покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 9. Лентите на Боулинджер (Bollinger Bands)
9. Лентите на Боулинджер (Bollinger Bands)
Индикаторът, наречен лентите на Боулинджер се състои от две ленти разположени от двете страни на една Движеща се средна. Границите на тези ленти се определят от така нареченото стандартно отклонение, изчислено по определен начин. Доколкото величината на стандартното отклонение зависи от волaтилността, то лентите сами регулират своята широчина. Широчината на лентите става по-голяма, когато пазарът е нестабилен и динамичен и по-малка, когато пазарът е стабилен и особено, ако се движи в рейндж (range-диапазон). Индикаторът Боулинджер бандс се нанася на графиката с цените. Той е показан на фиг. 9.1.

Графика на индикатора Лентите на Боулинджер

Фиг. 9.1

Описание на елементите на графиката:
Индикаторът Боулинджер бандс е нанесен в прозореца на цените, тъй като неговите стойности са близки до тези на цените. Той се състои от 3 линии оцветени в случая с тъмно син цвят. Потребителят сам избира цвета на линиите с оглед на по-голяма нагледност. Средната линия е Експоненциално движещата се средна, изчислена обикновено за 21 дена (21 периода) върху цената на затваряне close. Горната линия е границата на горната лента, а долната линия е границата на долната лeнта.
Основно свойство на тези ленти, което се забелязва от пръв поглед е, че цените се движат доста точно в диапазона определен от границите на тези ленти.

Изчисляване на индикатора.
1. Изчисляваме 21-периодна Експоненциално движеща се средна.
2. Изваждаме стойността на ЕМА от цената на затваряне close за всички 21 бара, за да намерим отклонението от средната линия.
3. Повдигаме на квадрат всяка от тези разлики и ги сумираме, в случая 21 събираеми.
4. Разделяме получената сума на броя периоди в случая 21, за да намерим средното квадратично отклонение.
5. Извличаме квадратен корен от средното квадратично отклонение, за да намерим стандартното отклонение.
6. Горната граница на диапазона намираме като към ЕМА прибавим стандартното отклонение, а долната граница на диапазона намираме като от ЕМА извадим стандартното отклонение.

Тези изчисления са показани във формула 9.1 и се извършват автоматично от програмите за графичен анализ. Горната граница е отбелязана като BBUp, a долната като BBDown.

Формула за изчисление на Лентите на Боулинджер

Формула 9.1

Където:
ЕМА – Експоненциално движеща се средна.
АF – Броя на стандартните отклонения.
n – Броя на периодите.
EMA [n]  - Стойността на ЕМА в n-тата точка.
close [n]  - Цената на затваряне в n-тата точка.

Броя на периодите на усредняване n и броя на стандартните отклонения AF се избират от потребителя. Те най-често са n = 21 и AF = 2. Критерия за избор на тези величини е в диапазона между двете граници да попаднат от 90 до 95% от цените. Следователно като избираме подходящи стойности за n  и AF  диапазона трябва да се настрои по такъв начин, че това условие да бъде изпълнено.

В някои програми движещата средна е избрана като обикновена движеща се средна, но по-добре е тя да бъде експоненциална, за да се избегне рязката промяна, когато старите цените излизат от диапазона. С други думи новия, токущо формиран бар, който влиза в диапазона носи повече информация от 21 – я, който напуска диапазона.

Описание на индикатора.
Преди да опишем по принцип индикатора Боулинджер бандс, ще се спрем на един въпрос, който на пръв поглед изглежда елементарен и може би затова не е разгледан в литетатурата, която ни е известна. Надяваме се, че по-този начин ще избегнем досадни грешки с негативни последици.
Нека да разгледаме фиг 9.2 (A, B, и C).

Графика - широчина на ленти

Фиг. 9.2

Ако запитаме непредубедения читал (после в текста ще се окаже, че е предубеден), каква е широчината на всякя от трите ленти, най-вероятния отговор ще е, че широчината представлява размера на участъка (а, b) на линията L. Това е така, защото ние сме свикнали, когато разглеждаме предмети с различна протяжност, за широчина да обявяваме по-малкия габарит. Тази наша предубеденост лесно може да ни попречи, когато разглеждаме лентите на Боулинджер.
Когато говорим за широчина на лентите на Боулинджер, трябва да имаме в предвид, че те се построяват за всеки бар. Следователно, за да измерим тази широчина трябва да прекарваме винаги вертикална линия за съответния бар. В такъв случай тя ще се определя като участъка (A, B) на линията L, показани на фиг. 9.3 (А, B и C) съответно.

