покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Стратегия за инвестиции "Глобален Елиът Тренд" arrow 2. Използване на стратегията ГЕТ в практиката.
2. Използване на стратегията ГЕТ в практиката.

      2.1. Видове чакащи ордери:

 

Едно от най-важните предимства на една стратегия е бързината, с която тя реагира на промяната в цените. За да се материализира това предимство е необходимо инвеститорите да умеят бързо да откриват и закриват позици, преди да ерозират печaлбите.

Това става с помоща на така наречените чакащи ордери  (Entry Orders)  изпращани към Инвестиционните посредници (ИЕ). Ще цитираме по разпространения начин на обозначението им за да илюстрираме нашето изложение. При различните ИЕ това може да е различно, но смисълът е един и същи.

 

Buy Stop – с този ордер задаваме указание на ИЕ да закупи акции на избрана от нас цена, която е по-висока от текущата пазарна цена. Брокерът на ИЕ следи пазарната цена на съответното дружество и когато тя се изравнят със задената от нас цена той извършва указаната покупка.

Buy Limit – с този ордер задаваме указание на ИЕ да закупи акции на цена, която е по- ниска от текущата пазарна цена.

Sell Stop – с този ордер задаваме указание на ИЕ да продаде акции на цена, която е по-ниска от текущата пазарна цена.

Sell Limit – с този ордер задаваме указание на ИЕ да продаде  акции на цена, която е по-висока от текущата пазарна цена.

Нека да разгледаме графиката на фиг.1.

 

Image 

 

Фиг. 1

 

На тази фигура е дадено графичното изображение на цените на дружеството Microsoft за периода от началото на септември до ноември 2010 г.

Вече знаем от теоретичната част на стратегията ГЕТ, че тя се интересува само от тези дискретни ценови равнища, които съвпадат с тези от реперните линии и наречени базови точки.

Нека да си мислим, че вече сме изчертали базовата линия до 31Август и започваме да анализираме какво ще се случи от 1Септември 2010г., откогато желаем да започне периода на нашите инвестиции.

За да улесним нашите разсъждения разполагаме 2 линии – червена (Target Down) на следващото по-долно ниво след текущата базова точка и зелена (Target Up) на следващото по-горно ниво след текущата базова точка.

 

2.2. Приети съкращения.

 

Target Up – Горна цел, която би могла да бъде достигната и премината от цените.

Target DownДолна цел, която би могла да бъде достигната и премината от цените.

Position Позиция, която би могла да бъде открита в определен момент.

Open Long Position (O_LP)Отваряне на дълга позиция.

Close Long Position (C_LP)Затваряне на дългата позиция.

Open Short Position (O_SP)Отваряне на къса позиция.

Close Short Position (C_SP)Затваряне на късата позиция.

Entry Order Buy Stop (EO_BS)Чакащ ордер за покупка на цена по-висока от текущата.

Entry Order Sell Stop (EO_SS) - Чакащ ордер за продажба на цена по-ниска от текущата.

Order Stop Loss (O_SL)  Закриване на текущата отворена позиция с оглед ограничаване на загубите. Например, ако имаме закупени акции с този ордер нареждаме на брокера да ги продаде на съответната цена.

Market Order (MO) Ордер за покупка или продажба по пазарни цени.

Wait – изчакваме.

Not   - не разместваме ордери.

 

2.3. Алгоритъм за разместване на позиции и изпращане на ордери (поръчки) към брокера.

 

Алгоритъмът се състои в това, да направим определен брой предположения как би могла да се промени цената на другия ден, с оглед разместване на необходимите ордери:

1.0  Цената не пресича нито една от двете цели:

 - Не предприемаме никакви действия Wait.

 

2.0 Цената пресича горната цел Target Up (зелената линия).

2.1 Оглеждаме дали има условия за откриване на дълга позиция по правило 1. Припомняме: От последните 2 вълни едната трябва да е импулсна (по-дълга) и насочена нагоре, а другата къса и низходяща.

- Ако отговора е положителен разместваме ордер Entry Order Buy Stop на цена определена от линията Target Up.

- Ако отговора е отрицателен Wait.

