покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 7. Момент (Momentum)
7. Момент (Momentum)
Моментът (Momentum) е основен индикатор, който показва дали тренда се ускорява, забавя или се движи със същата скорост. Той е от типа осцилатори и обикновено достига максималната си стойност преди върха на цените и минимума преди дъното на спада. Индикаторът Momentum много прилича на индикатора RoC. Разликата между двата индикатора по-скоро се състои в спецификата на пазара, която те отразяват по свой начин, защото има пазари с преобладавщи плоски трендове, други с по-стръмни трендове, различна продължителност, различна динамика, както и други различни параметри.
Например, можем да видим, че единия индикатор на определен пазар може да покаже дивергенция клас „А”, а другият клас „С”  на същия пазар или въобще да не покаже нищо. И в това се състои квалификацията на инвеститора, да разбере за съответния пазар дори за съответната акция кой индикатор е по-подходящ. Неопитните инвеститори като забележат, че индикаторите подават различни сигнали обикновенно се объркват. Това произтича от грешката, която те често правят – в стремежа си да бъдат по-сигурни избират много на брой различни индикатори и очакват те да подадат едни и същи сигнали. Правилния подход в случая е да изберем малко на брой индикатори, но трябва добре да сме запознати с това какво те измерват и каква информация ни дават за пазара. Точно от това зависи правилното инвестиционно решение.
Докато осцилаторът продължава да дава нови максимуми е безопасно да се откриват нови позиции за покупка. Докато осцилаторът продължава да дава нови минимуми  е безопасно да се откриват нови позиции за продажба.
Индикаторът Momentum е показан на фиг. 7.1, във втори допълнителен прозорец, защото неговите стойности се различават от тези на цените. Ценовата поредица за изчертаване на графиката е взета от 4 часовия таймфрейм на курса EUR/USD.

Графика на индикатора Momentum

Фиг. 7.1

Описание на елементите на графиката.
Индикаторът Momentum е изчертан с плътна оранжева линия, заедно с две хоризонтални зелени линии. Горната хоризонтална справочна линия съответства на линията на свръхпокупка, а долната на свръхпродажба.

Забележка.
Формулите заложени в индикаторите обикновенно са същите, които авторите им са заложили в резултат на своята разработка и се наричат MetaStock формули. В някои платформи за изчертаване на индикатори се използват формули, които са някаква модификация на оргиналните. В този смисъл, в тези индикатори вече не са заложени оригиналните MetaStock формули, а други, които авторите на електронните платформи са сметнали за целесъобразно. В платформата Meta Trader 4, която използваме за графично изображение на цените и индикаторите, индикаторът  Momentum е модифициран. В литературата би могло да има указания за индикатори по оригиналните MetaStock формули, а графичното изображение получено в използваната електтонна платформа да е с модифициран индикатор и да се получи някаква разлика.
Поради тази причина прилагаме файл, разработен от нас по оригиналната MetaStock формула. Този файл трябва да се свали ( download ) и импортира в програмата . Това става по следната процедура:
1.Сваления файл с формат ( *.rar ) се разархивира до формат ( *.mq4 ),
2. Кoпира се в папка “Indicators” на Meta Trader 4, която намираме в  >>Program Files>> Meta Trader 4 >>experts >>indicators.
3. След това се отваря редактора MetaEditor (включен в платформата Meta Trader 4) и в него се отваря файла ( *.mq4 ),  който се компилира за да се получи изпълним файл с разширение ( *.ex4 ).

Индикаторът вече е готов за използване. Когато индикатора се инициализира в графичния прозорец на Meta Trader 4 ще се появи табло за корекции на входните параметри или задаване на нови. По подразбиране не са зададени справочните нива, които се задават от потребителя в таблото  >>Таб Уровен (level).