Графика - широчина на ленти

Фиг. 9.3

Веднага забелязваме, че размера на широчината на една и съща лента показана на фиг. 9.2 (А) и фиг. 9.3 (А) са съвсем различни. Същото се отнася и за лентите от фиг. 9.2 (В) и фиг. 9.3 (В) съответно.
Инвеститорите с по-малък опит трябва изключително много да внимават при определяне широчината на лентите на Боулинджер, защото регистрацията на преход от по-голяма широчина към по-малка и обратно е ключов елемент за вземане на инвестиционно решение. В много от програмните пакети, курсорът има възможност за въвеждане на вертикална маркираща линия. Добре е тази линия да се използва в този случай.

Цените често се изменят в границите на определен диапазон, подобно на реките, които текат по своите долини. Когато реката се приближава към десния край на долината, тя се оттласква и завива на ляво. Когато реката се приближава към левия край на долината, тя се оттласква и завива на дясно. Когато цените започнат да растат, те често спират като че ли са стигнали до невидим таван, а когато падат след известно време спират като че ли са се ударили в невидим под. Невидимия таван и невидимия под определят диапазона в който се движат цените. Правилното определяне на този диапазон помага на инвеститорите да купуват и да продават на изгодни цени. Границите на този диапазон играят ролята на линии на пддръжка (Support) и съпротива (Resistance).

Диапазон, чиято ширина зависи от волатилността на пазара е много добър, когато се търси регистрация на ранния стадий на бъдещия тренд. Точно такива са и лентите на Боулинджер.

Линията на подкрепа е нивото, на което купувачите купуват по-интензивно отколкото продавачите продават. Линията на съпротива е нивото, на което продавачите продават по-интензивно отколкото купувачите купуват. Диапазона ни показва къде в бъдеще може да се очаква поддръжка или съпротивление. Наклона на диапазона ни показва какъв е тренда на пазара. Когато диапазон е хоризонтален е разумно да се откриват позици в направление противоположно на тренда или контратрендово. Това означава да се купува, когато линията на цените достигне до линията на подкрепа и да се продава, когато линията на цените достигне до линията на съпротива.

Когато диапазона се придвижва в посока нагоре е разумно да се отварят само дълги позиции. Знак за това получаваме, когато линията на цената пресече горната граница на диапазона (линията на съпротива). След като се получи този знак отваряме дълга позиция чрез покупка, всеки път когато цената образува ценови минимум. Всички отворени дълги позиции затваряме едновременно, когато тренда приключи. Когато диапазона се придвижва в посока надолу е разумно да се отварят само къси позиции. Знак за това получаваме, когато линията на цената пресече долната граница на диапазона (линията на подкрепа). След като се получи този знак отваряме къса позиция чрез продажба, всеки път когато цената образува ценови максимум. Всички отворени къси позиции затваряме едновременно, когато тренда приключи.

Психология на пазара.
Средната плъзгаща се линия на диапазона отразява средния консенсус относно цената за времето на усреднение. Когато цените се покачват над усреднения консенсус, продавачите виждат възможност да получат печалби от високите цени като откриват къси позиции, чрез продажба. Ако те се окажат по силни от биковете цените падат. Когато цените се понижат под усреднения консенсус, купувачите виждат възможност да получат печалби от ниските цени като откриват дълги позиции, чрез покупка. Към тази група се прибавят и продавачите, които закриват по-рано отворените мечи позиции. Ако тази група се окаже по силна от мечките цените се покачват. Така цикъла се затваря.
Когато цените се движат около плъзгащата се средна, на пазара се установява справедлива цена установена с консенсус. Когато цените се движат около долната граница се предполага, че акциите са подценени, а когато се движат около горната граница се предполага, че акциите са надценени. Тези граници помагат на инвеститорите да купуват, когато цените са ниски и да продават, когато цените са високи. Диапазона показва границите на оптимизма и песимизма на масовите инвеститори. Горната граница показва кога в биковете угасва „страстта” към печалба, а долната кога мечките „издишат” последните си сили. Когато повишението на цените не може да достигне горната граница, това е мечи сигнал. Той означава, че биковете са слаби. Когато цените пробият горната граница и цената на затваряне стане по-висока от нея, това означава силен възходящ тренд. Обратното е вярно при пробив на долната граница. Когато понижението на цените не може да достигне долната граница, това е бичи сигнал. Той означава, че мечките са слаби. Когато цените пробият долната граница и цената на затваряне стане по-ниска от нея, това означава силен низходящ тренд. Диапазона на цените помага на опитните инвеститори, които ги използват, да направят по-обективна оценка за хода на цените. Останалите инвеститори често се оставят да бъдат подведени от силните емоции на биковете и мечките. Опитните инвеститори знаят, че когато плъзгащата се средната и диапазона се движат хоризонтално, достигането на горната граница от цените е време за продажба, защото твърде много въодушевени от нарастващите цени бикове са си купили акции и няма да има кой повече да поддържа тренда. Когато обаче горната граница бъде надеждно пробита, това означава, че в ралито се включват дългосрочните бикове, които са по-мощни и тренда ще продължи още дълго време. От тук нататък опитните инвеститори използват всеки откат (минимум в цените) за да откриват само дълги позиции с покупка. Обратно, когато плъзгащата се средната и диапазона се движат хоризонтално, достигането на долната граница от цените е време за продажба, защото твърде много въодушевени от намаляващите цени мечки са си продали акциите и няма да има кой повече да поддържа тренда. Когато обаче долната граница бъде надеждно пробита, това означава, че в ралито се включват дългосрочните мечки, които са по-мощни и тренда ще продължи още дълго време. От тук нататък опитните инвеститори използват всеки откат (максимум в цените) за да откриват само къси позиции с продажба.