 

 2.2 Оглеждаме дали има условия за откриване на дълга позиция по правило 2. Припомняме: От последния връх проследяваме линиятя на съпротива и преценяваме дали цената я пресича:

- Ако отговора е положителен разместваме ордер Entry Order Buy Stop на цена определена от линията Target Up.
- Ако отговора е отрицателен Wait.

 

 2.3 Цената пресича горната цел (зелената линия) и би могла да пресече следващия репер, с което да се изпълни правило 3.

В този случай не разместваме чакащ ордер, защото не знаем до кой репер ще бъде най-близо цената на затваряне. Вместо това, ако предположението ни се реализира, на другия ден изпращаме към брокера Market Order за покупка.

 

2.4 Оглеждаме дали има условия за закриване на къса позиция (в случаите когато имаме такава) по единственото правило за закриване на позиция. Припомняма: Текущата импулсна вълна, в случая низходяща, се обръща  и става възходяща.

- Ако отговора е положителен разместваме ордер Order Stop Loss на цена определена от линията Target Up.

- Ако отговора е отрицателен Wait.

 

3.0 Цената пресича долната цел Target Down (червената линия).

3.1 Оглеждаме дали има условия за откриване на къса позиция по правило 1. Припомняме: От последните 2 вълни едната трябва да е импулсна (по-дълга) и насочена надолу, а другата къса и възходяща.

- Ако отговора е положителен разместваме ордер Entry Order Sell Stop на цена определена от линията Target Down.
- Ако отговора е отрицателен Wait.

 

 3.2 Оглеждаме дали има условия за откриване на къса позиция по правило 2. Припомняма: От последния дол проследяваме линиятя на подкрепа и преценяваме дали цената я пресича:

- Ако отговора е положителен разместваме ордер Entry Order Sell Stop на цена определена от линията Target Down.
- Ако отговора е отрицателен Wait.

 

3.3 Цената пресича долната цел (червената линия) и би могла да пресече следващия репер, с което да се изпълни правило 3.

В този случай не разместваме чакащ ордер, защото не знаем до кой репер ще бъде най-близо цената на затваряне. Вместо това, ако предположението ни се реализира на другия ден, изпращаме към брокера Market Order за продажба.

 

3.4 Оглеждаме дали има условия за закриване на дълга позиция (в случаите когато имаме такава) по единственното правило за закриване на позиция. Припомняме: Текущата импулсна вълна, в случая възходяща, се обръща  и става низходяща.

- Ако отговора е положителен разместваме ордер Order Stop Loss на цена определена от линията Target Down.
- Ако отговора е отрицателен
Wait.

 

Сдуги думи казано, за да се подготвим за другия ден и да разместим правилно нашите ордери, трябва еднозначно да отговорим на всичко 9 въпроса произтичащи от прилагането на стратегията ГЕТ и по-точно от описания алгоритъм. Много важно е да знаем, че в резултат на алгоритъма трябва да се получат непротиворечиви ордери към брокера. Най-често ордерът е един. В редки случаи ордерите са 2 – един за закриване на дълга позиция и един за откриване на къса или обратно.Тези 2 ордера не са противоречиви и могат да се изпълнят едновременно.

 

А след това си лягаме и спим спокойно, защото всичко сме предвидили и риска от загуби е минимален.

 

2.4. Графично изображение на сигналите за откриване и закриване на позиции.

 

Да се върнем на фиг. 1 и да видим какво се очаква да се случи на 01Септ2010. Виждаме, че на графиката има твърде малко барове, респективно базови точки, няма формирани никакви вълни и не можем да очакваме излъчването на никакви сигнали за отваряне на позиции. Затова не разместваме никакви ордери и изчакваме картината да стане по-ясна за да вземем съответното инвестиционно решение.

