Дивергенция на бикове и мечки.
2. Зацикляне (Failure Swing), това е случая, когато пазара се движи ту нагоре ту надолу без да има голям размах.
3. Сигнали за свръхпокупка и свръхпродажба.

Да разгледаме фиг. 11.1, където горната справочна линия е прекарана на -20%, а долната на -80%. Периода на усредняване е избран с дължина 10 бара. Когато Уимляс %R на фиг. 11.1  се установи на ниво по-високо от нивото на горната справочна линия, това означава, че пазара е свръхизкупен. С други думи казано всички, които са искали да си купят акции вече са го направили и купувачи на пазара вече има много малко. Когато Уимляс %R се установи на ниво по-ниско нивото на  долната справочна линия, това означава, че пазара е свръхпродаден. С други думи казано всички, които са искали да си продадат акциите, вече са го направили и продавачи на пазара вече има много малко.
 
Дивергенции.

Най-силни сигнали за покупка и продажба дават дивергенциите, което осигурява и най-добрите възможности за търговия. За сигналите на дивергенцията прочетете повече в Осцилатори – обща характеристика .  Дивергенцията между цените и Уимляс %R се среща сравнително рядко.

1. Дивергенция на мечките възниква тогава, когато цените се покачват до нов максимум, а Уимляс %R се устанoвява в по-нисък максимум отколкото при предишния максимум на цените. Това са точките A и B на фиг 11.2, където имаме дивергенция клас „A”.

Графика на индикатора Уиляmс %R

Фиг. 11.2

Цената в точка B има ценови максимум  с ниво, което е по-високо от нивото на ценовия максимум в точка A, а индикаторът Уимляс %R, обратно на това има максимум в точка B, чиито ниво е по-ниско от нивото на  максимум в точка A. Това показва, че биковете са загубили сили и цените се движат нагоре по енерция. Когато Уимляс %R започне да се движи надолу и подминава втория максимум, се подава силен сигнал за продажба. След отваряне на позицията с продажба, вземаме предохранителни мерки, като поставяме стоп малко по-високо от последния локален максимум. Сигналът е най-силен, когато първия максимум е по-високо от справочната линия, а втория по-ниско от нея. На фиг. 11.2 максимума на индикатора в точка A е над справочната линия, а втория мамсимумум в точка B е под справочната линия и затова имаме силен сигнал за продажба, както се вижда от по-нататъшното развитие на цените.

2. Дивергенция на биковете
възниква тогава, когато цените падат до нов минимум, а индикаторът Уимляс %R се устанoвява в по-малко дълбок минимум отколкото при предишния минимум на цените. Това са точките C и D на фиг. 11.2. Цената в точка D има ценови минимум с ниво, което е по-ниско от нивото на ценовия минимум в точка C, а индикаторът Уимляс %R, има минимум в точка D, чиито ниво е равно на това от минимума в точка C. Тази дивергенция е клас „С”. Това показва, че мечките са загубили сили и цените се движат надолу по енерция. Когато Уимляс %R се движи нагоре и надминава втория минимум се подава силен сигнал за покупка. След отваряне на позицията с покупка, вземаме предохранителни мерки, като поставяме стоп малко по-ниско от последния локален минимум. Сигналът е най-силен, когато първия минимум е по-ниско от справочната линия, а втория по-високо от нея. В случая на фиг 11.2 имаме дивергенция клас „С” където и двата минимума са под долната справочна линия и са на едно и също ниво. Затова и този сигнал е малко по-слаб отколкото дивергенцията клас „А”.

Зацикляне (Failure Swing)

Мнозинството от търговците обикновенно се хвърлят от едната крайност към друга. Уимляс %R рядко изменя направлението си на движение в средата на своя диапазон. Отсъствието на размах се наблюдава тогава, когато Уимляс %R не се покачва над горната справочна линия при покачване на цените или не се спуска по-ниско от долната справочна линия при понижение на цените. Това са точките E и F на фиг. 11.3.

Графика на индикатора Уиляmс %R

Фиг. 11.3

3. Когато по време на покачване на цените Уимляс %R прекратява своя ръст без да е достигнал горната справочна линия и започва да се движи надолу (точка F на фиг 11.3), това е сигнал, който нарекохме зацикляне. Това показва, че биковете са много слаби и е добре в тези случаи да се продава.
4. Когато по време на понижаване на цените Уимляс %R прекратява своя спад без да е достигнал долната справочна линия и започва да се движи нагоре(точка Е на фиг 11.3), това е същия сигнал зацикляне. Това показва, че мечките са много слаби и е добре в тези случаи да се купува.

Свръхпродажба и свръхпокупка.

Когато цените на затваряне се установят в горната граница на интервала, Уимляс %R достига връх над горната справочналиния и показва, че пазара е свръхизкупен. Когато цените на затваряне се установят в долната граница на интервала, Уимляс %R достига дол и показва, че пазара е свръхпродаден. Нито биковете, нито мечките са всесилни. Те рядко са способни да установят цените на затваряне в края на интервала за много барове подред. Когато видим сигнал за свръхпродажба или свръхпокупка, трябва да сме внимателни, защото скоро може да се създадат условия за откриване на търговска позиция. С други думи казано е възможно в този момент тренда да се обърне. Тези сигнали са дадени на фиг. 11.4 съответно в точките G, K, L, M, N, O, P, Q и R и са изобразени в прозореца на цените като съответстват на пиковете на индикатора Уимляс %R в допълнителния прозорец.