Специфика на индикатора Боулинджер бандс.
1. Уникалността на диапазона на Боулинджер се състои в това, че неговата широчина се изменя в съответствие с неговата неустойчивост. Широчината на лентите е пропорционална на волатилността на пазара.
2. Диапазона на Боулинджер става по-широк, когато неустойчивостта на пазара расте и по-тесен, когато неустойчивостта намалява. Тесния диапазон на Боулинджер показва, че пазарът е сънлив и спокоен.
3. Най-силните движения на пазара обикновено започват, когато тренда е плосък. Диапазона на Боулинджер ни помага да определим момента на преход от спокоен към активно променящия се пазар.
4. Когато цената се покачва от много тесен диапазон, това дава сигнал за възходящ тренд, а когато цената се понижава от много тесен диапазон, това дава сигнал за низходящ тренд. Когато цента се завърне в диапазона откритите позиции трябва да се закрият.

Търговия.
Любителите и професионалистите възприемат диапазона от цените по различен начин. Любителите залагат на големите успехи, те се увличат да купуват всеки път, когато цените пробият горната граница и да продават всеки път, когато цените пробият долната граница, без да се замислят дали зад този пробив стои силен дългосрочен тренд. Напротив, те за убедени, че пробива означава дългосрочен тренд, който ще ги направи богати. Професионалистите залагат на възвръщането към нормата, защото знаят, че отклоненията от нея са временни и нетрайни. За да разберат дали действително им дългосрочен тренд, те разглежда движението на цените в таймфрейм с по-висока йерархия от този, в който оперират. Например, ако оперират в 4-часовия таймфрейм те разглеждат тренда в дневния таймфрейм, който се явява като средно срочен или дългосрочен спрямо 4-часовия. В този смисъл всеки пробив на която и да е граница, ако не е подкрепен от дългосрочен тренд е фалшив и цените бързо се връщат в диапазона, т.е. в нормата. Следователно за цените е нормално да остават в диапазона определен от неговите граници, защото повечето пробиви стават с последните сили на биковете в горната граница или мечките в долната граница.
От време на време се случва любителите да реализират впечатляващи печалби, когато заложат на някой пробив. Това се случва поради факта, че зад този пробив действително стои дългосрочен тренд. По-добре е обаче, да се придържаме към тактиката на професионалистите, защото фалшивите пробиви са повече от действителните.
Като имаме в предвид казаното до тук, първото действие, което трябва да извършим е да определим в каква фаза се намира пазара, туй като откриването на позиции в различните фази става по различен начин:

•    Плосък тренд Trend Flat. Това е случая, когато лентите са максимално стеснени, след като са били значително по-широки.
•    Възходящ тренд Trend Up. Това е случаят, когато лентите започват да се разширяват, цените пробиват горната граница и баровете (периодите) започват да затварят с цени по-високи от нея.
•    Низходящ тренд  Trend Down. Това е случаят, когато лентите започват да се разширяват, цените пробиват долната граница и баровете (периодите) започват да затварят с цени по-ниски от нея.

Тези случаи са показани на фиг. 9.4, където вертикалните линии ограничават съответните фази.