 

На 3Sep2010г. виждаме, че текущата вълна се обръща и се създават условия за откриване на къса позиция. Изчисляваме поредната базова точка и линиите Target Down и Target Up, а после прилагаме алгоритъма за разместване на ордерите. Тази процедура повтаряме всеки ден след получаване на поредния ценови бар. На 13Sep2010г. се появя възможност за откриване на дълга позиция по правило 3. Изпращаме MO за покупка на акции по пазарни цени, който се реализира на 14Sep2010г.. Тази сделка закриваме на 22Sept2010 с ордер  O_SL на почти същата цена на каквато сме закупили акциите. Тази сделка не се раличава от обикновенната практика и затова няма да се спираме подробно на нея. Продължаваме да разместваме ордери , но до 5Oct2010 не се реализира нито един от тях за отваряне на позиция.

 

Мисленно се пренасяме на 5Oct2010г.  фиг.1. Веднага забелязваме, че текущата вълна е по-къса и низходяща, а предната е по-дълга и възходяща. Следователно ако бъде пресечена линията Target Up се създават условия съгласно правило 1 за откриване на дълга позиция. Затова изпращаме към брокера Entry Order Buy Stop на цена 24.50 USD. С други думи казано, ако пазарната цена на акциите на 6Oct2010 г достигне посоченото от нас ниво, брокерът автоматично ще ни закупи акции на цена 24.50 USD за акция. Виждаме от графиката, че на 6Oct2010 тази цена действително е достигната и брокерът ни се обажда за да заплатим поръчаните от нас акции. А дали тази цена е изгодна ще проследим по-нататък.

Нека да рагледаме картинката на фиг. 2.

 

 

 Image

 

 Фиг. 2

 

На тази картинка продължават анализите в следващите дни след 6Oct2010г. Вече имаме открита дълга позиция. За да не ни убегне този важен факт при следващите анализи въвеждаме още 2 линии в долната част на фиг. 2. Зелената ще проследява дали имаме открити дълги позиции в момента, а червената – къси. Знаем, че видовете ордери зависят същественно от наличието или отсъствието на активни позиции.

За да продължим с анлизите, трябва всеки пореден ден да фиксираме съответната базова точка, да разположим линиите Target Down и Target Up, а после да приложим алгоритма за разместване на ордерите. Ако цените пресекат линията Target Up сигнал за активно действие няма да бъде излъчен и затова не изпращаме никакъв ордер. Ако, обаче  цените пресекат линията Target Down се получава сигнал за затваряне на дългата позиция C_LP. Затова изпращаме към брокера ордер O_SL на цена 25 USD . Виждаме, че до 18Oct2010 не се появяват сигнали за затваряне на позицията. На 19Oct2010 цените пресичат линията Target Down и тогава дългата позиция се затваря с реализацията на ордер O_SL. Нащите акции са продадени на цена 25.00 USD.

Печалбата от тази сделка е 0.5 USD за акция. Тази печалба изглежда малка, но като се има в предвид, че е за 10 дни и същественно намалява риска може да се счита за задоволителна.

От 19Oct2010 започваме да следим, съгласно алгоритъма, за ново отваряне на дълга сделка О_LP. Затова разместваме ордер E_BS. Този ордер се реализира на 21Oct2010г., с което купуваме акции на цена 25.5 USD. Вече описахме действията при очакване за закриване на позицията. Ордерът O_SL се реализира на 11Nov2010г по цена 26.5 USD. Печалбата от тази сделка е 1.0 USD за акция в рамките на около 20 дни.

По същия начин следим и реализираме къси сделки, спазвайки съответните правила на алгоритъма и размествайки чакащи ордери за отваряне и затваряне на позиции.

От казаното до тук вече е ясно как на практика може да се реализира стратегията ГЕТ. Искаме още да подчертаем, че използването на чакащи ордери е много важен елемент в практиката. С тяхна помощ става автоматично и безусловно изпълнение на стратегията в същия момент, в който се промени цената на указаната дистанция. Не се изискват никакви емоции и никакво напрежение на ума от сорта дали да купим, дали да продадем, дали да изчакаме. Напротив, не само не четем новини и чужди анализи, но и стоим далеч от групата, която по-често греши и влияе пагубно върху нашите инвестиционни решения.

В следващия раздел ще се опитаме да организираме Демо-игра с виртуален портфейл за да проверим каква е на практика ефективността на стратегията ГЕТ.

Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com