Графика на индикатора Уиляmс %R

Фиг. 11.4

Тези сигнали за свръхпродажба или свръхпокупка на пазара работят добре когато има коридор на цените. Както вече знаем, коридор на цените има тогава, когато старшия тренд е много слаб или плосък. За повече информация прочетете в Динамична структура на финансовите пазари и вълните на Елиът . Когато на пазара започне тренд, тези сигнали стават неверни и опасни. По време на силен подем  Уимляс %R може да се задържи дълго време в състояние на свръхпокупка. Това се дължи на факта, че под текущия тренд съществува и тренд от по-високо йерархическо ниво, който допълнително изтласква цените нагоре. В този случай сигнала за свръхпокупка трябва да се възприема в смисъл, че биковете са много силни, а не че това е сигнал за продажба. Aналогично, при силен спад на цените  Уимляс %R може да показва свръхпродажба дълго време, което означава, че мечките са особено силни, а не че това е възможност за покупки.
Още веднъж се убеждаваме, че сигналите за свръхпокупка и свръхпродажба е добре да се използуват съвместно с указатели на тренд. Добре е този тренд да се проследява в по-горния таймфрейм. В случая ние работим в 4-часов таймфрейм, следователно трябва да следим дневния таймфрейм. Ако индикатора на тренд показва, че пазара е бичи, трябва да реагираме само когато се получават сигнали за покупка от Уимляс %R в 4-часовия таймфрейм и не се съобразяваме със сигнала за продажба (свръхпокупка) ако той излъчи такъв. Ако индикатора на тренд показва, че пазара е мечи, трябва да реагираме само когато се получават сигнали за продажби от Уимляс %R  в 4-часовия таймфрейм и не се съобразяваме със сигнала за покупка (свръхпродажба) ако той излъчи такъв. Тези изводи са логическо следствие на факта, че пазарът има фрактална структура и винаги се движат едновременно по няколко тренда от различни йерархични нива. Винаги трябва да се съобразяваме кой от тях доминира за да тълкуваме правилно сигналите, които Уимляс %R излъчва.
5. Когато Уимляс %R се повиши над горната справочна линия, това показва, че е възможен връх на цените и следователно това е сигнал за продажба. На фиг 11.4  това са точките G и K , но не продаваме в точките  L, M и N.
6. Когато Уимляс %R се понижи под долната справочна линия, това показва, че е възможено дъно на цените и следователно това е сигнал за покупка. На фиг 11.4 това са точките  O и P,  ( сигнала в точка D бе споменат в раздела дивергенции), но не купуваме в точките  Q и R.

 Специфични характеристики.

Когато говорихме за характеристиката Зацикляне (Failure Swing), споменахме, че отсъствието на размах се наблюдава тогава, когато Уимляс %R не се покачва над горната справочна линия при покачване на цените или не се спуска по-ниско от долната справочна линия при понижение на цените.
Съществува обаче, още един аспект на явлението отсъствие на размах. Той се появява тогава, когато Уимляс %R се обръща, без да достигне своята долна справочна линия по време на много силен възходящ тренд от по-високо йерархично ниво и без да достигне своята горна справочна линия по време на много силен низходящ тренд от по-високо йерархично ниво. Тренда от по-високо иерархично ниво подтиска тренда, който е от по-ниско ниво и затова индикатора няма размах. С други думи казано вълната на тренда от по-ниско ниво е с посока обратна на вълната от по-високо ниво, което е прието да се  нарича откат. Обръщането на Уимляс %R, по време на откат няма  размах и потвърждава този тренд. Това са точките 1, 2, и 3 на фиг. 11.5.

Графика на индикатора Уиляmс %R

Фиг. 11.5

Обръщането без размах по време на низходящ тренд дава силен сигнал за продажба. На фиг. 11.5 това е т. 3. В този случай индикатора Уимляс %R не може да достигне горната справочна линия , което показва че мечките са много силни и което се вижда от по-нататъшното развитие на графиката.
Обръщането без размах по време на възходящия тренд дава силен сигнал за покупка. На фиг. 11.5 това е т. 1 и т. 2. В този случай индикатора Уимляс %R не може да достигне долната справочна линия , което показва че биковете са много силни и което се вижда от по-нататъшното развитие на графиката.
Трябва да умеем да направим разлика от явлението Зацикляне (Failure Swing), където отсъствието на размах означава непотвърждение на тренда. В този случай вълната на тренда от по-ниско ниво е със същата посока като вълната от по-високо ниво, което е прието да се  нарича импулс. Ако по време на импулс биковете не могат да достигнат горната справочна линия, това означава,че те са по слаби отколкото изглежда в графиката на цените и обратно, ако по време на импулс мечките не могат да достигнат долната справочна линия, това означава, че те са по слаби отколкото изглежда в графиката на цените. Ето защо в тези случаи говорим за непотвърждение на тренда.
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com