Графика на индикатора Лентите на Боулинджер

Фиг. 9.4

Фаза на плосък тренд.


1. Дълги позиции откриваме, когато цените се оттласнат от долната граница на диапазона. Това са зелените стрелки в участъка от 20.05.2008 г. до 22.07.2008 г. Тези позиции затваряме, когато цените се оттласнат от горната граница на диапазона. Това са червените стрелки в участъка от 20.05.2008 г. До 22.07.2008 г.
2. Къси позиции откриваме, когато цените се оттласнат от горната граница на диапазона. Това са червените стрелки в участъка от 20.05.2008 г. до 22.07.2008 г. Тези позиции затваряме, когато цените се оттласнат от долната граница на диапазона. Това са зелените стрелки в участъка от 20.05.2008 г. До 22.07.2008 г.

Фаза на възходящ тренд.

3. Дълги позиции откриваме, когато лентите започват да се разширяват, цените пробиват горната граница на диапазона и периодите започват да затварят с цени по-високи от нея. Това са зелените стрелки в участъка от 26.02.2008 г. до 22.04.2008 г. Тези позиции затваряме, когато диапазона се стесни и цените пресекат движещата се средна на диапазона. Това е червената стрелка в края на участъка от 26.02.2008 г. До 22.04.2008 г.
4. Къси позиции по време на възходящ тренд избягваме да откриваме. Това е участъкът от 26.02.2008 г. до 22.04.2008 г. За тези случаи знаем, че отрицателния ход (отката) на цените е много кратък и това може да доведе до значителни загуби. За повече информация прочетете Фрактални структури на финансовите пазари и вълните на Елиът.


Фаза на низходящ тренд.

5. Дълги позиции по време на низходящ тренд избягваме да откриваме. Това е участъкът от 22.07.2008 г. До 28.08.2008 г. За тези случаи знаем, че възходящия ход (отката) на цените е много кратък и това може да доведе до значителни загуби. За повече информация прочетете Фрактални структури на финансовите пазари и вълните на Елиът.
6. Къси позиции откриваме, когато лентите започват да се разширяват, цените пробиват долната граница на диапазона и периодите започват да затварят с цени по-високи от нея. Това са червените стрелки в участъка от 22.07.2008 г. до 28.08.2008 г. Тези позиции затваряме, когато диапазона се стесни и цените пресекат движещата се средна на диапазона. Това е диапазонът в участъка от 22.07.2008 г. до 28.08.2008 г., който още не е завършил.

Специфични случаи в практиката.

Участъка от 22.04.2008 до 20.05.2008 г. сме го маркирали като фаза на низходящ тренд според правилата, които дефинирахме. Пак според тези правила с червени стрелки е показано кога трябва да се открият къси позиции и със зелена кога да се закрият. Ако проследим нивата на цените, при които откриваме и закриваме позиции ще видим, че в случая ще се реализират загуби и в трите лота. Причината е, че предварително не е известно колко ще продължи низходящия тренд. След като имаме сигнал, че тренда е низходящ дисциплината ни задължава да открием къси позиции. След като видим, че тренда е приключил непременно трябва да закрием тези лотове, за да ограничим евентуалните по-големи загуби. Тези загуби най-добре се ограничават, ако поставим подходящи стопове. Стоповете се поставя на ниво малко по-високо от последния локален максимум. Частните случаи, при които се реализират загуби не смущават опитните инвеститори, защото те са част от риска, който са поели.
Ако спазваме точно правилата за влизане и излизане от пазара, печалбите са много повече от загубите, така че крайния резултат е положителен.
Когато инвеститорите са уверени, че трендът е дългосрочен, те използват метода на добавянето. На фиг. 9.4 имаме 6 зелени стрелки за отваряне на дълги позиции по време на възходящия тренд и само една червена стрелка, която означава, че затваряме всички 6 отворени дълги позиции едновременно. С други думи казано, всеки път, когато се появи сигнал за отваряне на дълга позиция, ние я отваряме като я добавяме към вече отворената и едва най накрая затваряме всички. По този начин многократно използваме тренда, за да натрупаме допълнително доход. По същия начин постъпваме и когато имаме низходящ тренд в края на графиката.
Трябва обаче, много да внимаваме, когато имаме плосък хоризонтален тренд. В този случай тактиката е съвсем различна. При достигане на горната граница, затваряме дългата позиция и едва тогава отваряме къса. При достигане на долната граница, затваряме късата позиция и тогава отваряме дългата. Когато имаме плосък хоризонтален тренд метода на добавянето не може да се използва.


Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com