Файла с индикатора Momentum, в който е заложена оригиналната MetaStock формула 7.1 свалете ( download ) от тук 

Momentum_MetaStock.mq4   momentum_metastock.rar   

Индикаторът Momentum обикновено достига максималната си стойност преди върха на цените и минимума преди дъното на спада. Когато осцилаторът се покачва към нови височини това означава, че скоростта на тренда се покачва и той вероятно ще продължи да се развива. Когато осцилаторът дава по-малък пик, това означава, че ускорението е завършило и цените се движат по инерция. В този момент трябва да сме готови за реверсия на тренда към понижение. Същите разсъждения важат и при минимумите на осцилатора при низходящ тренд. Когато осцилаторът се понижава към нови минимуми това означава, че скоростта на тренда се покачва ( в отрицателна посока) и той вероятно ще продължи да се развива в низходяща посока. Когато осцилаторът дава по-малък минимум, това означава, че ускорението е завършило и цените се движат по инерция. В този момент трябва да сме готови за реверсия на тренда към повишение.
Тези максимуми и минимуми са дадени на фиг. 7.2

Графика на индикатора Momentum

Фиг. 7.2

В т. A и т. C са показани минимумите на индикатора, които съвпадат с минимумите на цените или ги изпреварват. В тези точки получаваме информация, че имаме висока отрицателна скорост на цените. Когато тази скорост започне да намалява (става по-малко отрицателна) заедно с цените това означава, че и тренда е започнал да се променя и ще се обърне в другата посока в случая положителна. В т. B, D, E и G са показани максимумите на индикатора, които съвпадат с максимумите на цените или ги изпреварват. В тези точки получаваме информация, че имаме висока положителна скорост на цените. Когато тази скорост започне да намалява заедно с цените това означава, че и тренда е започнал да се променя и ще се обърне в другата посока в случая отрицателна. Виждаме, че колкото, максимумите и минимумите са по-близо до съответната справочна линия, толкова по-достоверен е този сигнал.

Изчисляване на индикаторът Momentum.
Моментът сравнява днешната цена с тази, която е била преди няколко дни. За целта най-често се използват цените на затваряне, като от днешната цена се изважда цената от преди няколко дни – формула 7.1

Формула

Формула 7.1

Където :
M –   момент
Pc –    днешна цена на затваряне
Pc-n – цената на затваряне преди n дни

Броя на дните n се избират от търговеца.
Например, 7-дневния Момент на цените е равен на разликата между сегашната цена и цената преди 7 дни. Моментът е положителен, ако днешната цена е по-висока от предишната и  отрицателен, ако днешната цена е по-ниска от предишната и равен на 0, ако двете цени са равни. Наклона на линията, която свързва точките на Момента изчислен за всеки ден показва дали той нараства или намалява. В програмите за технически анализ тези формули се изчисляват автоматично и на потребителя се показва готовата графика в прозореца на цената или в нов прозорец, както е показано на фиг. 7.1 и фиг. 7.2.
Търговецът трябва много внимателно да избере периода на усредняване n за изчисляване на Момента. За него също важат общите съображения казани за индикаторите. По-големия период n дава по-голямо закъснение, а по-малкия период n дава повече неверни резултати. Опитът показва, че за осцилаторите трябва да се избират по-кратки периоди на усредняване от индикаторите на тренд. Осцилаторът трябва да улови бързите промени, докато трендовия индикатор, трябва да улови тенденцията.
Моментът има същите недостатъци, както и МА. Той реагира два пъти на едно и също изменение на цените – веднъж, когато цената влиза в усредняемия период и веднъж, когато излиза от този период. Изгладения (усреднения) индикатор решава този проблем.

Групово поведение на пазара и отражението му от Момента.
Всяка цена отразява консенсуса по повод цената на търгувания актив между всички участници на пазара в момента на сделката и разликата в стойността. Продавачите си мислят, че стойността е ниска и искат да продадат, а купувачите си мислят, че стойностт е висока и иаскат да купят. Моментът сравнява сегашния консенсус (цените сега) и миналия консенсус (цените преди). Те измерват динамиката на оптимизма и песимизма.
Когато Моментът достигне нов максимум, това говори, че оптимизма на мнозинството расте и покачването видимо ще продължи. Когато Моментът достигне нов минимум, това говори, че песимизма на мнозинството расте и понижаването на цените видимо ще продължи и в бъдеще.
Когато цените нарастват, а Моментът намалява, това е предупреждение, че върхът е близо и е дошло време да се извлекат печалби от откритите вече позиции, а стоповете да се преместят малко по-нагоре от последния локален минимум. Когато цените се изкачат до нов максимум, а максимума на Моментът е по-нисък от предишните, дивергенцията на мечките показва силен сигнал за продажба. Обратното е вярно за низходящия тренд.
Понякога Моментът се оказва не предварителен, а синхронен индикатор. Това се случва, когато на пазара се съобщават неочаквани и лоши новини (шокове). Тогава и цените и Моментът се сриват едновременно.

