покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 10. Допълнително изгладени индикатори.
10. Допълнително изгладени индикатори.
Както знаем цената на затваряне е най-важната и затова именно тя се взема за основа, върху която се прилгат формулите за построяване на  съответния индикатор. Когато тези цени са с еднаква тежест, както е при обикновената движеще се средна, индикаторът се променя и когато цената влиза в интервала и когато излиза от него. Счита се, че цените, които влизат в интервала са по важни, защото са по пресни и за да се намали влиянието на тези, които излизат от интервала и са по-стари се прилага едно допълнително изглаждане. 

За пример ще вземем индикатора Momentum , а допълнително изгладения индикатор ще наречем S-Momentum. Допълнителното изглаждане става като върху стойностите Close (цена на затваряне) се приложи Експоненциално движеща се средна (ЕМА)  и вече върху новите стойности се построява индикаторът Momentum, който ща наричаме  S-Momentum. Така изчислвния индикаторът  S-Momentum е освободен от главния недостатък на Momentum. Той реагира на всяко изменение на цената по един път, а не по два. Изгладената Скорост на изменение S-Momentum сравнява стойността на експоненциалния индикатор за средно движение в два различни момента от времето, а не цените в два различни момента от времето. Този индикатор дава по-малко на брой сигнали, но качеството на тези сигнали е по-високо.
За да построим S-Momentum, първо трябва да построим ЕМА като използваме цените за определен период от време. След това построяваме Momentum като използваме данните от ЕМА. Например можем да построим 13-дневна ЕМА и върху нея да приложим 10-дневен Momentum. Така получения S-Momentum не е много чувствителен към интервала на усредняване и той може да се избира в по-широки граници, когато се търгува на фондовите пазари. Но когато се търгува на по-динамични пазари като валутните, трябва по-внимателно да се избират периодите на усредняване.
Така построения S-Momentum е показана на фиг. 1.

Графика на индикатора S-Momentum

Фиг. 1

Описание на графиката.
В прозореца на цените е показано графичното изображене тип „бар” на стойността на валутната двойка EUR/USD в 4-часов таймфрейм. Със синя линия е изчертана 13-дневната Експоненциално движеща се средна (ЕМА) върху цените на затваряне Close. От стойностите на ЕМА е пресметнат и изобразен в прозореца на цените със златиста линия индикаторът S-Momentum. За сравнение в допълнителния прозорец също със златиста линия е показан обикновенния индикатор  Momentum.
В програмите за технически анализ тези формули се изчисляват автоматично и на потребителя се показва готовата графика в прозореца на цената или в нов прозорец.
Същността на метода се състои в това, че след като сме приложили някакво усредняване, ние сме получили среднния консенсус по отношение на цените за определен период от време. С други думи ние сравняваме средния консенсус сега със средния консенсус преди известно време по отношение на цените, а не моментната промяна в настроението на мнозинството. Така ние получаваме важна информация от прилагането на S-Momentum, а именно -  коя от двете групи на биковете или на мечките е по-привлекателна за мнозинството за един по-продължителен период от време.
Сравняването на двата индикатора Momentum  в допълнителния прозорец и S-Momentum в прозореца на цените показва очевидна разлика. Индикаторът S-Momentum е по-изгладен с по-малко „шум” (начупвания на лиията) и в този смисъл с по-ясни сигнали  за обръщане на тренда. Многото начупвания на линията (многобройните връхчета и падинки), характерни за  Momentum  могат да объркат инвеститора, кога точно имаме локален максимум и кога точно локален минимум. В същото време отбелязваме, че в повечето случаи основните минимуми и максимуми на S-Momentum не закъсняват същественно спрямо Momentum, когато са правилно подбрани периодите на усредняване.
Основен недостатък на този метод е, че той внася допълнително закъснение и сигналите за покупка и продажба също закъсняват. Съвременните пазари са много динамични и затова този метод трябва внимателно да се използва в смисъл, че трябва индикатора да е добре настроен защото е много чувствителен към периодите на усредняване. По-дългите периоди на усредняване изглаждат много добре шума, но закъсняват във времето, а късите периоди реагират много бързо, но дават и повече погрешни резултати.

Правила на търговия.
Изменението в направлението на движение, често пъти показва, че предстоят основни промени в цените на пазара. Обръщането на S-Momentum нагоре показва, че е налице локално дъно, а обръщането надолу показва, че е налице локален връх. Разминаването (дивергенцията) между S-Momentum и цените дава много силен сигнал за покупка или продажба. Тези точки са показани на фиг. 2.

Графика на индикатора S-Momentum

Фиг.2

Точките A, C, E, G и L  са локални върхове, а точките B, D, F и K са локални долове (падини).
 
1. Купуваме, когато S-Momentum образува локален минимум (дол) в долната част на графиката и се обръща нагоре. Това са точките B, F и K без D.
2. Продаваме, когато S-Momentum образува локален максимум (връх) в горната част на графиката и се обръща надолу. Това са точките A, C, E, G и L .
3. Ако цените показват нов максимум, а покачването на S-Momentum е по-малко от предишното, това означава, че биковете са загубили сили и скоро тренда може да се обърне. Дивергенцията на мечките между S-Momentum и цените е силен сигнал за продажба. Такава дивергенция на мечките имаме в точка Е, където максимума на индикатора е по-малък от максимума на индикатора в точка C, а цената в точка Е е по-висока от тази в точка C.
4. Ако цените показват нов минимум, а понижението на S-Momentum не е така дълбоко както предишното, това означава, че мечките са загубили сили и скоро тренда може да се обърне. Дивергенцията на биковете между S-Momentum и цените е силен сигнал за покупка. Силните сигнали са основание не само за откриване на нови позиции но и за закриване на стари.
Например, ако получим силен сигнал от дивергенцията на биковете и сме с отворени къси позиции, трябва да ги закрием с покупка и да отворим нови дълги позиции с нова покупка. Ако обаче, сме с отворени къси позиции и получим не особено силен сигнал за промяна в посоката на тренда, закриваме късите позиции, но не бързаме да откриваме нови дълги.

За да могат по-ясно да различат максимумите и минимумите, които излъчват търговски сигнали инвеститорите построяват още една ЕМА върху усреднения S-Momentum, която служи като сигнална. Тази линия е с червен цвят, а сигналите за покупка и продажба са показани на фиг. 3.

Графика на индикатора S-Momentum

Фиг. 3

Купуваме, когато индикаторът S-Momentum пресече сигналната линия отдолу нагоре. Тези сигнали са маркирани със зелена стрелка, както е показано в легендата на графиката.
Продаваме, когато индикаторът S-Momentum пресече сигналната линия отгоре на долу. Тези сигнали са маркирани със червена стрелка, както е показано в легендата на графиката.

Възможен е и друг начин на усредняване:

1. Построяваме индикатора Momentum по обичайния начин като използваме цените на затваряне Close. Периода на усредняване избираме 10.
2. Като използваме данните от вече построения Momentum въху него построяваме движеща се средна ЕМА, която ще наречем S-Momentum. Периода на усредняване избираме отново 13.
Получената графика е показана на фиг. 4.

Графика на индикатора S-Momentum

 Фиг. 4

Новият индикатор S-Momentum е изчертан в допълнителния прозорец с оранжева линия.
Веднага се вижда разликата между Momentum и S-Momentum. Индикаторът S-Momentum е по-изгладен като линия и показва само по-важните моменти от промяната на тренда. Върховете и доловете на S-Momentum, където става промяната на тренда са по-ясно изразени. В същото време отбелязваме, че Momentum реагира по-навреме, неговите пикове и надолу и нагоре изпреварват пиковете на S-Momentum, но пък са повече на брой и има повече на брой неверни сигнали. Мечата дивергенци в точка Е се отчита много по-рано от Momentum и печалбата в случая ще е по-висока. В същото време поради повечето на брой пикове, някой от тях може погрешно да се изтълкува като дивергенция. Логиката показва, че ще е най-добре да се изчертаят и двата индикатора за да има повече информация и да се използват предимствата и на двата индикатора и да се минимизират погрешните сигнали.
Ако сравним двата индикатора S-Momentum в прозореца на цените изчертан със златиста линия и този в допълнителния прозорец изчертан с оранжева линия ще отбележим, че принципна разлика между тях няма. Разликата е по-скоро в изчертаване на линиита. В прозореца на цените начупванията са по-резки от тези в допълнителния прозорец, но пък пиковете са по-ясно изразени. Въпрос на предпочетание е кой от двата метода ще използва инвеститора. Програмния пакет позволява да се използват и двата метода.
И накрая ще отбележим, че и във втория случай на изчертаване на S-Momentum в допълнителния прозорец може да се въведе сигнална линия за по-ясно регистриране на върховете и доловете. Това представлява още една движеща се средна ЕМА изчислена от данните на S-Momentum и показана с червена линия на фиг. 5 в допълнителния прозорец.