Видове сигнали и правила за търговия:

• Дивергенция.
• Пресичане на справочните лини.
• Общи правила.

Изпреварващите индикатори сигнализират подобно на стоп-сигналните лампи на автомобила движещ се по шосето пред нас. Когато те светнат, ние не знаем дали водача само се е докоснал до спирачките или ги е натиснал здраво. Затова трябва да сме много внимателни, когато търгуваме само въз основа на изпреварващи индикатори. В тези случаи се препоръчва  сигналите от изпреварващите индикатори да се използват съвместно със сигналите на други индикатори.

Дивергенция
Най-силен е сигнала дивергенция. За сигналите на дивергенция прочетете повече в Осцилатори – обща характеристика.
На фиг.7.3 виждаме както бича така и меча дивергенция.

Графика на индикатора Momentum

Фиг. 7.3

1. Бичата дивергенция е между точките A и C. Тя е от клас C. Когато цените достигнат нов минимум в точка C, който е с по-ниско ниво от това на точка A, то минимума на индикатора в точка C е на същото ниво като в точка A. Това е дивергенция клас „С” и е валиден сигнал за откриване на дълга позиция с покупка, защото след това следва силен възходящ тренд.
2. Мечата дивергенция е между точките  G  и K. Тя е от клас A  и е много силна. Когато цените достигнат нов максимум в точка K, който е с по-високо ниво от това на точка G, то максимум на индикатора в точка K е на по-ниско ниво отколкото нивото в точка G. Това е валиден сигнал за откриване на къса позиция с продажба, защото след това следва силен низходящ тренд.

Пресичане на справочните лини.
По-слаби сигнали се получават при пресичане на справочните линии. Това са нивата  на горната справочна линия съответстваща на линията на свръхпродажба, а долната на свръхпокупка. Единственно трябва да внимаваме да не се развива тренд през време на сигнала, което не можем да знаем предварително. За този тренд може да разберем като разгледаме графиката от по-старшия таймфрейм. Ето защо купуваме по сигналите на индикатора Момент на 4 часовия таймфрейм, върху който е изчертана графиката фиг 7.2, само ако има дневен (по-старши) възходящ тренд на цените и продаваме по 4 часовия таймфрейм по сигналите на Момента, само ако има дневен низходящ тренд на цените.
Когато Моментът премине над горната справочна линия, това показва, че биковете са в края на силите си и че пазара е свръхизкупен. След като е достигната максималната скорост и тя започва да намалява, логично е да се предположи, че броя на купувачите започва да намалява. А дали това е максималната скорост ни показват нивото на справочната линия. При това положение е много вероятно да започнат разпродажби и цените да тръгнат надолу. Това e сигнала в точка B. Сигналите в точки D, E и F не са достоверни, защото под тях вероятно се развива възходящ тренд от по-високо ниво. Когато търгуваме думата „вероятно” не ни върши работа. За да се убедим какъв наистина е старшия тренд просто отваряме графиката на търгувана акция в следващия таймфрейм. В случай, че търгуваме на 4 часовия, отваряме дневната графика и там виждаме какъв е старшия тренд. Повече за взаимодействието между трендове от различно иерархично ниво прочетете в Динамични структури на финансовите пазари.
Когато Моментът  премине под  долната справочна линия, това показва, че мечките са в края на силите си и че пазара е свръхпродаден. След като е достигната максималната отрицателна скорост и тя започва да намалява (става по-малко отрицателна), логично е да се предположи, че броя на продавачите започва да намалява.При това положение е много вероятно да започнат покупки  и цените да тръгнат нагоре. Това е случаят в точка C  и по-слабо в точка A защото под нея вероятни има низходящ дългосрочен тренд.