Графика на индикатора S-Momentum

Фиг. 5

Пресечните точки между S-Momentum и сигналната червена линия ни дават сигнали за покупка и продажба.
Продаваме, когато S-Momentum пресече сигналната червена линия отгоре на долу и купуваме, когато S-Momentum пресече сигналната червена линия отдолу на горе.
Отбелязваме, че сигналите за покупка и продажба в прозореца на цените и тези в допълнителния прозорец почти съвпадат.

Този метод на допълнително изглаждане може да се приложи и при построяването на други индикатори.

За пример ще  вземем индикатора RSI . В този случай изгладения индикатор ще  наречем S-RSI за да го отличаваме от оригиналния. Изгладения индикатор S-RSI построяваме по същия начин като S-Momentum. От данните на RSI построяваме движеща се средна ЕМА с период на усредняване 10. Именно тази ЕМА е новия изгладен индикатор S-RSI. Това изображение е показано на фиг. 6

Графика на индикатора S-RSI

Фиг. 6

В допълнителния прозорец с розова линия е изчертан индикатора RSI, а с оранжева индикатора S-RSI. Отново отбелязваме, че изгладения индикатор има по-плавна линия, с по-малко шум и показва само по-важните моменти от промяната на тренда. В същото време той е малко по-бавен и неговите сигнали закъсняват спрямо тези на RSI.
Всичко казано за индикатора S-Momentum по принцип се отнася и за S-RSI. Контекста на това твърдение се отнася за принципа на изглаждане и няма в предвид специфичната разлика между индикаторите Momentum и RSI.
На фиг. 7 е показана и сигналната червена линия в допълнителния прозорец.

Графика на индикатора S-RSI

Фиг. 7

Пресечните точки между S-RSI и сигналната червена линия ни дават сигнали за покупка и продажба.
Продаваме, когато S-RSI пресече сигналната червена линия отгоре на долу и купуваме, когато S-RSI пресече сигналната червена линия отдолу на горе.
Важно е да се знае, че сигналите за покупка са по силни когато пресечната точка се намира под линията на свръхпродажба, а сигналите за продажба са по-силни, когато пресечната точка е над линията на свръхпокупка.
Не трябва да забравяме, че индикатора  RSI е от типа осцилатор и неговите сигнали се отнасят за текущия тренд. За да сме по-сигурни трябва да наблюдаваме и тренда от по-високо ниво. В случая графиката е показана в 4-часов таймфрейм, следователно трябва да отчетем тренда в дневния таймфрейм. Не бива да купуваме по сигнали на RSI, когато старшия тренд е низходящ и не бива да продаваме по сигнали на RSI, когато старшия тренд е възходящ.
За повече информация по този въпрос прочетете в Динамична структура на финансовите пазари и вълните на Елиът . От тази статия ще разберем, че когато вълните на текущия тренд съвпадат с вълните на старшия тренд те стават по-дълги и възможностите за доход съответно по-големи. Обратно когато вълните на текущия тренд не съвпадат с вълните на старшия тренд те стават по-къси и възможностите за доход стават по-малки, по-рискови и даже могат да се реализират загуби.
Коментари
Чебурашка  - Построяване на S-Momentum   |78.90.254.xxx |2008-11-16 18:51:54
Интересна статия, но може ли да обясните как се изглаждат индикаторите в MetaTrader, защото аз нещо не успявам
ta.vhod2.com  - re: Построяване на S-Momentum   |89.25.53.xxx |2008-11-18 09:39:09
Чебурашка писа:
Интересна статия, но може ли да обясните как се изглаждат индикаторите в MetaTrader, защото аз нещо
не успявам

"Отворете папка "Indicators" в секцията "Navigator" на терминала Meta Trader 4. Да предположим, че вече
имате някакъв индикатор в прозореца на цените или допълнителния прозорец и желаете да
го усредните с плъзгаща се средна. Например имате индикатора Momentum в допълнителния
прозорец. Посочете с мишката индикатора Moving Average, влачете го и го пуснете в допълнителния прозорец.
Ще се отвори таблото „Moving Average”. В бокса "Apply to: " изберете Previous Indikator's Data или First Indikator's Data в
зависимост от това дали искате да усредните последния или първия индикатор. Изберете останалите
параметри и натиснете бутона "ОК"."
Чебурашка  - Супер сте   |78.90.254.xxx |2008-11-19 21:12:46
Мерси
Борис   |83.228.82.xxx |2009-05-17 19:47:18
А защо на мен не се получава и на RSI и на Momentum.Плъзгащата средна ми я поставя върху цената на графиката,а не на
областа където са те
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com