1. Откриваме дълга позиция с покупка, ако Моментът се спусне по-ниско от долната справочна линия, а след това тръгне нагоре и я пресече, в случай, че тренда се развива в канал. Сигналът е още по-силен, ако дневния график на цените е възходящ.
2. Откриваме къса позиция с продажба, ако Моментът се покачи по-високо от горната справочна линия, а след това тръгне надолу и я пресече в случай, че тренда се развива в канал. Сигналът е още по-силен, ако дневния график на цените е низходящ.
Ако все пак сме открили позиция по тези сигнали  в съгласие със старшия тренд и открием, че след известно време цените тръгнат в противоположна посока, проверяваме дали старшия тренд е претърпял реверсия и ако е така, веднага закриваме губещите позици. Още по-добре се получава ако след откриване на дълга позиция поставим стоп малко под последния лпкален минимум или ако сме открили къса позиция поставим стоп малко над последния локален максимум.
Eдно ориентировъчно правило, което търговецът може да използува това е дали сигнала моментум се задържа дълго време под долната справочна линия, или дълго време над горната справочна линия и дали пресечената площ е голяма. Това често означава, че се развива съответния тренд от по-високо ниво и сигнала може да се окаже фалшив.
С натрупване на опит тези сигнали стават по-лесно различими и това, което е най-важното е, че верните сигнали са повече на брой от фалшивите. Добре е индикаторите от типа „осцилатори” да се използват съвместно с индикатор за тренд или индикатор от смесен тип.

Общи правила.
1. Като използваме индикатор за тренд (например МА), и се убеждаваме, че тренда е възходящ, купуваме, когато Моментът се е спуснал по-ниско от средната линия и вече започва да се покачва. Това показва, че възходящия тренд се е затормозил за малко, подобно на влака, който спира на гарата да вземе пътници и пак потегля. При низходящ тренд продаваме, когато Моментът се е покачил по-високо от средната линия и започва да се понижава.
2. Когато имаме открита дълга позиция, а цената се придвижва надолу, трябва да проверим дали Моментът е достигнал максималното си значение в сравнение с предишния връх на цените. Рекордното значение на Момента  показва, че биковете са силни и те вероятно ще могат да повдигнат цените до същото или още по-високо ниво. Да се задържи дългата позиция в този момент е относително безопасно. Ако следващия пик на Момента , обаче е по-нисък от предишния, когато цените нарастват, това е сигнал, че биковете са отслабнали и е добре дългите позиции да се закрият. При низходящ тренд трябва да се приложи обратния подход.
3. Пробив в линията на тренда на графиката на Момента, често изпреварва аналогичния пробив в линията на тренда в графиката на цените с няколко дни (на дневната графика). Ако видим, че линията на тренда в графиката на изпреварващия индикатор (Момента) е пробита, трябва да имаме готовност за пробив и в графиката на цените.

Резюме.
Когато Моментът нараства, това означава, че покачването на цените се ускорява. Когато  пада това означава, че понижаването на цените се ускорява. Максимумите и минимумите на този индикатор показват кога трендът е достигнал максималната си скорост. Когато Моментът промени посоката си и тръгне в обратно направление, трябва да очакваме, че в скоро време и цените ще променят посоката си. Тези индикатори от типа осцилатори дават най-добрите сигнали когато се разминават с цените и образуват дивергенции.

Последна редакция на 10.07.2008
Коментари
4ubaka  - здравейте   |79.100.43.xxx |2009-07-28 21:07:33
Харесва ми сайта, виждам че предпочитате индикаторът "моментум",не мислите ли че е доста бавен и инертен и
още нещо, как определяте нивата на сигналните линии в прозореца на индикатора?Мислите ли че е подходящ за
скалпиране?В този смисъл в кои времеви диапазини е удачно използването му?Поздрави!
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com